Sekce provozní

Sekce provozní je ve své působnosti v rámci Úřadu pro civilní letectví ČR odpovědná za:

 • plnění úkolů vnitrostátního dozorového orgánu v rámci dohledu nad provozní bezpečností, pokud jde o letové navigační služby, uspořádání toku letového provozu (ATFM) a uspořádání vzdušného prostoru (ASM) pro všeobecný letový provoz a další funkce sítě, plněním zejména následujících činností:

•    osvědčování poskytovatelů letových navigačních služeb a organizací pro výcvik řídících letového provozu;
•    pověřování poskytovatelů letových provozních služeb a letecké meteorologické služby;
•    dozor nad provozní bezpečností při poskytování letových navigačních služeb a nad činnostmi organizací pro výcvik řídících letového provozu;
•    sledování výkonnosti poskytovatelů letových navigačních služeb;
•    ověřování regulatorních požadavků v oblastech ATM/ANS a výcviku řídích letového provozu a technického personálu poskytovatelů letových navigačních služeb;
•    prováděním regulatorních auditů provozní bezpečnosti, inspekcí a kontrol státního dozoru;
•    sledováním naplňování nápravných opatření;
•    dohledem nad provozní bezpečností změn funkčních systémů;
•    příprava podkladů k vydání příkazů k zachování provozní bezpečnosti.

 • výkon státní správy a státního dozoru v oblasti interoperability a ověřování technické a provozní způsobilosti vyjmenovaných leteckých zařízení, v oblasti zajištění poskytování letových navigačních služeb, bezpečného letového provozu, propustnosti vzdušného prostoru umožňující požadovaný letový tok a výkonného navigačního prostředí nad územím České republiky harmonizovaného s okolními státy;
 • výkon státní správy a státního dozoru nad způsobilostí k provozu a provozem civilních a vojenských letišť, používaných pro civilní letecký provoz, dle platného legislativního rámce;
 • výkon státní správy a státního dozoru jako speciálního stavebního úřadu pro civilní letecké stavby, dle platného legislativního rámce;
 • výkon státní správy a státního dozoru v oblasti rozdělování a managementu vzdušného prostoru ČR;
 • spolupráci s MD na tvorbě návrhů civilních leteckých předpisů ČR a analýzu a návrhy úprav civilních leteckých předpisů tak, aby nebyly v rozporu s právními předpisy EU a dokumenty EASA a aby v maximální možné míře splňovaly standardy a doporučené postupy ICAO;
 • zajištění jednotného stanoviska ÚCL k dané problematice v oblasti předpisových požadavků, jejich návrhů a změn, včetně koordinace postupu k jeho dosažení, a předání tohoto stanoviska příslušným organizacím;
 • účast v odborných skupinách EU, EASA, Eurocontrol, ICAO apod. při vývoji mezinárodních předpisů v oblasti letectví a ve spolupráci s jednotlivými útvary ÚCL za přípravu nezbytných podkladů pro účast ředitele ÚCL na jednáních správní rady EASA a dalších příslušných jednáních;
 • vytvoření a řízení procesů sloužících k sestavení a sledování výkonnostního plánu ČR;
 • spolupráci s okolními státy v rámci funkčních vzdušných bloků (FAB) za účelem sestavení a řízení procesů pro harmonizaci činností a naplňování cílů jednotného evropského nebe (SES);
 • posouzení kompetence kvalifikovaných subjektů k provádění regulatorních auditů a předložení výsledku posouzení řediteli ÚCL;
 • zpracování zprávy o dohledu nad provozní bezpečností;
 • zpracování a úschovu záznamů o provozní bezpečnosti;
 • zapracování příslušných požadavků regulace oblasti bezpilotních systémů do systému leteckých předpisů ČR, výkon státní správy a státního dozoru v oblasti bezpilotních systémů a činnosti vedoucí k vydání povolení k provozování bezpilotních systémů s ohledem na koncepci regulace bezpilotních systémů;
 • vedení agendy a provádění osvědčování leteckého provozovatele (AOC);
 • vedení agendy a provádění osvědčování provozovatelů v neobchodním a zvláštním provozu;
 • vedení agendy a provádění osvědčování provozovatelů letadel uvedených v Příloze II nařízení 2016/2008;
 • vedení knihovny dokumentace ICAO, leteckých předpisů a případně dalších dokumentů v rámci ÚCL a zajištění přístupu ÚCL do mezinárodní elektronické databáze leteckých předpisů.

Výše uvedené činnosti zajišťuje a provádí sekce provozní v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o civilním letectví a stavebním zákonem v platném znění včetně příslušných prováděcích vyhlášek, předpisy EU, příslušnými dokumenty ICAO, EASA, EUROCONTROL a EU a dalšími právními předpisy vztahujícími se k funkci orgánu státní správy a příslušnými postupy, nařízeními, směrnicemi a příručkami pro výkon státního dozoru a provádění ostatních činností v rámci organizačního členění sekce.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní