Oddělení letišť

Ing. Lenka Javůrková

vedoucí oddělení letišť

Životopis


V čele oddělení letišť je vedoucí. Vedoucí řídí činnost oddělení, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Jmenuje písemnou formou svého zástupce po dobu své nepřítomnosti.

Vedoucí oddělení letišť je odpovědný zejména za následující úkoly oddělení:

 • řídí, koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci oddělení, vyřizuje administrativní záležitosti přidělené mu ředitelem sekce nebo odboru;
 • podepisuje dokumenty v souladu s podpisovým řádem;
 • řídí a koordinuje zpracování směrnic, postupů a příruček inspektorů v souladu s příslušnými předpisy pro provádění státního dozoru nad provozováním letišť a leteckých staveb. Tyto dokumenty předkládá řediteli sekce ke schválení nebo dle rozhodnutí ředitele odboru je sám schvaluje;
 • předkládá řediteli odboru návrhy na vydání rozhodnutí o povolení k provozování letiště. Je-li nutné, předkládá návrhy na jeho změnu, pozastavení nebo zrušení;
 • provádí odborná posouzení žádostí o stanovení druhu letiště; předkládá řediteli odboru návrhy na vydání rozhodnutí o stanovení druhu letiště. Je-li nutné, předkládá návrhy na jeho změnu, pozastavení nebo zrušení;
 • rozhoduje o překážkovém značení ve smyslu příslušných ustanovení zákona o civilním letectví;
 • vydává souhlas k umístění staveb a zařízení, provádění činností v ochranných pásmech a mimo ochranná pásma letišť v souladu s §40 a §41 zákona o civilním letectví;
 • stanovuje způsob značení umělých i přírodních překážek ohrožujících bezpečnost letového provozu v souladu s předpisem L14 Letiště; zpracovává podklady k vydání rozhodnutí o překážkovém značení ve smyslu příslušných ustanovení leteckého zákona a ve spolupráci s ONS sleduje stav a údržbu překážkového značení;
 • posuzuje a schvaluje podklady pro publikaci letišť v AIP;
 • posuzuje a schvaluje letištní řády letišť a heliportů s civilním provozem;
 • provádí odborná posouzení žádostí o vydání nebo obnovu povolení k provozování letiště, zpracovává protokoly o zjištěných závadách, zpracovává návrhy k jejich odstranění;
 • zpracovává roční plány pro výkon stálého státního dozoru nad činností provozovatelů letišť a provozem letišť;
 • ve spolupráci s ONS vykonává v souladu s plánem státní dozor nad provozní způsobilostí a provozem civilních letišť a částí vojenských letišť sloužících civilnímu let. provozu včetně let. pozemních zařízení, zpracovává protokoly o zjištěných závadách, zpracovává návrhy k jejich odstranění a je-li nutné, podává návrhy na změnu, pozastavení nebo odejmutí povolení k jejich provozu;
 • provádí správní řízení, předkládá řediteli odboru návrhy rozhodnutí ve správním řízení;
 • zajišťuje ochranu letišť a leteckých staveb sloužících k zajištění bezpečnosti leteckého provozu na základě stanovených ochranných pásem;
 • posuzuje návrhy staveb umístěných v ochranném pásmu leteckých staveb, určuje podmínky realizace staveb a jejich provoz a užívání z hlediska zájmů civilního letectví a dozírá na jejich plnění;
 • posuzuje podklady a vydává souhlas k umístění staveb a zařízení mimo ochranná pásma, vyjma staveb podléhajících §41 zákona o civilním letectví;
 • posuzuje a vydává stanoviska z hlediska ochranných pásem letišť a leteckých staveb jako dotčený orgán státní správy;
 • navrhuje úpravy nebo odstranění klamavých světel v okolí letišť;
 • předává Letecké informační službě informace o stavbách, které vytvářejí překážky leteckému provozu;
 • vyjadřuje se k návrhům na zřizování a úpravu letišť z hlediska potřeb a zájmů civilního letectví;
 •  vede předepsanou dokumentaci civilních letišť, provádí její aktualizaci;
 • zpracovává příslušné posudky, rozbory, stanoviska, návrhy směrnic a postupů pro svoji činnost a vyjadřuje se k návrhům předpisů;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost