Oddělení letišť

Ing. Lenka Javůrková

vedoucí oddělení letišť

Životopis


Oddělení letišť provádí:

 • výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností nad způsobilostí k provozu a provozem civilních a vojenských letišť, používaných pro civilní letecký provoz, dle platné právní úpravy, a vede údaje do evidence letišť;
 • zpracování připomínek k návrhům zákonů, prováděcích předpisů a dalších dokumentů, týkajících se dozorovaných činností oddělení.
 • Vedoucí oddělení letišť je odpovědný zejména za následující úkoly oddělení:
 • řídí, koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci oddělení, vyřizuje administrativní záležitosti přidělené mu ředitelem sekce nebo odboru;
 • podepisuje dokumenty v souladu s Podpisovým řádem ÚCL;
 • řídí a koordinuje zpracování směrnic, postupů a příruček inspektorů v souladu s příslušnými předpisy pro provádění státního dozoru nad provozováním letišť. Tyto dokumenty předkládá ke schválení řediteli sekce nebo dle rozhodnutí ředitele sekce je sám schvaluje;
 • v rozsahu pověření vydaném ředitelem ÚCL vystupuje v rámci mezinárodní platformy TeB ADR;
 • zajišťuje podklady pro vypracovávání odpovědí na dotazníky EK, EASA a EUROCONTROL;
 • analyzuje a monitoruje řešení událostí v oblasti letišť u provozovatelů letišť
 • předkládá návrhy na vydání rozhodnutí o povolení k provozování letiště. Je-li nutné, předkládá návrhy na jeho změnu, pozastavení nebo zrušení;
 • provádí odborná posouzení žádostí o stanovení druhu letiště; předkládá návrhy na vydání rozhodnutí o stanovení druhu letiště. Je-li nutné, předkládá návrhy na jeho změnu, pozastavení nebo zrušení;
 • schvaluje provozní způsobilost letiště;
 • rozhoduje o překážkovém značení ve smyslu příslušných ustanovení zákona o civilním letectví;
 • vydává souhlas k umístění staveb a zařízení, provádění činností v ochranných pásmech a mimo ochranná pásma letišť v souladu s § 40 a § 41 zákona o civilním letectví;
 • stanovuje způsob značení umělých i přírodních překážek ohrožujících bezpečnost letového provozu v souladu s předpisem L14 Letiště a nař. 139/2014; zpracovává podklady k vydání rozhodnutí o překážkovém značení ve smyslu příslušných ustanovení zákona o civilním letectví a ve spolupráci s OI sleduje stav a údržbu překážkového značení;
 • posuzuje a schvaluje podklady pro publikaci letišť v AIP a VFR příručce;
 • posuzuje letištní řády letišť a heliportů s civilním provozem;
 • schvaluje letištní příručky letišť s civilním provozem;
 • provádí odborná posouzení žádostí o vydání nebo obnovu povolení k provozování letiště, zpracovává protokoly o zjištěných závadách, zpracovává návrhy k jejich odstranění;
 • zpracovává podklady pro tvorbu ročních či víceletých programů pro výkon stálého státního dozoru nad činností provozovatelů letišť a provozem letišť, které předkládá ve stanovených termínech řediteli sekce;
 • organizuje a zúčastňuje se provádění auditů a inspekcí v rámci dohledu a státního dozoru odboru v oblasti letišť;
 • vykonává v souladu s plánem státní dozor nad provozní způsobilostí a provozem civilních letišť a částí vojenských letišť sloužících civilnímu leteckému provozu, zpracovává protokoly o zjištěných závadách, zpracovává návrhy k jejich odstranění a je-li nutné, podává návrhy na změnu, pozastavení nebo odejmutí povolení k jejich provozu;
 • provádí správní řízení, včetně projednávání přestupků;
 • zpracovává vyjádření jako dotčeného orgánu státní správy;
 • zajišťuje územní ochranu leteckých staveb sloužících k zajištění bezpečnosti leteckého provozu na základě stanovených ochranných pásem ve spolupráci s OI (letecká zabezpečovací zařízení);
 •  vyhlašuje ochranná pásma letišť opatřením obecné povahy;
 • posuzuje návrhy staveb a souvisejících činností umístěných v ochranném pásmu ve spolupráci s OI (letecká zabezpečovací zařízení), určuje podmínky realizace staveb a jejich provoz a užívání z hlediska zájmů civilního letectví a dozírá na jejich plnění;
 • navrhuje úpravy nebo odstranění klamavých světel v okolí letišť;
 • předává Letecké informační službě informace o stavbách, které vytvářejí překážky leteckému provozu;
 • vyjadřuje se k návrhům na zřizování a úpravu letišť z hlediska potřeb a zájmů civilního letectví;
 • vede předepsanou dokumentaci civilních letišť, provádí její aktualizaci;
 • zpracovává, vede a publikuje data týkající se letišť v rámci evidence letišť;
 • zpracovává příslušné posudky, rozbory, stanoviska, návrhy směrnic a postupů pro svoji činnost a vyjadřuje se k návrhům předpisů;
 • vede evidence letištních pozemků;
 • zasílá podklady pro komplexní pozemkové úpravy v souvislosti s ochrannými pásmy letišť;
 • eviduje a vydává Safety Information Bulletin (SIB) pro provozovatele letišť a posuzuje návrhy řešení z nich vyplývajících;
 • eviduje a posuzuje zprávy o hlukové situaci provozovatelů;
 • eviduje a posuzuje letová ověření SZZ u provozovatelů letišť;
 • plánuje a řídí odbornou přípravu zaměstnanců oddělení podle schválených postupů a vyhodnocuje její dosaženou úroveň; účastní se odborné přípravy a provádí samostatnou odbornou přípravu; a
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru a ředitele sekce.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost