Oddělení dohledu

Ing. Renata Neubertová
vedoucí oddělení dohledu

životopis


V čele oddělení je vedoucí, který je oprávněn podepisovat dokumenty v souladu s podpisovým řádem. Vedoucí řídí činnost oddělení, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Jmenuje písemnou formou svého zástupce po dobu své nepřítomnosti.
Úkoly oddělení vychází z činností odboru navigačních služeb. Oddělení provádí dohled a výkon státní správy a státního dozoru v oblasti ANS a ATM. V oblasti ATM provádí činnosti týkající ASM a ATFM, jako jsou rozdělení vzdušného prostoru, dohled a zajištění vyhodnocení užívání vzdušného prostoru v souladu s konceptem FUA a dohled nad zajištěním toku letového provozu ve smyslu přímo použitelných nařízení EU.
Dále oddělení plní tyto úkoly:

 • provádí dohled a státní dozor nad poskytovateli letových provozních služeb, leteckých informačních služeb a subjektů poskytujících služby v oblasti uspořádání toku vzdušného provozu (ATFM) či managementu vzdušného prostoru (ASM) nebo dalších funkcí evropské sítě řízení letového provozu (EATMN), zejména s ohledem na bezpečnou a účinnou činnost poskytovatelů, kteří poskytují služby vztahující se k vzdušnému prostoru, který spadá do pravomoci České republiky, včetně provádění šetření, inspekcí a auditů provozní bezpečnosti, zpracovávání protokolů o zjištěných závadách a schvalování navržených nápravných opatření a následné kontroly efektivity jejich implementace;
 • zpracovává návrhy na vydání Osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb a Pověření poskytovat letové provozní služby a/nebo letecké meteorologické služby na základě odborného posouzení žádostí o jeho vydání, obnovu nebo změnu a předkládá je cestou ředitele odboru a ředitele sekce řediteli ÚCL;
 • zpracovává návrhy na změnu, pozastavení nebo odebrání vydaného Pověření poskytovat letové provozní služby nebo letecké meteorologické služby nebo Osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb, je-li to nutné a předkládá je cestou ředitele odboru a ředitele sekce řediteli ÚCL;
 • provádí dohled a výkon státního dozoru nad činností a příslušným technickým vybavením stanovišť AFIS a/nebo stanovišť neřízených letišť poskytujících informace jiným způsobem než v rámci ATS nebo AFIS;
 • provádí dohled nad provozní bezpečností změn funkčních systémů a podle schválených postupů hodnotí argumenty provozní bezpečnosti spojené s novými funkčními systémy nebo změnami stávajících funkčních systémů;
 • zajišťuje vypracování národních a/nebo regionálních (FAB CE) výkonnostních plánů dle přímo použitelného předpisu EU, k tomu zajišťuje koordinaci, sdílení a předávání informací a vyhodnocování příslušných ukazatelů výkonnosti;
 • monitoruje plnění národního a podílí se na zajištění monitorování regionálního (FAB CE) výkonnostního plánu, včetně vyhodnocování příslušných ukazatelů výkonnosti;
 • provádí analýzu nálezů při dohledové činnosti odboru navigačních služeb a hlášených událostí v oblasti ATM/ANS, monitoruje řešení událostí v oblasti ATM/ANS u poskytovatelů letových navigačních služeb;
 • zajišťuje procesy evidence a monitoringu analýz a řešení událostí v oblasti ATM/ANS u poskytovatelů letových navigačních služeb a vypracovává z tohoto výstupy pro účinné plánování dohledu;
 • zpracovává návrhy na vydání Osvědčení organizacím pro výcvik řídících letového provozu na základě odborného posouzení žádostí o jeho vydání, obnovu nebo změnu a předkládá je cestou ředitele odboru a ředitele sekce řediteli ÚCL, a pokud je to nezbytné, tak i včetně návrhů na jejich odebrání či pozastavení platnosti;
 • provádí dohled a státní dozor nad Organizacemi pro výcvik ve smyslu přímo použitelného nařízení EU, včetně provádění šetření, inspekcí a auditů provozní bezpečnosti, zpracovávání protokolů o zjištěných závadách a schvalování navržených nápravných opatření a následné kontroly efektivity jejich implementace;
 • provádí dozor nad výkonem funkce instruktorů a nad všemi druhy výcviku pro získání, prodloužení a obnovu příslušných kvalifikací a doložek řídících letového provozu a kvalifikací řídící letového provozu-žák, včetně schvalovaní výcvikových kurzů, místních plánů výcviku a místních systémů odborné způsobilosti;
 • provádí dozor nad výkonem činnosti examinátorů / hodnotitelů v rámci své působnosti, provádí dozor nad zkouškami a organizuje ověřování výsledků zkoušek leteckého personálu v rámci své působnosti;
 • zajišťuje dohled nad plněním požadavků na způsobilost provozních zaměstnanců, kteří provádějí úkoly související se zajišťováním ASM, ATFM a s poskytováním letecké informační služby;
 • plní úkoly ASM dle platné právní úpravy, zpracovává materiály a dokumentace týkající se koordinace vztahů k příslušným funkcím sítě a rozdělení vzdušného prostoru, přitom spolupracuje v rámci těchto úkolů s příslušnými orgány sousedních států;
 • zajišťuje zpracování analýzy využívání prostorů v souladu s konceptem FUA;
 • ve spolupráci s OLZ provádí technicko-provozní šetření a vyjadřuje se k Prohlášení o ověření systémů a postupů pro letecké informační služby dle přímo použitelného předpisu EU;
 • vydává souhlas s poskytováním služby konstruktéra letových postupů, jejich dohled a navrhuje odebrání vydaného souhlasu.

Vedoucí oddělení (V/ODO) dále:

 • ve spolupráci s OLZ, předkládá cestou ředitele odboru a ředitele sekce řediteli ÚCL návrhy na vydání Osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb a Pověření poskytovat letové provozní služby a/nebo letecké meteorologické služby na základě odborného posouzení žádostí o jeho vydání, obnovu nebo změnu;
 • ve spolupráci s OLZ, předkládá cestou ředitele odboru a ředitele sekce řediteli ÚCL návrhy na změnu, pozastavení nebo odebrání vydaného Pověření poskytovat letové provozní služby nebo letecké meteorologické služby nebo Osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb, je-li to nutné;
 • předkládá řediteli odboru výsledky prováděných šetření, inspekcí a auditů provozní bezpečnosti, informace o zjištěných závadách a schvalování navržených nápravných opatření a o následných kontrolách efektivity jejich implementace;
 • předkládá řediteli sekce, cestou ředitele odboru, ke schválení materiály týkající se rozdělení vzdušného prostoru;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci dohledu a státního dozoru nad odbornou způsobilostí personálu předkládá řediteli odboru návrhy na odebrání, pozastavení nebo změnu průkazů způsobilosti;
 • navrhuje řediteli odboru určení provozovaného letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinovaného letiště a připravuje návrh pověření koordinátora pro přidělování letištních časů leteckým dopravcům a v této věci spolupracuje v rámci ÚCL se SL;
 • navrhuje a předkládá řediteli odboru podklady k vydání příkazů k zajištění provozní bezpečnosti a řídí ověřování jejich plnění v rámci působnosti oddělení;
 • posuzuje a předkládá řediteli odboru návrhy na vydání rozhodnutí ve správním řízení týkající se restriktivních opatření/pokut v rámci udělených souhlasů, osvědčení nebo pověření, řídí také jejich přípravu, pokud není řešeno cestou odboru právního;
 • zpracovává a předkládá řediteli odboru podklady do ročního plánu odboru pro provádění dohledu a státního dozoru;
 • plánuje a řídí odbornou přípravu zaměstnanců oddělení podle schválených postupů a vyhodnocuje její dosaženou úroveň;
 • řídí zpracování a úschovu záznamů činností oddělení, včetně záznamů o provozní bezpečnosti, osvědčování poskytovatelů letových navigačních služeb (ANS a ATM) a pověřování poskytovatelů letových provozních služeb a meteorologických služeb;
 • zpracovává, posuzuje a dle oprávnění schvaluje nebo předkládá řediteli odboru nebo řediteli sekce ke schválení návrhy na vydání rozhodnutí ve správním řízení, vydání souhlasu či akceptace;
 • účastní se bezpečnostního panelu s poskytovateli letových navigačních služeb a organizacemi pro výcvik řídících letového provozu;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost