Oddělení sekretariátu a správy dokumentů

Bc. Helena Šípková

vedoucí oddělení sekretariátu a správy dokumentů

životopis


Oddělení sekretariátu a správy dokumentů, které je podřízeno řediteli/ředitelce SSV, zajišťuje tyto úkoly:

 • příprava a zadávání veřejných zakázek ve své působnosti;
 • zabezpečuje administrativní podporu řediteli ÚCL, dalším přímým podřízeným funkcím ředitele ÚCL a Ř/SSV, včetně ukládání a skartování všech určených písemností, zajišťování personálních administrativních činností (docházka, dovolené, evidence přesčasů apod.);
 • organizuje a případně zajišťuje pro ředitele ÚCL a Ř/SSV všechny služební cesty;
 • archivuje veškeré zprávy ze zahraničních služebních cest a vede další dokumentaci zahraničních služebních cest ředitele ÚCL a Ř/SSV;
 • za ÚCL spravuje centrální registr administrativních budov CRAB;
 • vede evidenci smluv uzavíraných ÚCL a uchovává jejich originály, zajišťuje publikaci smluv v registru smluv;
 • zajišťuje evidenci všech veřejných zakázek malého rozsahu ÚCL v NEN, jejich kontrolu a administruje veřejné zakázky zejména s ohledem na uveřejňování jednotlivých dokumentů;
 • odpovídá za plnění povinnosti ÚCL dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zejména zpracovává texty povinně zveřejňovaných informací, výroční zprávu a odpovídá za centrální evidenci poskytovaných informací (viz směrnice ÚCL-134 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím);
 • administrativně zajišťuje přípravu aktů řízení a vede jejich evidenci;
 • zajišťuje nákup kancelářských potřeb pro SSV;
 • usměrňuje, koordinuje a nastavuje systém spisové služby včetně zpracování návrhů příslušných vnitřních předpisů (Spisový a skartační řád ÚCL);
 • odpovídá za plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb. (příjem dokumentů na ÚCL, evidence dokumentů, rozdělování a oběh dokumentů, jejích vyřízení, odesílání a ukládání dokumentů);
 • odpovídá za příjem dokumentů určených k uložení do spisovny ÚCL, za zapůjčování dokumentů ze spisovny ÚCL a sledování jejich zpětného vrácení do spisovny ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost