Oddělení právní

Mgr. Adam Vlk

Vedoucí oddělení právního

Životopis.pdf


Oddělení právní zabezpečuje právní agendu ÚCL, je podřízeno řediteli/ředitelce odboru vnitřní správy a v jeho čele stojí vedoucí oddělení:

 • zpracovává právní stanoviska pro potřeby vedení ÚCL;
 • po právní stránce připomínkuje návrhy smluv uzavíraných ÚCL. Neodpovídá však za účelnost a hospodárnost předmětu smlouvy, za něž nese odpovědnost příkazce operace;
 • při přípravě novelizace příslušných zákonů a prováděcích předpisů ze strany MD zajišťuje stanoviska ÚCL  a předkládá případné připomínky na MD; 
 • poskytuje součinnost při implementaci právních předpisů v rámci ÚCL;
 • v rámci působnosti ÚCL se zúčastňuje jednání mezinárodních organizací a EASA v oblasti právní problematiky;
 • zastupuje ÚCL před soudy a jinými institucemi;
 • zajišťuje agendu, jež je ÚCL svěřena zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví na základě ustanovení § 3 odst. 7 a 8; 
 • metodickou činností přispívá k sjednocování výkladu právních předpisů v rámci ÚCL;
 • u právně složitých pracovněprávních záležitostí poskytuje součinnost při jejich řešení;
 • po právní stránce se spolupodílí na přípravě aktů řízení;
 • ve spolupráci s věcnými útvary ÚCL zpracovává návrhy na novelizaci zákona o civilním letectví a prováděcích předpisů a prostřednictvím ředitele ÚCL tyto návrhy předkládá MD;
 • vykonává v rámci své působnosti státní dozor;
 • zajišťuje právní podporu pro agendu ověřování spolehlivosti;
 • poskytuje součinnost při zadávání veřejných zakázek a doporučení pro jejich realizaci;
 • vykonává právní podporu leteckého rejstříku;
 • poskytuje právní podporu věcným útvarům ÚCL;
 • plní další pokyny ředitele odboru a ředitele sekce.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost