Oddělení právní

neobsazeno


Oddělení právní zabezpečuje právní agendu ÚCL, je podřízeno řediteli odboru vnitřní správy a v jeho čele stojí vedoucí oddělení. Oddělení právní:

 • zpracovává právní stanoviska pro potřeby vedení správních a přestupkových řízení ÚCL;
 • po právní stránce připomínkuje a zpracovává návrhy smluv, neodpovídá však za účelnost a hospodárnost předmětu smlouvy;
 • při přípravě novelizace příslušných zákonů a prováděcích právních předpisů ze strany MD zajišťuje stanoviska ÚCL a prostřednictvím ředitele ÚCL předkládá případné připomínky na MD; 
 • poskytuje součinnost při implementaci právních předpisů v rámci ÚCL;
 • v rámci působnosti ÚCL se zúčastňuje jednání nadnárodních organizací v oblasti právní problematiky;
 • zastupuje ÚCL před soudy a jinými institucemi;
 • zajišťuje agendu vyřizování stížností cestujících v případech odepření nástupu na palubu, zpoždění nebo zrušení letu; 
 • metodickou činností přispívá k sjednocování výkladu právních předpisů v rámci ÚCL;
 • u právně složitých služebně-právních a pracovně-právních záležitostí poskytuje součinnost při jejich řešení;
 • po právní stránce se podílí na přípravě aktů řízení;
 • ve spolupráci s věcnými útvary ÚCL zpracovává návrhy na novelizaci zákona o civilním letectví a souvisejících právních předpisů a prostřednictvím ředitele ÚCL tyto návrhy předkládá MD;
 • vykonává v rámci své působnosti státní dozor;
 • poskytuje právní, metodickou a jinou odbornou pomoc při zadávání veřejných zakázek („VZ“) a v této souvislosti zejména odpovídá za zajištění souladu zadávací dokumentace a průběhu zadávacího řízení s právními předpisy;
 • poskytuje právní podporu věcným útvarům ÚCL; a
 • plní další přímé pokyny ředitele ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost