Oddělení ekonomické

Rosina Malá

vedoucí oddělení ekonomického

životopis


Oddělení ekonomické (OE) je součástí odboru vnitřní správy. V čele stojí vedoucí oddělení, která je podřízena řediteli/ředitelce odboru vnitřní správy.

V oblasti účetnictví ÚCL oddělení OE:

 • zabezpečuje účetnictví úřadu (mimo mzdového) v souladu s platnou účtovou osnovou a postupy účtování pro OSS;
 • zpracovává měsíční přehledy o čerpání finančních prostředků podle správců položek;
 • zpracovává měsíční přehledy o čerpání prostředků FKSP;
 • zpracovává měsíční přehledy o platbách za nájemné pro potřeby kontroly;
 • sestavuje a aktualizuje účtový rozvrh úřadu;
 • zpracovává účetní závěrky a výkazy úřadu, kompletuje sestavy a archivuje je;
 • eviduje odběratelské faktury podle podkladů jednotlivých správců a eviduje jejich úhrady;
 • eviduje a zajišťuje úhrady dodavatelských faktur;
 • zabezpečuje podklady o účetních stavech majetku a závazků pro účely inventarizací;
 • zpracovává dokladové inventury určených druhů majetku a závazků za úřad;
 • kontroluje příjmy a výdaje úřadu podle výpisů z bankovních účtů;
 • kontroluje vyúčtování pracovních a služebních cest zaměstnanců úřadu;
 • organizuje a řídí úkoly související se zpracováním výkazů kapitoly úřadu ve vazbě na zůstatky bankovních účtů;
 • zpracovává příslušné směrnice a předpisy v rámci své působnosti.

V oblasti správy rozpočtu oddělení OE:

 • provádí rozpis rozpočtu, závazných úkolů a limitů státního rozpočtu;
 • provádí v průběhu rozpočtového roku rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu kapitoly;
 • kontroluje dodržování finančního hospodaření kapitoly ÚCL a zpracovává příslušné rozbory;
 • sestavuje a projednává návrhy rozpočtů kapitoly ÚCL; aplikuje přitom zásady finanční politiky a finančního hospodaření a uplatňuje finančně ekonomické nástroje řízení;
 • předkládá návrh rozpočtu kapitoly ÚCL;
 • zabezpečuje v rámci kapitoly ÚCL rozpočtování příjmů a výdajů vlastního úřadu, včetně FKSP;
 • zajišťuje vedení analytické evidence příjmů a výdajů úřadu podle rozpočtových položek a jejich správců;
 • vyjadřuje se v rámci vnitřního připomínkového řízení k návrhům právních předpisů v rozsahu svěřené působnosti a k návrhům metodických pokynů a směrnic;
 • předává MD vstupní údaje ISPROFIN;
 • vydává souhlas se zadáním stavebního díla registrovaného v ISPROFIN na základě posouzení Zásad;
 • spolupracuje s odborem Interního auditu, případně jinými útvary při provádění kontroly hospodaření s rozpočtovými prostředky ministerstva v rámci kapitoly ÚCL;
 • projednává a předkládá stanovisko k výsledkům hospodaření;
 • zajišťuje agendu zahraničních pracovních a služebních cest a souvisejících náhrad cestovních výdajů;
 • zabezpečuje pokladní službu úřadu, včetně výplaty mezd a výběr poplatků dle vyhl. č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • zabezpečuje valutovou pokladní službu odděleně podle jednotlivých měn;
 • zpracovává v oboru své působnosti stanoviska k předloženým žádostem o povolení úlev z placení odvodů a penále z důvodu zamezení tvrdosti rozpočtových pravidel a předkládá je ve stanovených případech k projednání zvláštní komisi úřadu; zpracovává návrhy příslušných rozhodnutí;
 • vybírá v souladu se zákonem o správních poplatcích správní poplatky za zpoplatněné úkony ve své působnosti, pokud nebyl poplatek vybrán již správcem daně; kontroluje, zda poplatek byl zaplacen v zákonem stanovené výši a pokud poplatek nebyl zaplacen, vyzve poplatníka k jeho zaplacení.

V oblasti evidence majetku oddělení OE:

 • eviduje hmotný i nehmotný investiční majetek a drobný hmotný i nehmotný investiční majetek (počítačovou techniku a software podle operativní evidence samostatného oddělení Financování a logistiky informačních systémů);
 • eviduje drobný hmotný majetek;
 • eviduje pořízené hmotné i nehmotné investice do doby uvedení do užívání, včetně záloh na tyto investice;
 • kontroluje stavy a umístění majetku v objektu úřadu a v objektech, k nimž úřad vykonává právo hospodaření;
 • navrhuje doplnění inventáře;
 • zpracovává návrhy na vyřazení majetku;
 • vypracovává majetkové rozbory pro potřebu úřadu;
 • připravuje podklady pro inventarizace majetku a podílí se na zpracování výsledků inventarizací;
 • zajišťuje organizačně a administrativně činnost Ústřední inventarizační komise, likvidační komise a škodní komise;
 • vede sklad a výdej ochranných pomůcek.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost