Odbor logistiky

Odbor logistiky (LOG) je podřízen řediteli sekce správní a bezpečnostní. V čele stojí ředitel odboru. Povinnosti a oprávnění tohoto odboru:

 • zpracovává koncepci personální a platové politiky v ÚCL;
 • plánuje limit zaměstnanců a rozpočtové prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v ÚCL; provádí analýzy čerpání prostředků na platy a hodnocení stanovených záměrů za úřad;
 • zabezpečuje komplexně personální a služební administrativní činnosti, zejména efektivní obsazování funkčních míst, organizuje provádění výběrových řízení;
 • vyřizuje osobní záležitosti spojené se vznikem, změnami a skončením pracovního a služebního poměru, vede osobní spisy zaměstnanců, tvoří údajovou základnu zaměstnanců pro automatizované zpracování, zajišťuje povolování neplaceného volna, sumarizuje plány dovolených, sleduje stavy zaměstnanců i zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, vypracovává přehledy životních a pracovních výročí a archivuje osobní a platové spisy podle skartačního řádu;
 • zabezpečuje činnosti spojené se jmenováním, odvoláním a platovými záležitostmi vedoucích zaměstnanců či představených úřadu; připravuje žádosti o vydání osvědčení o splnění zákonem stanovených dalších předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a zakládá a eviduje oznámení o jejich vyřízení;
 • vydává pro informační účely přehledy o obsazení vedoucích funkcí úřadu;
 • vykonává agendu platových poměrů zaměstnanců, včetně osobních příplatků, příplatků za vedení a zastupování, zvláštních příplatků a ostatních příplatků, přesčasové práce, odměn a odměn za pracovní pohotovost a dalšího platu;
 • vykonává agendu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • poskytuje údaje do informačního systému o platech ve státní správě;
 • archivuje vytvořené databáze personálních údajů, zpracovává sestavy dat pro vlastní analytickou činnost odboru a podle požadavků ostatních útvarů poskytuje data pro vnitřní informační bázi; zabezpečuje ochranu osobních dat v personálním informačním systému ve spolupráci s oddělením informatiky;
 • zabezpečuje a kontroluje závodní stravování zaměstnanců;
 • zajišťuje pracovnělékařské služby.

V oblasti vzdělávání odboru LOG:

 • eviduje a kontroluje účast na školeních a výcviku zaměstnanců úřadu;
 • spolurealizuje koncepci osobního rozvoje zaměstnanců úřadu;
 • podílí se na vytváření celostátního systému vzdělávání jednotlivých profesních skupin zaměstnanců ve veřejné správě;
 • zpracovává vnitřní předpisy v oblasti své působnosti a kontroluje jejich dodržování;
 • zajišťuje odborné praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol;
 • zajišťuje zpracování plánů vzdělávání zaměstnanců, organizuje, zabezpečuje, sleduje a kontroluje profesní přípravu zaměstnanců; zajišťuje k tomu odborné stáže a školení;
 • zajišťuje základní všeobecná školení pro zaměstnance úřadu;
 • řídí metodicky odměňování lektorů, sjednává podmínky a další postupy pro použití názvu úřadu při lektorské činnosti vykonávané zaměstnanci úřadu pro cizí právnické nebo fyzické osoby;
 • plní v rámci zahraničních nadnárodních vzdělávacích programů i programů dvoustranných zabezpečující a koordinační funkci v civilním letectví;
 • zpracovává analýzy vzdělávání zaměstnanců úřadu;
 • podílí se na přípravě návrhu rozpočtu ÚCL (mzdové prostředky, vzdělávání, atp.) a navrhuje v požadovaném členění rozpočet prostředků na vzdělávání zaměstnanců úřadu a průběžně sleduje jeho čerpání;
 • spolupracuje s Ř/Sekcí na návrzích dlouhodobé koncepce vzdělávání zaměstnanců včetně ročních plánů finančních prostředků pro tyto účely a sleduje jejich čerpání;
 • organizuje na základě rozhodnutí ředitele ÚCL účast zaměstnanců na dalším zvyšování jejich kvalifikace; zajišťuje kvalifikační dohody pro zaměstnance.

V oblasti systemizace odboru LOG:

 • zpracovává přehledy požadavků útvarů na nová funkční místa; zpracovává podklady pro úpravy a změny systemizace úřadu
 • zpracovává a aktualizuje organizační schéma personálního obsazení ÚCL dle sekcí, odborů a oddělení;
 • zpracovává vnitřní platové předpisy a ostatní vnitřní předpisy v oblasti své působnosti a kontroluje jejich dodržování.

V oblasti mzdového účetnictví odboru LOG:

 • zabezpečuje komplexní zpracování platů prostřednictvím vlastního personálního informačního systému, a to na základě evidence docházky předložené jednotlivými útvary nebo na základě údajů získaných ze zvláštního informačního systému;
 • provádí srážky z platu podle rozhodnutí soudů či jiných exekučních orgánů a podle požadavků zaměstnanců;
 • udržuje styk se zdravotními pojišťovnami, vede evidenci pojištěných zaměstnanců a měsíčně předkládá hlášení změn;
 • provádí srážky a odvod daní z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků;
 • vykonává agendu evidenčních listů zaměstnanců pro důchodové zabezpečení;
 • vyplňuje a zpracovává podklady podle požadavků zaměstnanců pro výplatu dávek státní sociální podpory;
 • provádí srážky z platu a odvody pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění;
 • vyplácí dávky nemocenského pojištění, včetně jejich kontroly;
 • vypracovává statistické výkazy v oblasti své působnosti.

Na úseku provozním odboru LOG:

 • zajišťuje správu, údržbu a střežení objektu ÚCL, provádí běžnou údržbu a opravy zařízení a vybavení, včetně rozvodu topného systému a zajišťuje externě opravy a práce většího rozsahu, případně práce vyžadující odbornou specializaci;
 • zpracovává návrhy plánů údržby objektů a návrhy plánů obnovy staveb a zařízení;
 • zajišťuje řádný chod výměníkové stanice;
 • podle pokynů obstarává a koordinuje dislokační agendu, provádí předávání a přejímání nebytových prostorů pronajatých od jiných organizací nebo jiným organizacím;
 • zajišťuje úklidové práce všech prostor ÚCL;
 • odpovídá za hospodaření energiemi ÚCL a za kontrolní a revizní činnost v oblasti energetiky;
 • provádí úklid sněhu;
 • provádí nákup ostatních potřeb, skládku a nakládání materiálu určeného pro ÚCL;
 • zajišťuje distribuci, údržbu a čištění potřebného vybavení v prostorách ÚCL;
 • zajišťuje provoz motorových vozidel ÚCL a metodicky řídí jejich užívání, zpracovává k tomu příslušné návrhy směrnic, kontroluje jejich dodržování a vede příslušnou evidenci, průběžně provádí vyhodnocování provozu motorových vozidel a sleduje jejich efektivitu;
 • vede plány oprav, údržby a obnovy motorových vozidel, zajišťuje střední a velké opravy, nákup náhradních dílů a dalších potřeb pro příruční sklad;
 • provádí dovoz materiálu pro sklad ÚCL, dovoz a odvoz pošty a další jízdy z příkazu ředitele ÚCL nebo jeho zástupce.

Odbor LOG zajišťuje externě agendu požárního technika, který:

 • organizuje a kontroluje plnění povinností ÚCL, vyplývající z předpisů o požární ochraně;
 • ve finančním plánu a rozpočtu ÚCL uplatňuje prostředky na materiálně technické vybavení prostředky požární ochrany;
 • podílí se na školení o požární ochraně a odborné přípravě zaměstnanců ÚCL;
 • vede příslušnou dokumentaci požární ochrany;
 • zpracovává zprávy, rozbory a informace o stavu požární ochrany, příčinách vzniklých požárů, odstraňování závad a navrhuje příslušná opatření.

Odbor LOG zajišťuje externě agendu bezpečnostního technika, který:

 • prověřuje technický stav zařízení včetně ochranných a bezpečnostních prvků;
 • kontroluje dodržování a znalost bezpečných pracovních postupů;
 • prověřuje zdravotní způsobilost a kvalifikaci zaměstnanců, prováděná školení a ověřování znalostí, oblečení a používání OOPP, technickou dokumentaci, bezpečnostní předpisy a technologické postupy, přijímá tzv. okamžitá opatření;
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci pro dosažení správných požadovaných bezpečných pracovních podmínek přímo při realizaci projektu;
 • pro řešení naléhavých problémů BOZP předkládá svá doporučení zaměstnavateli k provedení příslušných opatření.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost