Ředitel sekce letové

Ing. Jan Šikýř

ředitel sekce letové

životopis

Tel.: 225 421 687
E-mail: podatelna@caa.czsikyr@caa.cz


V čele sekce letové je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel ÚCL, jemuž je přímo podřízen. Ředitel řídí činnost sekce, jedná jejím jménem a odpovídá za plnění všech jejích úkolů. Mimo všeobecných práv a povinností plní následující další úkoly:

 • vyřizuje administrativní záležitosti přidělené mu ředitelem ÚCL;
 • řídí a koordinuje vzájemnou spolupráci odborů v rámci sekce a vzájemnou spolupráci jednotlivých odborů sekce s ostatními organizačními celky ÚCL;
 • na základě odborného posouzení žádostí o vydání nebo o jeho změnu vydává osvědčení o schválení způsobilosti pro činnost schválených organizací pro výcvik pilotů, potvrzení o ohlášení organizací pro výcvik pilotů (ATO), osvědčení o schválení organizací pro výcvik techniků údržby letadel, osvědčení o schválení zařízení pro simulaci letu, osvědčení o schválení letecko-lékařských center na základě odborného posouzení žádostí o jeho vydání, obnovu nebo změnu;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci dozoru nad držiteli osvědčení o schválení způsobilosti pro činnost schválených organizací pro výcvik pilotů, potvrzení o ohlášení organizací pro výcvik pilotů (ATO), osvědčení o schválení organizací pro výcvik techniků údržby letadel, osvědčení o schválení zařízení pro simulaci letu, osvědčení o schválení letecko-lékařských center způsobilosti pro činnost ATO, rozhoduje o odebrání, pozastavení nebo změně vydaných osvědčení a potvrzení způsobilosti;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci dozoru provozovatelů obchodní letecké dopravy rozhoduje o odebrání, pozastavení nebo změně osvědčení leteckého provozovatele;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci dozoru nad provozovateli NCC a SPO rozhoduje o pozastavení jejich provozu;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci dozoru nad provozovateli leteckých prací a leteckých činností pro vlastní potřebu rozhoduje o změně, pozastavení nebo odejmutí povolení provozování leteckých prací nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu, je-li to nutné;
 • na základě návrhu Ř/OZLP pověřuje odborníky pro provádění teoretických zkoušek pilotů a techniků údržby;
 • na základě odborného posouzení útvarů SL uděluje výjimky a odchylky ve smyslu nařízení (EU) 2018/1139, čl. 71;
 • schvaluje alternativní způsoby průkazu;
 • podepisuje písemnosti v souladu s Podpisovým řádem ÚCL;
 • podepisuje dokumenty, které si vyhradil k podpisu a jejichž vyřízení je v rámci působnosti jednotlivých ředitelů odborů;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a inspekcí v rámci státního dozoru;
 • z pověření ředitele ÚCL se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • organizuje a řídí realizaci nápravných opatření, vyplývajících ze závěrečných zpráv šetření LN a vážných incidentů, které spadají do kompetence sekce;
 • vydává rozhodnutí ve správním řízení v rámci sekce;
 • v rozsahu působnosti sekce vydává příslušné směrnice (postupy) a příručky inspektora pro provádění státního dozoru, příkazy a pokyny ředitele sekce a jejich změny;
 • plní další úkoly dle nařízení ředitele ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost