Změna údajů zapisovaných do leteckého rejstříku – změna vlastníka v návaznosti na dědické řízení

1. Zemřelá osoba byla evidována jako vlastník a provozovatel

V tomto případě půjde o řízení z moci úřední.

Dědic předloží následující dokumenty:

 • Ověřenou kopii pravomocného usnesení o pozůstalostním řízení
 • Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla – pojistný certifikát, pokud je letadlo v provozu – pojištěným již musí být dědic
 • Pokud se má osvědčit pouze vlastnictví a letadlo není v provozu, pojistný certifikát se nebude přikládat
 • Správní poplatek se v tomto případě nehradí

2. Zemřelá osoba byla evidována jako vlastník, provozovatelem je jiný subjekt

V tomto případě půjde o řízení z moci úřední.

Dědic předloží následující dokumenty:

 • Ověřenou kopii pravomocného usnesení o pozůstalostním řízení
 • Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla – pojistný certifikát, pokud je letadlo v provozu – pojištěným bude stávající provozovatel nebo dědic, pokud pojistka byla dříve uzavřená na zemřelého vlastníka
 • Dědic automaticky vstupuje do práv zemřelého, tedy vstupuje také do původně uzavřené provozní smlouvy, pokud však dědic se zapsaným provozovatelem uzavře provozní smlouvu novou, pak předloží stejnopis nebo ověřenou kopii této smlouvy.
 • Správní poplatek se v tomto případě nehradí

3. Zemřelá osoba byla evidována jako vlastník, nově se bude zapisovat také nový provozovatel

V tomto případě jde o běžnou změnu údajů zapisovaných do leteckého rejstříku a dále se postupuje jako v případě změny vlastníka i provozovatele.

Pokud se pro podání nevyužije portál ÚCL, pak se použijí společně formuláře č. CAA-F-ZLP-019-0-22 + formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22.

V ideálním případě podávají všichni, jichž se zapisované změny týkají.

Rozhodující je vyznačení požadované změny v rámci on-line podání nebo ve formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22.

 • Pokud se mění vlastník i provozovatel, v části „POŽADOVANÉ ZMĚNY“ formuláře č. CAA-F-ZLP-019-0-22 se zaškrtne jak změna vlastníka, tak změna provozovatele
 • Žádost podává v tomto případě dědic, který se z pozice žadatele označí jako “nový” „vlastník“
 • Dalším účastníkem řízení je původní provozovatel, který se z pozice žadatele označí jako „původní“ „provozovatel“
 • Dalším účastníkem řízení je nový provozovatel, který se z pozice žadatele označí jako „nový“ „provozovatel“
 • Nezáleží na tom, v jakém pořadí se žadatelé uvedou, a kdo je uvedený přímo ve formuláři CAA-F-ZLP-019-0-2 a kdo v příloze formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22, důležité je, zda se jedná o společné podání všech účastníků řízení či nikoliv, což má vliv na další průběh správního řízení
 • Pokud má nastat situace, že změna spočívá ve změně vlastníka, ale provozovatel nemá být zapsán, a u letadla má zůstat zapsaný pouze nový vlastník, v části „POŽADOVANÉ ZMĚNY“ se zaškrtne změna vlastníka a  změna provozovatele a do ostatních údajů zapisovaných do LR se uvede poznámka „výmaz provozovatele“ (toto je možné pouze u letadel, kde bude zapsaným vlastníkem fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice, případně v jiném členském státě Evropské unie). V tomto případě půjde pouze o osvědčení vlastnictví k letadlu, letadlo však bude neletuschopné). Je to jediný případ, kdy přílohou žádosti nebude doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla – Pojistný certifikát
 • Nový vlastník dále potvrdí  „SOUHLAS A PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA“ na formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22
 • Nový provozovatel dále potvrdí „PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE“ na formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22
 • Obvyklé přílohy k žádosti:
  • doklad totožnosti/výpis z obchodního rejstříku v případě zahraničních subjektů
  • nabývací doklad – ověřená kopie pravomocného usnesení o pozůstalostním řízení
  • provozní smlouva, pokud nový provozovatel nebude shodný s novým vlastníkem
  • pojistka (pokud nový zápis nebude bez provozovatele)
  • správní poplatek
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu