Žádost o změnu údajů zapisovaných do leteckého rejstříku

(Upravuje § 5b a § 6 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; § 1a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jak podat žádost?

1. PORTÁL ÚCL

On-line podání včetně úhrady správního poplatku přes platební bránu:

Portál ÚCL – odkaz pro přihlášení

Výhody:

 • Elektronický interaktivní formulář pro pohodlné podání on-line
 • Při podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře zákonná sleva na správním poplatku 20 % (maximálně do výše 1000 Kč)

Podmínky pro možné využití:

 • přihlášení žadatele pomocí identity občana
 • účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba ČR
 • znalost základních technických údajů o letadle, ke kterému se bude žádost vztahovat
 • mít dostupné informace o vlastnících a provozovatelích včetně jejich případných zástupců nebo pověřených osob (IČO u právnických osob, u fyzických osob číslo občanského průkazu)
 • úhrada správního poplatku na konci procesu se provádí prostřednictvím platební karty
2. FORMULÁŘ

Formulář ke stažení pro podání datovou schránkou, osobně nebo e-mailem:

CAA-F-ZLP-019-1-22 – žádost o změnu zapisovaných údajů

CAA-F-ZLP-020-0-22 – příloha žádosti, připojí se vždy, pokud je v řízení více účastníků (spoluvlastnictví, změna údaje o vlastníkovi/provozovateli)

 • Podává vlastník letadla / provozovatel
 • Žádost obsahuje:
  • označení všech účastníků řízení (vlastník, provozovatel – nový i původní),
  • údaj o druhu a typu letadla, výrobní číslo a ostatní základní technické údaje
 • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
 • Správní poplatek:
  • letadla s maximální vzletovou hmotností vyšší než 10 tun – 8 000 Kč
  • letadla s maximální vzletovou hmotností 10 tun a nižší – 3 000 Kč

Obecně

V ideálním případě podávají všichni, jichž se zapisované změny týkají (různé kombinace původní vlastník, nový vlastník, původní provozovatel, nový provozovatel). Pokud se jedná o společné podání všech účastníků řízení, žádost je vyřízena v kratší lhůtě. Pokud některý z účastníků není přímo žadatelem, pak je třeba postupovat v souladu se správním řádem a účastníkům poskytnout zákonné procesní lhůty před vlastním vydáním rozhodnutí ve věci.

Rozhodující je vyznačení požadované změny při on-line podání nebo ve formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22.

Přílohy k podání

 • Totožnost
  • V případě, že se jedná o občany ČR nebo právnické osoby se sídlem v ČR, ÚCL si tyto doklady opatří sám z centrální evidence nebo veřejných rejstříků. Zahraniční právnická osoba předloží ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku. Zahraniční fyzická osoba-podnikatel předloží výpis z veřejného rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence. Zahraniční fyzická osoba předloží průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
 • Prokázání vlastnictví
  • Doklad o nabytí letadla (originál nebo ověřená kopie kupní smlouvy, darovací smlouvy, Bill of Sale apod., v rámci elektronického podání je preferován dokument elektronicky podepsaný, případně dokument převedený do autorizované konverze). Dokládá se v případě změny vlastníka.
 • Provozní smlouva
  • Originál nebo ověřená kopie dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu, není-li vlastník současně provozovatelem (v rámci elektronického podání je preferován dokument elektronicky podepsaný, případně dokument převedený do autorizované konverze)
 • Souhlas vlastníka se zápisem do leteckého rejstříku
  • Není-li vlastník současně provozovatelem letadla (možno vyplnit přímo do formuláře žádosti)
 • Souhlas zástavního věřitele
  • Pouze v případě převodu vlastnictví zastaveného letadla
 • Pojistka
  • Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla – Pojistný certifikát (kopie),
  • Není třeba přikládat, pokud nový zápis bude bez provozovatele (lze pouze v případě, že vlastníkem zůstane fyzická nebo právnická osoba z ČR nebo EU).
 • Palubní doklady
  • Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku – pokud se mění vlastník,
  • v ostatních případech vždy deník – pokud byl vydán, letadlová kniha.

Návody pro nejčastější varianty zapisovaných změn


Doplňující informace

Provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel a osoby, jichž se zápis v leteckém rejstříku týká, jsou povinni neprodleně ohlásit a doložit Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku, a jedná-li se o právnickou osobu, přidělené identifikační číslo osoby, pokud nebylo obsaženo v žádosti o zapsání letadla do leteckého rejstříku.

Smlouvy o převodu vlastnického práva k letadlu musí mít písemnou formu. Převod vlastnictví a zástavního práva k letadlu zapsanému do leteckého rejstříku nabývá účinnosti dnem zápisu do leteckého rejstříku.

Informaci o skutečnosti, s jakými údaji je letadlo zapsané v leteckém rejstříku, je možné ověřit v leteckém rejstříku on-line .

Pokud je potřeba získat výpis z leteckého rejstříku s informacemi o zapsaném letadlu, je možné požádat o výpis z leteckého rejstříku, výpis Úřad vyhotovuje v českém nebo anglickém jazyce. Nejrychlejší způsob, jak takový výpis získat, je podání žádosti přes portál ÚCL.

V případě, že je letadlo vybaveno buď na základě použitelných předpisových požadavků nebo na základě dobrovolného rozhodnutí provozovatele/vlastníka letadla polohovým majákem nehody (ELT), musí být změny vlastníka/provozovatele v souvislosti s registrací ELT ohlášeny také u státního podniku Řízení letového provozu České republiky.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu