Návod jak zapsat letadlo do leteckého rejstříku

Legislativa

Úřad pro civilní letectví (dále jen “ÚCL”) zapisuje letadla do Leteckého rejstříku České republiky (dále jen “letecký rejstřík”) v souladu s ustanovením § 4 až 6b zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o civilním letectví”).

Zápis letadla do leteckého rejstříku probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”).

Výše správního poplatku je stanovena v položce 48 Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Z Nařízení Komise EU č. 748/2012 vyplývá, že osvědčení letové způsobilosti se vydává letadlu, které už je zapsáno v leteckém rejstříku.

Letadlová adresa je elektronický identifikační kód, určený k mezinárodní identifikaci letadel, sportovních létajících zařízení a dalších zařízení stanovených prováděcím právním předpisem pro potřeby civilního a vojenského letectví. V souladu s ustanovením § 17a a následujících zákona o civilním letectví ÚCL přiděluje 24bitovou identifikační adresu letadla do odpovídačů sekundárního radaru pracujících v módu S.

Obecně

Proces uvedení nově vyrobeného nebo dovezeného letadla do provozu v ČR je rozdělen do tří samostatných kroků:

  • přidělení poznávací značky a případně i letadlové adresy,
  • zápis letadla do leteckého rejstříku,
  • vydání osvědčení letové způsobilosti (řeší sekce technická)

Oddělení leteckého rejstříku má v kompetenci přidělování poznávacích značek, případně letadlových adres, a vlastní zápis letadla do leteckého rejstříku.

1. Přidělení poznávací značky, případně také letadlové adresy

Žádost o předběžné přidělení poznávací značky a případně i letadlové adresy podává budoucí vlastník nebo provozovatel letadla na příslušném formuláři. Návod, jak vyplnit a podat žádost, je na samostatné stránce. Žádost by neměla být zaslána na ÚCL dříve než 6 měsíců před předpokládaným uvedením letadla do provozu v ČR. ÚCL sdělí žadateli předběžně přidělenou poznávací značku letadla a případně i letadlovou adresu přibližně do 14 dnů vydaným rozhodnutím ve správním řízení. Toto rozhodnutí je platné 6 měsíců. V případě, že k zápisu letadla v uvedeném období nedojde, je vhodné žádost podat znovu.

Za předběžné přidělení poznávací značky letadla se nevybírá správní poplatek. Za přidělení letadlové adresy se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč.

Pravidla pro přidělování poznávacích značek letadlům jsou uvedena v leteckém předpisu L 7. Pravidla pro přidělování letadlových adres v ČR jsou popsána ve vyhlášce č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví.

ÚCL může přidělit rejstříkovou značku i podle přání žadatele za předpokladu, že tato značka již nebyla přidělena nebo není v seznamu zakázaných značek viz předpis L 7 bod 3.6. (Poznávací značka je např. OK-ABC, rejstříková značka je ABC).

Předběžné přidělení poznávací značky není povinnou náležitostí procesu zápisu letadla do leteckého rejstříku, lze přistoupit rovnou k vlastnímu zápisu i bez předběžně přidělené poznávací značky. Mnohdy však vydané rozhodnutí o předběžném přidělení poznávací značky může usnadnit jednání s dalšími institucemi, jako jsou např. pojišťovny nebo ĆTÚ, v přípravné fázi před vlastním zápisem do leteckého rejstříku, prakticky jde o prokazatelnou rezervaci poznávací značky do doby vlastního zápisu do leteckého rejstříku.

2. Zápis letadla do leteckého rejstříku

Provádí se rozhodnutím ve správním řízení. Žádost o zapsání letadla podává budoucí vlastník nebo provozovatel letadla na příslušném formuláři spolu se všemi potřebnými dokumenty. Návod, jak vyplnit a podat žádost, je na samostatné stránce. Účastníkem správního řízení je vlastník letadla, budoucí provozovatel (mohou být totožní), případně také zástavní věřitel, pokud se bude k letadlu současně zapisovat zástavní právo. Pozn. zástavní právo lze zapsat kdykoliv později v rámci samostatného správního řízení na základě podané žádosti.

Podle správního řádu má ÚCL rozhodnout o zápisu letadla do leteckého rejstříku v zákonné lhůtě do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od obdržení žádosti. Obvykle to však bývá ve lhůtě kratší. Rozhodnutí musí být prokazatelně doručeno všem účastníkům řízení. Doručování probíhá prostřednictvím datové schránky, doporučeným dopisem s dodejkou nebo může být předáno osobně na ÚCL. Preferovaným způsobem doručování je datovou schránkou, pokud ji mají účastníci řízení zřízenou.

Každý z účastníků řízení má právo na odvolání proti vydanému rozhodnutí v zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud se žádný z účastníků správního řízení neodvolal, rozhodnutí nabývá právní moci po patnáctidenní zákonné lhůtě od doručení poslednímu účastníkovi. Až v den nabytí právní moci rozhodnutí lze vydat osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku a doklady k letadlu (palubní deník, letadlová kniha, deník kluzáku či balónu).

V souladu se správním řádem je rozhodnutí v právní moci bezprostředně poté, co se účastník řízení vzdá práva podat odvolání. Je-li v řízení více účastníků a všichni se vzdali práva podat odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich. Vzdání se práva podat odvolání musí být učiněno písemně.

Lze sjednat osobní převzetí osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku a palubních dokladů na ÚCL v termínu, který ÚCL stanoví, nebo po vzájemné dohodě, v opačném případě se doklady k letadlu zasílají poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Celý proces zápisu letadla do rejstříku lze vyřídit také korespondenčně.


REGISTRACE POLOHOVÝCH MAJÁKŮ NEHODY (ELT)

V případě, že je letadlo vybaveno buď na základě použitelných předpisových požadavků nebo na základě dobrovolného rozhodnutí provozovatele/vlastníka letadla polohovým majákem nehody (ELT), musí být ELT registrovány u státního podniku Řízení letového provozu České republiky. Provozovatel nebo vlastník letadla je povinen:

  • vyplnit registrační formulář ELT; a
  • oznámit Záchrannému koordinačnímu středisku Praha (RCC Praha) veškeré změny informací, které se týkají ELT, provozovatele/vlastníka letadla nebo letadla a vyřazení registrovaného ELT z provozu.

Pro registraci ELT a oznámení změn informací můžete použít buď tento formulář ve formátu PDF / RTF nebo on-line webovou aplikaci.

Více informace je k dispozici na stránce Praktické informace – provoz letadel.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu