Hlavní předpisy upravující problematiku pojištění odpovědnosti provozu za škody z provozu bezpilotního systému

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

§ 54d

Pojištění

 (1) Provozovatel bezpilotního systému v podkategorii A2 otevřené kategorie provozu, provozovatel bezpilotního systému v podkategorii A3 otevřené kategorie provozu, pokud maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla přesahuje 4 kg, a provozovatel bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu musí mít po celou dobu provozování bezpilotního systému sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému a zaplaceno pojistné; to neplatí, je-li provozovatelem bezpilotního systému spolek podle § 54n nebo člen takového spolku.

(2) Nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel* jinak, sjednává se pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému

a) v otevřené kategorii provozu ve vztahu ke všem bezpilotním systémům provozovaným jejich provozovatelem a

b) ve specifické kategorii provozu ve vztahu ke každému bezpilotnímu systému samostatně.

(3) Minimální výši limitu pojistného plnění pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu stanoví prováděcí právní předpis, nestanoví-li výši limitu pojistného plnění přímo použitelný předpis Evropské unie upravující pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel*.

*Tímto předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 v platném znění. Nařízením je mj. stanoveno pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu ke třetím osobám, které činí pro bezpilotní letadla s maximální vzletovou hmotností menší než 500 kg 0,75 mil. ZPČ (zvláštní práva čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu).

Vyhláška č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

§ 16n

Minimální výše limitu pojistného plnění pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu bezpilotních systémů (k § 54d odst. 3 zákona)

(1) Minimální výše limitu pojistného plnění v podkategorii A2 a A3 otevřené kategorie provozu se stanoví na 1 000 000 Kč na každou pojistnou událost.

(2) Minimální výše limitu pojistného plnění ve specifické kategorii provozu se stanoví na

a) 2 000 000 Kč na každou pojistnou událost, nepřesahuje-li maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla 0,91 kg,

b) 5 000 000 Kč na každou pojistnou událost, přesahuje-li maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla 0,91 kg a nepřesahuje-li 7 kg, nebo

c) 10 000 000 Kč na každou pojistnou událost, přesahuje-li maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla 7 kg a nepřesahuje-li 20 kg.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 v platném znění

(https://www.caa.cz/dokumenty/predpisy/zakladni-informace-k-narizenim-eu/ochrana-cestujicich/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-es-c-785-2004/)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní