FAQ – často kladené dotazy

Bezpilotní letadla

V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. V případě druhého neúspěšného pokusu je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.

V případech, kdy je pilot zároveň provozovatelem bezpilotního systému, provede registraci pilota i provozovatele.

Online teoretická způsobilost dálkově řídícího pilota podkategorií A1 a A3 je pět let, od data úspěšného provedení registrace.

Podmínky uvádění registračních informací jsou uvedeny v AMC1 Článku 14(8) rozhodnutí 2019/021/R.

Pokud je provozovatel UAS vlastníkem bezpilotního systému (UAS), měl by na bezpilotní letadlo (UA) uvést registrační číslo (poznávací značku), které získal na konci procesu registrace (zápisu do rejstříku), takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li UA na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky. Může se použít QR kód (quick response code). Pokud rozměry UA nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo UA představuje reálné letadlo, kdy by připevnění značení na UA zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný.

Pokud provozovatel využívá UAS, jehož vlastníkem je třetí strana, měl by provozovatel UAS, který toto UAS provozuje:

 1. zaregistrovat sám sebe;
 2. uvést na UA svou poznávací značku; a
 3. nahrát svou poznávací značku do identifikačního e-systému, pokud je jím UA vybaveno.

Informace o třídách bezpilotních letadel podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 v platném znění (jedná se o třídy C0, C1, C2, C3 a C4, případně další) v tuto chvíli není pro provedení registrace provozovatele a pilota a absolvování testu podstatná, neboť bezpilotní letadla s vyznačením třídy v tuto chvíli na trhu EU nejsou. Jakmile se situace změní, bude příslušně reagovat i další vývoj systému registrace provozovatelů a pilotů.

Pokud Váš proces registrace provozovatele nebo pilota i po úspěšném absolvování testu teoretických znalostí neproběhne v pořádku, není Vám doručen doklad o registraci provozovatele nebo absolvování výcviku, údaje uvedené v dokladech jsou nesprávné nebo se při registraci setkáte s jinými problémy, kontaktujte prosím Úřad pro civilní letectví e-mailem na adrese podatelna@caa.cz s uvedením Vašich kontaktních informací a popisem problému.

Co se týče reálných možností provozu v zastavěném území obce a dokladů, které má mít provozovatel k dispozici, zde je situace následující:

K provozu v tzv. „otevřené“ kategorii provozu by měl provozovatel UAS předložit:

 • registraci provozovatele (dokument, kterým Úřad vydal unikátní kód provozovatele UAS, resp. unikátní kód provozovatele samotný (ve tvaru CZE87astrdge12k8);
 • doklad o absolvování online výcviku dálkově řídícího pilota (způsobilost A1/A3) (pro všechny bezpilotní systémy);
 • osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota (způsobilost A2) (povinnost pouze pro bezpilotní letadla od 500 g hmotnosti do 2.000 g);
 • doklad o pojištění (vyloučíme-li možnost individuálního rekreačně-sportovního provozu UAS, musí být provoz UAS dle aktuálně platného regulačního rámce pojištěn v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 v platném znění).

                Zde je třeba dodat, že praktické možnosti takového provozu v zastavěném území obce jsou velmi omezené. Provoz „otevřené“ kategorie by měl být vnímán zcela nekonfliktně – do zastavěného území se dostanou pouze podkategorie provozu A1 (do 500 g) a A2 (do 2.000 g), letadla podkategorie A2 musí navíc držet min. vzdálenost od osob 50 m. Přelétávání osob, prostředků a staveb, včetně jakýchkoliv komunikací resp. infrastruktury, nepřipadá v této kategorii provozu aktuálně v úvahu.

K provozu v tzv. „specifické“ kategorii provozu by měl provozovatel UAS předložit vedle dokladů uvedených výše:

 • Oprávnění k provozu, vydané Úřadem v individuálním správním řízení rozhodnutím.

Pravost dokumentů je pochopitelně možné ověřit dotazem na Úřad.

V každém případě by měl mít provozovatel UAS, a tedy i vlastník případně provozovatel nemovitosti, jasno v zamýšlené oblasti provozu. Tato by měla být jasně vymezena, ideálně mapovým podkladem, a měla by být nepřekročitelná. Ze zamýšlené oblasti provozu by mělo být evidentní, jaké konflikty provozovatel UAS prakticky řeší a tedy jaká rizika by měl vlastník případně provozovatel nemovitosti vzít na vědomí a případně ošetřit provozními omezeními (např. vhodný ořezem oblasti provozu, vytipováním vhodného času realizace, způsobem řešení mimořádných situací apod.).

Povinnost provozovatele bezpilotního systému (UAS) žádat o vlastníka pozemku o písemný souhlas se vzletem, přistáním a souvisejícími činnostmi provozovatele UAS vyplývá aktuálně z prováděcí ust. § 14 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí letecký zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do jaké míry zůstane tato povinnost zachována v podmínkách uplatňovaného společného evropského rámce pro provoz UAS v tuto chvíli není jasné (tento povinnost neobsahuje; jde o národní požadavek), ale aktuálně jde o povinnost platnou a v praxi uplatňovanou, jejíž smyslem je mj. prevence konfliktů a žádoucí respektování vlastnických práv.

Ve vztahu ke stavbám pak koordinace provozovatele UAS vyplývá z povinnosti respektování bezpečných vzdáleností k osobám, které se mohou nacházet i v prostředcích nebo právě stavbách a mohou být ohroženy provozem bezpilotního systému i zde.

Informace týkající se pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému naleznete na stránce https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/pojisteni-odpovednosti/.

Oprávnění k letu (OKL)

Tuto informaci naleznete v podmínkách provozu každé zeměpisné zóny.

Záleží na konkrétním místě provozu. Zpravidla bude vyžadována pilotní způsobilost A1/A3, popř. A2, popř. speciální výcvik s ohledem na konkrétní zeměpisnou zónu. Tyto požadavky budou stanoveny v rámci správního řízení.

OKP je druh povolení vydávaný výhradně ve specifické kategorii provozu (pro provoz, který není možné považovat za OPEN).

OKL je druh povolení vydávaný v otevřené kategorii provozu (pro provoz, který je v konfliktu se konkrétními podmínkami zeměpisné zóny).

Informace týkající se pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému naleznete na stránce https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/pojisteni-odpovednosti/.

Ne, s vydáním OKL není spojen žádný správní poplatek.

Jedná se o řízení dle správního řádu. Řízení by tak nemělo v neodůvodněných případech trvat déle než 30 dní, nicméně vzhledem k elektronizaci správního řízení počítáme s mnohem kratší dobou vypořádání žádostí.

Platnost každého oprávnění je individuální a je uváděna v konkrétních oprávněních.

Ustanovení použitelná jak pro „otevřenou“, tak pro „specifickou“ kategorii provozu


Vysvětlení nařízení pro UAS (drony)

Nařízení (EU) 2019/947 a 2019/945 přijímají přístup na základě posouzení rizika, a proto nerozlišují mezi rekreačními a komerčními činnostmi. Berou v úvahu hmotnost a specifikace dronu a provoz, který má být prováděn.

Nařízení se zabývají drony prodávanými na trhu, což znamená:

1. při provozu v „otevřené“ kategorii:

 • ty, které budou mít štítek s označením třídy (dle nařízení (EU) 2019/945) v rozmezí C0 až C6 od nejlehčích po nejtěžší modely; nebo
 • ty, které byly soukromě zhotoveny; nebo
 • ty, které byly uvedeny na trh před 1. lednem 2024.

2. při provozu ve „specifické“ kategorii všechny drony spadající do této kategorie, včetně dronů bez štítku s označením třídy.

Nařízení (EU) 2019/947 upravuje většinu druhů provozů a jejich úrovně rizika. Činí tak prostřednictvím tří kategorií provozu: kategorií „otevřená“, „specifická“ a „certifikovaná“.

V důsledku krize COVID-19 bylo datum použitelnosti nařízení (EU) 2019/947 odloženo z 1. července 2020 na 31. prosince 2020, což znamená:

 • od 31. prosince 2020 se registrace provozovatelů dronů a certifikovaných dronů stává povinnou;
 • od 31. prosince 2020 může být provoz ve „specifické“ kategorii prováděn až po udělení oprávnění příslušným národním leteckým úřadem (v České republice Úřadem pro civilní letectví);
 • v období mezi 31. prosincem 2020 a 31. prosincem 2023 mohou uživatelé dronů provozujících drony bez štítku s označením třídy nadále létat ve „specifické“ kategorii podle Článku 22 nařízení (EU) 2019/947;
 • od 1. ledna 2022 musí být národní oprávnění, osvědčení a prohlášení plně převedena do nového systému EU (platnost národních povolení končí k uvedenému datu);
 • od 1. ledna 2022 musí členské státy EASA zpřístupnit informace o zeměpisných zónách pro funkci „geo-awareness“ ve společném jednotném digitálním formátu, harmonizovaném mezi zeměmi EU;
 • od 31. prosince 2023 musí být všechny provozy v „otevřené“ kategorii a všichni provozovatelé dronů plně v souladu s nařízením (EU) 2019/947 a nařízením (EU) 2019/945.

Provozovatel dronu je jakákoli osoba, ať už fyzická nebo právnická, která vlastní dron(y) nebo si dron pronajímá. Můžete být jak provozovatelem dronu, tak dálkově řídícím pilotem, pokud jste zároveň osobou, která s dronem skutečně létá. Mohli byste však být dálkově řídícím pilotem, aniž byste byli provozovatelem dronů, pokud jste například pilotem, který pracuje pro společnost poskytující služby s drony. V takovém případě je společnost provozovatelem dronů a vy jste dálkově řídícím pilotem.

Pokud jste si koupili dron, abyste s ním mohli létat ve svém volném čase, jste jak provozovatelem dronu, tak dálkově řídícím pilotem.

Pokud jste zakoupili dron jako dárek, osoba, která dárek obdrží a poté s dronem bude létat, bude provozovatelem dronu a dálkově řídícím pilotem.

„Bezpilotním letadlem“ se rozumí letadlo provozované autonomně nebo projektované pro autonomní provoz nebo pro řízení na dálku bez pilota na palubě;

Tato definice zahrnuje všechny typy letadel bez pilota na palubě, včetně rádiem řízených létajících modelů (motorové s pevnými křídly, vrtulníky, kluzáky) bez ohledu na to, zda mají nebo nemají palubní kameru.

Nařízení používají termín UAS, bezpilotní systém, k označení dronu, jeho systému a veškerého dalšího vybavení používaného k jeho ovládání a provozu, jako je řídicí jednotka, možný katapult k jeho vypuštění a další.

RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) je podkategorie UAS, která zahrnuje jak systémy dálkově řízené, tak plně autonomní. Plně autonomní UAS létají zcela samy bez nutnosti jakéhokoli zásahu pilota.

Regulatorní odkaz: Článek 3 odst. 30 nařízení (EU) 1139/2018 / Článek 2 odst. 1) nařízení (EU) 2019/947 a Článek 3 odst. 3) nařízení (EU) 2019/945.

Výrobky navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let by měly být považovány za hračku a měly by vyhovovat směrnici 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Vyhovění dronu této směrnici je deklarováno v příslušném prohlášení o shodě EU. V případě pochybností posuzují skutečnost, zda by měl být výrobek považován za hračku, orgány dozoru nad trhem, na základě řady charakteristik souvisejících s atraktivitou výrobku pro děti, přístupností atd.

Výrobci však mohou jasně vyloučit svůj výrobek z uplatňování směrnice o bezpečnosti hraček (je-li možná záměna) jasným uvedením minimálního věku > 13 let na jejich výrobku (obal, příručka atd.) (např. „Nevhodné pro děti do 14 let“).

Regulatorní odkaz: Článek 2 směrnice 2009/48/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček.

Autonomní dron je schopen provést bezpečný let bez zásahu pilota. Činí tak pomocí umělé inteligence, která mu umožňuje zvládat všechny druhy nepředvídaných a nepředvídatelných nouzových situací. Tím se liší od automatického provozu, kdy dron letí předem určené tratě definované provozovatelem dronu před zahájením daného letu. U tohoto typu dronu je nezbytné, aby dálkově řídící pilot převzal kontrolu nad dronem a zasáhl při nepředvídaných událostech, pro které dron nebyl naprogramován. Zatímco automatické drony jsou povoleny ve všech kategoriích provozu, autonomní drony nejsou povoleny v „otevřené“ kategorii provozu.

Autonomní drony vyžadují úroveň ověření souladu s technickými požadavky, což není slučitelné se systémem zavedeným pro „otevřenou“ kategorii. Autonomní provoz je místo toho povolen ve „specifické“ kategorii, kde nařízení obsahuje dostatečně pružný nástroj pro ověřování požadavků s odpovídající úrovní robustnosti.

Autonomní provoz je povolen také v „certifikované“ kategorii provozu.

„Nezapojenou osobou je osoba, která se neúčastní provozu UAS nebo která není obeznámena s pokyny a bezpečnostními opatřeními vydanými provozovatelem UAS (dronu).“

Osoba je považována za zapojenou, pokud se rozhodne být součástí provozu, je si vědoma rizika a je schopna kontrolovat polohu dronu během letu.

Aby osoba mohla být považována za „zapojenou“ do provozu, musí splňovat následující:

 • udělit souhlas s účastí na provozu (např. souhlas s přeletem dronu); souhlas musí být výslovný;
 • obdržet od provozovatele dronu/dálkově řídícího pilota pokyny a bezpečnostní opatření, která je třeba použít v případě nouzové situace; a
 • neměla by být zaneprázdněna žádnými dalšími činnostmi, které by dané osobě nedovolily kontrolovat polohu dronu, a v případě incidentu podniknout opatření, aby nedošlo k nárazu.

Informace na vstupence, že během akce bude použit dron, se nepovažuje za dostatečnou, protože provozovatel dronu musí získat výslovný souhlas jednotlivce a ujistit se, že jsou si lidé vědomi rizik a postupů, které je třeba přijmout v případě nouze.

Během provozu se očekává, že zapojené osoby budou sledovat trajektorii dronu a budou připraveny přijmout opatření na svoji ochranu v případě neočekávaného chování dronu. Pokud jsou během provozu UAS lidé zaneprázdněni prací nebo sledováním něčeho, co není slučitelné se sledováním trajektorie dronu, nelze je považovat za zapojené.

Příklady nezapojených osob:

 • diváci shromáždění při sportovních aktivitách, koncertech nebo jiných hromadných akcích;
 • lidé na pláži nebo v parku nebo procházející se po ulicích.

Nezapojená osoba není jen osoba, která je přímo vystavena dronu, ale může to být také osoba, která je v autobuse, autě atd. a která je dronu vystavena nepřímo. Například pokud dron letí nad automobilem, měl by být jeho řidič považován za „nezapojenou osobu“. Důvodem je to, že dron letící poblíž automobilu (i když do něj nenarazí) by mohl odvrátit pozornost jeho řidiče a způsobit tak dopravní nehodu.

Regulatorní odkaz: GM1 Článku 2 (18) Definice, rozhodnutí výkonného ředitele 2019/021/R.

Shromáždění lidí je dav lidí. Není definován konkrétním počtem lidí, ale souvisí s možností jednotlivce přemístit se tak, aby se vyhnul následkům provozu dronu, který je mimo kontrolu. Pokud je skupina lidí tak hustě namačkaná, že je omezena jejich možnost volně uniknout nebo uhnout dronu, pak je považována za shromáždění lidí.

Příklady shromáždění lidí jsou lidé na:

 • sportovních, kulturních, náboženských nebo politických akcích;
 • plážích nebo v parcích za slunečného dne;
 • ulicích s obchody během otevírací doby obchodů; nebo
 • lyžařských rezortech/tratích/drahách.

Regulatorní odkaz: GM1 Článku 2(3) Definice, rozhodnutí výkonného ředitele 2019/021/R.

Požadavky na registraci

Pokud nejsou drony certifikovány, není nutné je registrovat, ale vy, jako provozovatel/vlastník dronu, se musíte sám zaregistrovat. Učiníte tak u příslušného národního leteckého úřadu státu EU, ve kterém máte bydliště (https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). V České republice je příslušným úřadem Úřad pro civilní letectví (www.caa.cz). Registrační nástroj Úřadu pro civilní letectví naleznete na webové stránce https://dron.caa.cz

Zaregistrujete se jednou, nezávisle na tom, kolik dronů provozujete v „otevřené“ nebo „specifické“ kategorii provozu. Vaše registrace bude platná po dobu stanovenou příslušým národním leteckým úřadem (datum platnosti je uvedeno na příslušném dokladu), po které ji budete muset obnovit.

Nemusíte se registrovat, pokud váš dron (drony):

 1. váží méně než 250 g a současně nemá fotoaparát (kameru) nebo jiný senzor schopný detekovat osobní údaje; nebo
 2. i když má fotoaparát (kameru), váží méně než 250 g, ale jedná se o hračku (to znamená, že z jeho dokumentace vyplývá, že splňuje směrnici 2009/48/ES o bezpečnosti hraček);

Dron je certifikován, pokud má osvědčení letové způsobilosti (nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely) vydané příslušným národním leteckým úřadem. V tomto případě je nicméně požadována registrace. Certifikovat dron je nutné, pouze pokud to vyžaduje riziko provozu. Certifikace tedy nikdy není nutná pro drony provozované v „otevřené“ kategorii.

Příslušná regulace: Článek 21 nařízení (EU) 2019/947.

Po registraci obdržíte „registrační číslo provozovatele UAS“, které musí být uvedeno pomocí nálepky na všech dronech, které provozujete, včetně soukromě zhotovených.

Úplný řetězec registrovaného provozovatele (registrační číslo doplněné o tři přidělené doplňkové znaky) musí provozovatel nahrát do „systému identifikace na dálku“,identifikačního e-systému bezpilotního letadla
(„e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno.

Regulatorní odkaz: Článek 14 nařízení (EU) 2019/947.

Ano, vy jako provozovatel dronu obdržíte jedinečné registrační číslo, které bude platné ve všech ostatních členských státech EASA. Nemůžete se zaregistrovat dvakrát.

Regulatorní odkaz: Článek 14 nařízení (EU) 2019/947.

Letečtí modeláři mají následující možnosti, jak provozovat svá letadla:

 1. Mohou létat jako členové klubu nebo sdružení modelářů, které od příslušného úřadu obdrželo oprávnění k provozu, jak je definováno v Článku 16 nařízení (EU) 2019/947. V takovém případě by měli dodržovat postupy klubu nebo sdružení modelářů v souladu s oprávněním k provozu. Oprávnění definuje všechny podmínky pro provoz a může se odchýlit od nařízení (může například umožňovat provoz s drony těžšími 25 kg nebo létání nad 120 m atd.). Členské státy mohou modelářským klubům a sdružením modelářů umožnit, aby zaregistrovaly své členy v registračních systémech zavedených v souladu s Článkem 14. Pokud tomu tak není, zaregistrují se členové klubů a sdružení modelářů sami v souladu s Článkem 14.
 2. Pokud si osoba nepřeje stát se členem klubu nebo sdružení, může v souladu s Článkem 15 odst. 2 nařízení UAS použít zvláštní zeměpisné zóny definované členskými státy EASA, v nichž drony a modely letadel nemusí splňovat určité technické požadavky a/nebo kde jsou rozšířena provozní omezení, včetně hmotnostních nebo výškových omezení.
 3. Modely mohou být provozovány v podkategorii A3. Více informací k možnostem provozu naleznete dále v dokumentu.

Regulatorní odkaz: Článek 16 nařízení (EU) 2019/947.

Jakmile létáte

Každý členský stát EASA určí zeměpisné zóny pro drony, ve kterých by drony neměly létat (např. národní parky, centra měst nebo oblasti blízko letišť) nebo mohou létat pouze za určitých podmínek nebo kde potřebují zvláštní povolení k letu. Proto je důležité, abyste se obrátili na svůj příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví) a předem zkontrolovali, kde můžete a nemůžete s dronem létat.

V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového provozu, s.p., https://dronview.rlp.cz/.

Obr. Aplikace DronView Řízení letového provozu, s.p.

Zeměpisné zóny platí pro všechny kategorie provozu.

Kromě zeměpisných zón není povoleno létat s dronem v blízkosti nebo uvnitř oblasti, kde probíhají záchranářské práce.

Odkazy na národní letecké úřady naleznete na adrese: https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa.

Regulatorní odkaz: Článek 15 a UAS.OPEN.060 (4) nařízení (EU) 2019/947.

Obecně, pokud provozujete dron v „otevřené“ kategorii provozu, nesmíte létat nad nezapojenými osobami.

Jistou výjimkou je soukromě zhotovený dron o nižší hmotnosti než 250 g nebo dron zakoupený na trhu se štítkem s označením třídy C0 nebo C1. Připouští se, že dron třídy C0 nebo individuálně postavený dron o hmotnosti menší než 250 g mohou nad nezapojenými osobami létat. Nicméně, kdykoli je to možné, měly by se jim vyhnout, a kde je to nevyhnutelné, mělo by být postupováno s mimořádnou opatrností. U dronu třídy C1 by měl dálkově řídící pilot před zahájením provozu dronu posoudit oblast a měl by důvodně očekávat, že nebude přelétávat nad žádnou nezapojenou osobou. Toto zhodnocení situace by mělo být provedeno s přihlédnutím k uspořádání místa provozu (např. výskyt silnic, ulic, pěších či cyklistických stezek), možnosti zabezpečení místa a denní době. V případě, že dojde k neočekávanému přeletu, měl by dálkově řídící pilot, co možná nejvíce zkrátit dobu přeletu, např. letem dronu tak, aby se vzdálenost mezi dronem a nezapojenými osobami zvyšovala, nebo přeletem dronu na místo, kde se žádné nezapojené osoby nenachází. V každém případě je třeba čas, po který dron přelétá nad lidmi, minimalizovat.

Pokud máte dron s označením třídy C2, v podkategorii A2, obecně platí pravidlo udržovat s dronem horizontální vzdálenost od jakékoliv nezapojené osoby ne menší, než je výška, ve které dron letí („pravidlo 1:1“, tj. pokud se UA pohybuje ve výšce 40 m, vzdálenost od jakékoliv nezapojené osoby by měla být alespoň 40 m), a nikdy nelétat blíže než 30 metrů horizontálně od jakékoli nezapojené osoby. Pokud je dron vybaven funkcí nízkorychlostního režimu („low-speed mode“) a tato funkce je aktivní, můžete létat až na 5 metrů od nezapojených osob.

Obr. Vzdálenost od nezapojených osob v případě létání s dronem třídy C2

Ve všech ostatních případech (jiných dronů než výše uvedených) musíte zajistit, aby se v dosahu provozu nenacházely žádné nezapojené osoby.

Regulatorní odkaz: Článek 4 odst. 1) písm. c) a UAS.OPEN.040 nařízení (EU) 2019/947.

Maximální výška letu je standardně 120 m od zemského povrchu. Je třeba zkontrolovat, zda příslušný národní letecký úřad nezřídil zeměpisnou zónu s nižší spodní hranicí v oblasti, kde budete létat.

V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového provozu, s.p., https://dronview.rlp.cz/.

Pokud potřebujete přeletět překážku vyšší než 120 m, můžete letět až 15 metrů nad výškou překážky, ale pouze v případě výslovného souhlasu vlastníka překážky (např. smlouva s vlastníkem o provedení kontroly). V takovém případě můžete letět do vodorovné vzdálenosti 50 metrů od překážky.

Při provozu dronu v kopcovitém terénu by měla být výška dronu nad povrchem země v šedé zóně (viz obrázek níže). Dron musíte udržovat do 120 m od nejbližšího bodu terénu. To znamená, že mohou nastat podmínky, jako například na vrcholu kopce, kdy i když dronem udržujete 120 m od boku kopce, ve skutečnosti letíte ve vzdálenosti vyšší než 120 m nad dnem údolí. Takže pokud dron udržujete do 120 m od boku kopce (jako v šedé oblasti na obrázku níže), je váš let legální.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.010 (2)(3) Části A Přílohy nařízení (EU) 2019/947.

Ostatní požadavky

Minimální věk pro dálkově řídící piloty dronů v „otevřené“ a „specifické“ kategorii provozu je 16 let, ale informujte se u příslušného národního leteckého úřadu dané země, protože může uplatňovat nižší minimální věk.

V České republice je minimální věk dálkově řídících pilotů 16 let. Jistou výjimkou může být provoz v rámci klubu/sdružení leteckých modelářů dle zavedených postupů, v budoucnu pak podle příslušného oprávnění k provozu, vydaného Úřadem pro civilní letectví.

Minimální věk pro létání s dronem s označením třídy C0 v podkategorii A1 „otevřené“ kategorie provozu není stanoven.

Regulatorní odkaz: Článek 9 nařízení (EU) 2019/947.

Pokud používáte dron o hmotnosti nad 20 kg, musíte mít vždy jako provozovatel dronu pojištění svého dronu. Většina členských států EASA však požaduje pojištění odpovědnosti za škodu, i když provozujete dron o nižší hmotnosti. Je třeba věnovat pozornost národním předpisům daného státu.

V České republice se provoz bezpilotního letadla pojí s povinností řádného pojištění odpovědnosti provozovatele za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla. Výjimkou je pouze individuální rekreačně-sportovní provoz (nikoliv provoz v rámci leteckého veřejného vystoupení) bezpilotního letadla o maximální vzletové hmotnosti do 20 kg.

Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno individuální pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla o maximální vzletové hmotnosti větší než 20 kg (limit plnění), je stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel v platném znění.

Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno individuální nebo hromadné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla v rámci leteckého veřejného vystoupení (limit plnění), činí:

 • 0,25 mil. Kč pro bezpilotní letadla do maximální vzletové hmotnosti 0,91 kg;
 • 1 mil. Kč pro bezpilotní letadla do maximální vzletové hmotnosti 7 kg;
 • 3 mil. Kč pro bezpilotní letadla do maximální vzletové hmotnosti 20 kg;

Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno individuální nebo hromadné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla o maximální vzletové hmotnosti větší než 20 kg v rámci leteckého veřejného vystoupení je stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel v platném znění.

Regulatorní odkaz: Článek 14 odst. 2) písm. d) nařízení (EU) 2019/947.

„Otevřená“ kategorie provozu


Pochopení „otevřené“ kategorie provozu

Dron je možné provozovat v „otevřené“ kategorii provozu, pokud dron:

 • nese jeden ze štítků s označením třídy C0, C1, C2, C3 nebo C4; nebo
 • je soukromě zhotovený a jeho hmotnost je nižší než 25 kg; nebo
 • byl zakoupen před 1. lednem 2024, bez jakéhokoli výše uvedeného štítku s označením třídy C;
 • nebude provozován nad lidmi, pokud se nejdená o přípustné výjimky. (Blíže viz podkategorie provozu A1, A2 a A3, abyste zjistili, kde a jak můžete se svým dronem létat);
 • bude udržován ve vizuálním dohledu (VLOS) nebo bude dálkově řídícímu pilotovi pomáhat pozorovatel UA;
 • létá ve výšce ne více než 120 metrů;
 • nepřepravuje jakékoli nebezbezpečné zboží a neshazuje jakýkoli materiál.

Regulatorní odkaz: Článek 4 a Článek 20 nařízení (EU) 2019/947; Část A Přílohy a Článek 5 odst. 1) nařízení (EU) 2019/947, Části 1 až 5 Přílohy nařízení (EU) 2019/945.

Podkategorie je dána buď:

 • štítkem uvádějícím označení třídy (C0, C1, C2, C3 nebo C4), upevněným k vašemu dronu; nebo
 • hmotností vašeho dronu v případě soukromě zhotoveného dronu nebo dronu bez štítku s označením třídy (drony uvedené na trh před uplatňováním příslušných nařízení);

Upozornění: s cílem usnadnit přechod na nový regulační rámec mohou drony bez štítků s označením tříd létat do 31. prosince 2023 podle požadavků definovaných v Článku 22 nařízení (EU) 2019/947 (další informace viz FAQ týkající se létání bez označení třídy).

Podle výše uvedených informací použijte níže uvedenou tabulku, abyste určili podkategorii, ve které musíte létat. Například s drony s označeními třídy C2 lze létat pouze v podkategoriích A2 (v blízkosti lidí) nebo A3 (daleko od lidí).

Vezměte prosím na vědomí, že stát může publikovat zeměpisné zóny, které mohou použití vašeho dronu omezit.

V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového provozu, s.p., https://dronview.rlp.cz/.

V závislosti na štítku s označením třídy dronu nebo hmotnosti (v případě soukromě zhotovených dronů) mohou být drony provozovány v různých podmínkách, jak je popsáno níže:

Drony nesoucí označení třídy C0 nebo soukromě zhotovené a vážící do 250 g mohou létat v podkategorii A1, což prakticky znamená téměř kdekoli, s výjimkou letů nad shromážděními osob nebo prostorů, které byly státem zakázány zavedením omezení letů dronů (informujte se na webových stránkách příslušného národního leteckého úřadu. Viz https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového provozu, s.p., https://dronview.rlp.cz/.

Drony nesoucí štítek s označením třídy C1 lze rovněž provozovat v podkategorii A1, avšak s tím rozdílem, že musíte minimalizovat lety nad nezapojenými osobami.

Drony nesoucí štítek s označením třídy C2 lze provozovat v podkategorii A2, což znamená v urbanistickém prostředí, nicméně musíte dodržovat bezpečnou vzdálenost od nezapojených osob. Pravidlo je, že tato minimální vzdálenost by měla být rovna výšce, ve které dron právě letí (např. pokud letíte ve výšce 30 m, ujistěte se, že nejbližší nezapojená osoba je nejméně 30 m od místa, kde by dron v případě události svisle spadl). Tato vzdálenost nesmí být menší než 30 m (ve zvláštních případech pak až 5 m). Navíc můžete také létat za podmínek stanovených pro podkategorii A3. A na závěr se musíte vyhnout letům v prostorech, které byly státem zakázány zavedením omezení letů dronů.

(Informujte se na webových stránkách příslušného národního leteckého úřadu. Viz https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového provozu, s.p., https://dronview.rlp.cz/.

Drony nesoucí štítek s označením třídy C3 nebo C4, nebo soukromě zhotovené a vážící do 25 kg je možné provozovat v podkategorii A3. To znamená, že nemohou být nikdy provozovány v urbanistickém prostředí, že musíte udržovat dron nejméně 150 m od rezidenčních, komerčních nebo průmyslových prostorů a létat pouze v oblastech, kde se nenachází žádné nezapojené osoby v okruhu, v němž může být dron provozován. V každém případě se musíte vyhnout letům v prostorech, které byly státem zakázány zavedením omezení letů dronů (informujte se na webových stránkách příslušného národního leteckého úřadu. Viz https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového provozu, s.p., https://dronview.rlp.cz/..

Pro kompletní představu ohledně požadavků a omezení použitelných pro různé třídy dronů a prováděných druhů provozů viz tabulka níže:

*    Minimální věk může být určitým státem snížen na 12. V tom případě bude tato nová mez platit pouze v tomto státě. Snížení věku se netýká České republiky. Jistou výjimkou může být provoz v rámci klubu/sdružení leteckých modelářů dle zavedených postupů, v budoucnu pak podle příslušného oprávnění k provozu, vydaného Úřadem pro civilní letectví.

Požadavky na výcvik v „otevřené“ kategorii

Ano, obecně musíte mít výcvik přiměřený kategorii dronů, které hodláte provozovat.

Výcvik není vyžadován, pouze pokud budou využívány drony s označením třídy C0. V takovém případě musíte být obeznámeni pouze s pokyny výrobce.

Všichni ostatní dálkově řídící piloti však musí absolvovat požadovaný výcvik.

To znamená, že v „otevřené“ kategorii jsou všichni dálkově řídící piloti létající v podkategoriích A1, A2 a A3 povinni, než budou moci s dronem létat:

 1. být obeznámeni s příručkou výrobce;
 2. absolvovat online výcvik zajišťovaný příslušným národním leteckým úřadem (informace k výcviku naleznete na webové stránce Úřadu pro civilní letectví https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/online-skoleni-a-informace-k-vyuziti/); a
 3. úspěšně složit online zkoušku teoretických znalostí (k online přezkoušení teoretických znalostí pilotů bezpilotních letadel slouží miniweb Úřadu pro civilní letectví; bližší informace naleznete na webových stránkách https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/).

Zkouška se skládá ze 40 otázek s výběrem odpovědí, které prověří vaše znalosti jako pilota.

Po splnění Vám příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví) vydá doklad o absolvování online výcviku. Doklad vám umožňuje létat v podkategoriích provozu A1 a A3.

Regulatorní odkaz: Příloha Část A (UAS.OPEN.020) nařízení (EU) 2019/947.

Pokud však chcete létat v podkategorii A2, musíte navíc k výše uvedenému:

 1. Absolvovat praktický výcvik formou samostudia, abyste se seznámil s dronem a zajistil, že dosahujete dobré úrovně řízení. To musí být provedeno v oblasti, kde pro ostatní lidi nepředstavujete riziko; a
 2. Podstoupit další zkoušku teoretických znalostí, která je zajišťována v zařízení určeném příslušným národním leteckým úřadem. V České republice zajišťuje zkoušky teoretických znalostí Úřad pro civilní letectví;

Test sestává z 30 otázek s výběrem odpovědí, které testují znalosti pilota v oblasti meteorologie, provádní letů a technických a provozních opatření ke zmírnění rizik na zemi.

Po úspěšném absolvování testu Vám vydá příslušný národní letecký úřad osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota. S tímto osvědčením můžete létat v podkategorii provozu A2.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.030 Části A Přílohy nařízení (EU) 2019/947.

V případě „otevřené“ kategorie provozu nebo standardních scénářů je za vydávání osvědčení odpovědný příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví). Osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota je platné 5 let.

K prodloužení platnosti osvědčení, rozumí se před vypršením platnosti, může dálkově řídící pilot absolvovat školení k udržení teoretických znalostí, pořádané příslušným národním leteckým úřadem nebo jím uznaným subjektem, případně je potřeba způsobilost prokázat znovu.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.070 (1) nařízení (EU) 2019/947.

Ano, výcvik absolvovaný v jednom členském státě EASA bude uznáván ve všech ostatních členských státech.

Požadavky týkající se oprávnění k provozu pro „otevřenou“ kategorii

Pro provoz v „otevřené“ kategorii není potřeba žádné předchozí oprávnění.

Jako provozovatel dronu létajícího v „otevřené“ kategorii provozu musíte:

 • zajistit, že na dronu je uvedeno registrační číslo provozovatele dronu (např. pomocí nálepky) a úplný řetězec registrovaného provozovatele UAS je nahrán do „systému identifikace na dálku“, identifikačního e-systému bezpilotního letadla („e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno;
 • vypracovat provozní postupy (písemné postupy se požadují, zaměstnává-li provozovatel dronu více než jednoho dálkově řídícího pilota, jinak je dostačující, jestliže dálkově řídící pilot dodržuje postupy stanovené výrobcem v uživatelské příručce);
 • ověřit, že v dané oblasti provozu není rádiové rušení, které by mohlo mít vliv na spojení C2 (command and control) dronu;
 • jmenovat pro každý jednotlivý provoz dálkově řídícího pilota; to je důležité, aby bylo jasné, kdo je osobou odpovědnou za každý let;
 • zajistit, že dálkově řídící pilot a podpůrný personál provozu dronu jsou seznámeni s uživatelskou příručkou a s postupy provozovatele dronu, mají odpovídající odbornou způsobilost a mají k dispozici související informace týkající se jakékoli zeměpisné zóny publikované státem;
 • zajistit, že mapy v systému „geo-awareness“ dronu jsou aktuální, pokud nelétáte v zeměpisné zóně, kde se geo-awareness nepožaduje;
 • zajistit, že pokud nepoužíváte soukromě zhotovený dron, má prohlášení o shodě s označením CE a letadlo je opatřeno štítkem třídy (C0 až C4) (nejde-li o letadla uvedená na trh před uplatňováním předmětných nařízení EU); a
 • zajistit, že jsou si osoby zapojené do provozu dronu vědomy rizik spojených s provozem v podkategoriích A2 a A3.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.050 Přílohy a Článek 19 odst. 2) nařízení (EU) 2019/947.

Jako dálkově řídící pilot musíte:

Před letem:

 • absolvovat výcvik a zkoušku požadované pro druh provozu, do kterého budete zapojen;
 • mít relevantní aktuální informace týkající se zeměpisných zón publikovaných příslušným národním leteckým úřadem;
 • zkontrolovat překážky a přítomnost osob nezapojených do provozu (jisté výjimky jsou v podkategorii provozu A1 se soukromě zhotoveným dronem nebo dronem s označením třídy C0);
 • zkontrolovat, zda je dron způsobilý pro let a provoz, který bude provádět;
 • zkontrolovat, že dálkové ovládání pracuje správně (je-li to použitelné); a
 • zajistit, že hmotnost dronu je v mezích kategorie nebo podkategorie zamýšleného provozu.

Během letu v „otevřené“ kategorii musíte:

 • nepilotovat dron, jste-li nezpůsobilý, ať už v důsledku konzumace psychoaktivních/halucinogenních látek nebo alkoholu, nebo se necítíte dobře z důvodu nemoci;
 • udržovat dron ve vzdálenosti, ve které jste schopen jej jasně vidět; můžete použít pozorovatele UA, ke sledování vzdušného prostoru, pokud chcete letět pomocí FPV (first person view). Pozorovatelé UA musí být vedle vás, aby mohli okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku, a dát vám instrukce, jak máte s dronem okamžitě přistát;
 • pokud vy nebo pozorovatel UA uvidíte letadlo s pilotem na palubě, dát mu přednost a ujistit se, že jste od něj daleko. V případě jakýchkoli pochybností ohledně provozu byste měl s dronem okamžitě přistát;
 • dodržovat omezení daných zeměpisných zón;
 • provozovat dron v souladu s uživatelskou příručkou výrobce;
 • dodržovat postup provozovatele; a
 • nelétat tam, kde probíhají záchranářské práce (např. v případě nehody se držet mimo oblast, protože může být potřeba použití vrtulníku záchranné služby);

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.060 v Části A Přílohy nařízení (EU) 2019/947.

Drony bez štítku s označením třídy v „otevřené“ kategorii

Ano, od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2023 můžete létat se svým dronem bez štítku s označením třídy v „otevřené“ kategorii za následujících podmínek:

 • drony s MTOM méně než 500 g nesmí přelétávat nad lidmi, drony lze provozovat v rámci podmínek podkategorie provozu A1 a odborná způsobilost pilota je stanovena příslušným národním leteckým úřadem. V České republice je pro další provoz předmětné kategorie dronů požadována způsobilost pilota A1/A3;
 • drony s MTOM méně než 2 kg mohou létat v horizontální vzdálenosti od lidí 50 metrů a více a pilot musí absolvovat výcvik rovnocenný podkategorii A2. V České republice je pro další provoz předmětné kategorie dronů požadována způsobilost pilota A2 (viz část FAQ týkající se výcviku);
 • drony s MTOM méně než 25 kg mohou létat v oblastech bez lidí, 150  metrů nebo více od majetku na zemi a pilot musí absolvovat výcvik rovnocenný podkategorii provozu A3. V České republice je pro další provoz předmětné kategorie dronů požadována způsobilost pilota A1/A3 (viz část FAQ týkající se výcviku).

I po 31. prosinci 2023 můžete nadále létat se svým dronem bez štítků s označením třídy, nicméně pouze v rámci následujících podkategorií provozu, které musíte plně splňovat:

 • podkategorie provozu A1, pokud je maximální vzletová hmotnost (MTOM) dronu menší než 250 g; nebo
 • podkategorie provozu A3, pokud je MTOM dronu menší než 25 kg.

Na dron v podkategoriích A1 nebo A3 nebudete muset aplikovat žádné dodatečné vybavení/nálepky.

Regulatorní odkaz: Článek 20 a Část A Přílohy nařízení (EU) 2019/947 a nařízení (EU) 2019/945.

Jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být vaše národní osvědčení převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022.

Zda budete muset v souvislosti s převodem osvědčení absolvovat další výcvik, bude záviset na postupu převodu, který se příslušný národní letecký úřad rozhodne použít s ohledem na dosaženou způsobilost a dokumentovanou provozní zkušenost v rámci národního regulačního rámce.

Pokud nemáte národní osvědčení své způsobilosti dálkově řídícího pilota, budete muset po 31. prosinci 2020 absolvovat požadovaný výcvik odborné způsobilosti, který je předepsán pro „otevřenou“ kategorii.

Regulatorní odkaz: Článek 21 a Část A Přílohy (UAS.OPEN.020) a (UAS.OPEN.040) nařízení (EU) 2019/947.

Zajímám se o závodění s dronem a/nebo létání s dronem pomocí brýlí (FPV) v „otevřené“ kategorii

Běžně jsou závody dronů organizovány kluby a sdruženími. V takových případech bude možné žádat o příslušné oprávnění k provozu u svých národních leteckých úřadů v souladu s Článkem 16 nařízení (EU) 2019/947, který se rovněž vztahuje na organizaci těchto akcí.

Pokud místo toho chcete provádět závod, který není v rámci klubu nebo sdružení a je bez přítomnosti diváků (v tomto kontextu se rozumí nezapojené osoby, viz definice výše), budete spadat do „otevřené“ kategorie provozu a můžete létat v podkategorii provozu A3.

Nařízení vám umožňuje létat s dronem bez udržování přímého očního kontaktu s dronem, pokud máte vedle sebe osobu, pozorovatele UA, udržující přímý oční kontakt s dronem, sledující vzdušný prostor, aby bylo jisté, že neohrožujete další strany (např. letadla, stavby nebo osoby). Pozorovatelé UA musí být vedle vás, tak aby s vámi mohli okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku, a dát vám instrukce, jak máte s dronem okamžitě přistát. V každém případě, i během provozu FPV, je dálkově řídící pilot stále zodpovědný za bezpečnost letu.

Regulatorní odkaz: Článek 4 odst. d) nařízení (EU) 2019/947.

Pokud provádíte provoz v „otevřené“ kategorii, není létání nad nezapojenými osobami povoleno, tudíž zde nesmí být žádní diváci. Viz také vysvětlení nezapojených osob v rámci „porozumění nařízením (EU) 2019/947 a 2019/945“.

Ano, soukromě zhotovené drony mohou být používány a, v závislosti na jejich hmotnosti, provozovány v kategorii „otevřené“ nebo „specifické“. Vy, jako provozovatel dronu, musíte plnit všechny požadavky nařízení, a v „otevřené“ kategorii můžete létat pouze v podkategorii provozu:

 • A1, pokud je maximální vzletová hmotnost (MTOM) dronu užitečného zatížení méně než 250 g a létáte s ním rychlostí nižší než 19 m/s; nebo v
 • A3, pokud je MTOM dronu včetně užitečného zatížení méně než 25 kg.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.020 (5)(a) a UAS.OPEN.040 (4)(a) Části A Přílohy nařízení (EU) 2019/947.

Mám v úmyslu poskytovat služby (komerční a jiné) s drony v „otevřené“ kategorii

Své služby můžete provozovat, ať už komerční či nikoli, i v „otevřené“ kategorii provozu, pokud splňujete všechny požadavky definované pro „otevřenou“ kategorii provozu.

Viz otázky týkající se podkategorie v „porozumění nařízením (EU) 2019/947 a 2019/945“.

Regulatorní odkaz: Článek 4 nařízení (EU) 2019/947; Příloha, Část A a Článek 5 odst. 1) nařízení (EU) 2019/947.

Provozovatel dronu by měl vypracovat postupy přizpůsobé druhu provozu a s tím souvisejícím rizikům. Tudíž písemné postupy vypracovávat nemusí, pokud je provozovatel dronu zároveň dálkově řídící pilot, nebo pokud zaměstnává pouze jednoho dálkově řídícího pilota. V takovém případě může dálkově řídící pilot používat postupy stanovené příručkou výrobce.

Pokud provozovatel dronu zaměstnává více než jednoho dálkově řídícího pilota, měl by provozovatel dronu:

(a) vypracovat postupy pro provoz dronu za účelem koordinace činností mezi svými zaměstnanci; a

(b) sestavit a vést seznam svých zaměstnanců a jim přidělených povinností.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.50 Části A Přílohy nařízení (EU) 2019/947.

Jsem návštěvník / provozovatel dronu „otevřené“ kategorie ze státu mimo EU

Veškerý provoz dronů prováděný v členských státech EASA musí být v souladu s nařízením pro drony bez ohledu na státní příslušnost provozovatele nebo dálkově řídícího pilota. Jako rezident státu mimo EU jste tedy povinen se zaregistrovat u příslušného národního leteckého úřadu první země EU, kde hodláte létat.

V rámci registrace vám bude přiděleno „registrační číslo provozovatele UAS“, které musí být uvedeno (např. pomocí nálepky) na všech dronech, které provozujete. Úplný řetězec registrovaného provozovatele (registrační číslo doplněné o tři přidělené doplňkové znaky) musí provozovatel nahrát do „systému identifikace na dálku“,identifikačního e-systému bezpilotního letadla („e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno.

Jakmile se jednou zaregistrujete v hostitelské zemi, bude registrace provozovatele dronu platná v celé Evropě a provozovatel bude muset dodržovat všechna ustanovení nařízení pro drony.

Pokud máte v úmyslu provádět provoz ve „specifické“ kategorii, musíte požádat o oprávnění k provozu u národního leteckého úřadu členského státu (členských států) EU, kde jste se zaregistroval, nebo předložit prohlášení pro standardní scénář.

Pokud chcete provádět provoz v jiném členském státě, než ve kterém jste se zaregistroval, musíte postupovat stejným způsobem jako všichni ostatní státní příslušníci členského státu, kde jste se zaregistroval. Viz otázka „Mám v úmyslu poskytovat služby (komerční a jiné) s drony“.

Regulatorní odkaz: Článek 41 odst. 1) a 2) nařízení (EU) 2019/945.

Vzhledem k tomu, že mezi agenturou EASA a dalšími zeměmi dosud není zavedeno žádné vzájemné uznávání, nebude v oblasti dronů školení nebo kvalifikace získané ve vaší zemi pobytu v EU přijato. Předtím, než budete moci se svým dronem létat, budete muset absolvovat požadovaný výcvik. Mezitím mohou jiné státy vytvořit předpisy, které mohou být považovány Evropskou komisí za rovnocenné předpisům v EU. Informace o budoucím uznávání budou zveřejněny na webových stránkách Evropské komise, jakmile budou dokončeny.

„Specifická“ kategorie


Dron je možné provozovat ve „specifické“ nebo „certifikované“ kategorii, pokud nesplňuje požadavky stanovené pro otevřenou kategorii. Viz FAQ – Jak určím, zda spadám do „otevřené“ kategorie?

Regulatorní odkaz: Článek 4 a Článek 20 nařízení (EU) 2019/947; Příloha, Část A a Článek 5 odst. 1 nařízení (EU) 2019/947, Části 1 až 5 Přílohy nařízení (EU) 2019/945.

Požadavky na výcvik ve „specifické“ kategorii

V případě provozu spadajícího do „specifické“ kategorie závisí výcvik na provozu, který plánujete provádět. Proto pokud se provoz neřadí mezi standardní scénáře, bude po posouzení bezpečnosti potřeba, abyste navrhli příslušnému národnímu leteckému úřadu možný výcvikový kurz. Úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví) v každém případě vyhodnotí adekvátnost výcviku, a pokud ho schválí v oprávnění k provozu, stane se tento výcvik předepsaným výcvikem.

Pokud daný provoz spadá mezi standardní scénáře, musí dálkově řídící pilot:

 • být držitelem osvědčení o teoretických znalostech dálkově řídícího pilota pro provoz ve standardních scénářích;
 • být držitelem akreditace na základě absolvování výcviku praktických dovedností pro STS-01.

Za tímto účelem musí dálkově řídící pilot absolvovat výcvikový kurz a úspěšně složit zkoušku.

Jak osvědčení, tak akreditace mohou být vydány příslušným národním leteckým úřadem nebo k tomu určeným subjektem.

Regulatorní odkaz: UAS.SPEC.050 (d) a UAS.SPEC.060 (b) nařízení (EU) 2019/947.

V případě standardních scénářů je za vydávání osvědčení odpovědný příslušný národní letecký úřad. Osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota je platné 5 let.

K prodloužení platnosti osvědčení, rozumí se před vypršením platnosti, může dálkově řídící pilot absolvovat seminář pořádaný příslušným národním leteckým úřadem nebo jím uznávaným subjektem, případně je potřeba způsobilost prokázat znovu.

V případě provozu ve „specifické“ kategorii, který není pokryt standardními scénáři, bude výcvik stanoven v oprávnění k provozu příslušným národním leteckým úřadem.

Regulatorní odkaz: Článek 12 nařízení (EU) 2019/947 a UAS.STS-01.020

Pro více informací kontaktujte váš příslušný národní letecký úřad (viz https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa). Bližší informace k postupům uplatňovaným Úřadem pro civilní letectví nalezete na webových stránkách https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/).

Ano, výcvik absolvovaný v jednom členském státě EASA bude uznáván ve všech ostatních členských státech.

Požadavky týkající se oprávnění k provozu pro „specifickou“ kategorii

Při provozu ve „specifické“ kategorii, pokud lze provoz provádět v rámci omezení standardního scénáře a s pomocí dronu příslušné třídy, je jen potřeba, aby provozovatel dronu předložil příslušnému národnímu leteckému úřadu prohlášení a počkal na potvrzení o jeho přijetí a úplnosti. Pro všechny ostatní provozy ve „specifické“ kategorii je potřeba oprávnění k provozu vydané příslušným národním leteckým úřadem.

Nejprve zkontrolujte, zda se se svým provozem nevejdete do standardního scénáře. Pokud je to možné, nepotřebujete oprávnění, ale je pouze potřeba, abyste podali příslušnému národnímu leteckému úřadu (v České republice Úřadu pro civilní letectví) prohlášení. Standardní scénář je provoz definovaný v Dodatcích k nařízení pro drony (nařízení (EU) 2019/947). Standardní scénáře jsou založeny na použití dronů označených štítkem s označením příslušné třídy (C5 nebo C6). Po podání prohlášení příslušnému národnímu leteckému úřadu obdržíte od národního leteckého úřadu potvrzení o přijetí a úplnosti a budete provozovat v souladu s omezeními standardního scénáře. Jinak existují jiné způsoby, jak získat oprávnění k provozu pro „specifickou“ kategorii, v závislosti na úrovni rizika, kterou daný provoz představuje. Provozovatel dronu může požádat o:

 1. Oprávnění k provozu prostřednictvím posouzení rizik zamýšleného provozu pomocí metodiky pro posouzení rizik; jednou z možných metod je SORA (specific operation risk assessment = posouzení rizika specifické kategorie provozu), kterou můžete nalézt jako AMC1 k Článku 11 nařízení (EU) 2019/947. Tato metodika pomáhá identifikovat úroveň rizika daného provozu a určit zmírňující opatření a cíle provozní bezpečnosti potřebné k zajištění bezpečnosti provozu. Pokud se provozovatel dronu domnívá, že přijal dostatečná opatření k zajištění bezpečnosti provozu, zašle všechny informace příslušnému národnímu leteckému úřadu a požádá o oprávnění k provozu. Pokud je národní letecký úřad přesvědčen, udělí provozovateli dronu oprávnění a provoz lze zahájit.
 2. Oprávnění k provozu prostřednictvím předdefinovaného posouzení rizika (PDRA) jako zjednodušení toho, že provozovatel dronu provede posouzení rizik. U provozů, které budou v Evropě nejběžnější, provede EASA posouzení rizik a zveřejní, jako přijatelný způsob průkazu (AMC) nařízení pro drony, seznam činností, které provozovatel dronů musí zavést, aby prováděl provoz bezpečně. Stále je zapotřebí požádat o oprávnění příslušný národní letecký úřad, avšak jak provozovatel dronů, tak i národní letecký úřad budou těžit ze standardizovaných opatření definovaných v PDRA. PDRA jsou publikována EASA jako AMC k Článku 11 nařízení (EU) 2019/947; další se již zpracovávají.
 3. Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC): jedná se o dobrovolnou certifikaci, po níž může příslušný národní letecký úřad udělit provozovateli dronu určitá práva.

Po dosažení jisté provozní praxe v rámci regulačního rámce EU mohou provozovatelé dronů mohou požádat příslušný národní letecký úřad, aby posoudil jejich organizaci a vyhodnotil, zda jsou schopni sami posoudit riziko provozu. Požadavky, které mají provozovatelé dronů prokázat, jsou definovány v Části C nařízení (EU) 2019/947. Pokud je národní letecký úřad přesvědčen, vydá osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC) a udělí provozovotelům dronů práva na základě jejich úrovně vyzrálosti. Práva mohou být jedno nebo více z následujících:

 • provádět provoz pokrytý standardními scénáři, aniž by podal prohlášení;
 • sám schvalovat provoz prováděný provozovatelem dronu a pokrytý PDRA, aniž by žádal o povolení;
 • sám schvalovat veškerý provoz prováděný provozovatelem dronu, aniž by žádal o povolení.

Regulatorní odkaz: Článek 12 nařízení (EU) 2012/947.

Povinnosti provozovatele dronu nebo dálkově řídícího pilota ve „specifické“ kategorii provozu

Jako provozovatel dronu létajícího ve „specifické“ kategorii musíte:

 • zajistit, že na dronu je uvedeno registrační číslo provozovatele dronu (např. pomocí nálepky) a úplný řetězec registrovaného provozovatele je nahráno do „systému identifikace na dálku“,identifikačního e-systému bezpilotního letadla („e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno;
 • vypracovat provozní postupy (písemné postupy se požadují, zaměstnává-li provozovatel dronu více než jednoho dálkově řídícího pilota, jinak je dostačující, jestliže dálkově řídící pilot dodržuje postupy stanovené výrobcem v uživatelské příručce);
 • ověřit, že v dané oblasti provozu není rádiové rušení, které by mohlo mít vliv na spojení C2 (command and control) dronu;
 • jmenovat pro každý jednotlivý provoz dálkově řídícího pilota; to je důležité, aby bylo jasné, kdo je osobou odpovědnou za každý let;
 • zajistit, že dálkově řídící pilot a podpůrný personál provozu dronu jsou seznámeni s uživatelskou příručkou a s postupy provozovatele dronu, mají odpovídající odbornou způsobilost a mají k dispozici související informace týkající se jakékoli zeměpisné zóny publikované státem;
 • zajistit, že mapy v systému „geo-awareness“ dronu jsou aktuální, pokud nelétáte v zeměpisné zóně, kde se geo-awareness nepožaduje;
 • zajistit, že pokud nepoužíváte soukromě zhotovený dron, má prohlášení o shodě s označením CE a letadlo je opatřeno štítkem třídy (C0 až C4) (nejde-li o letadla uvedená na trh před uplatňováním předmětných nařízení EU);
 • zajistit, že jsou si osoby zapojené do provozu dronu vědomy rizik spojených s provozem v podkategoriích A2 a A3;
 • provádět každý provoz v rámci omezení stanovených v prohlášení nebo oprávnění k provozu;
 • vytvořit postupy pro zajištění bezpečnosti – ochrany před protiprávními činy (security);
 • stanovit opatření na ochranu před protiprávními činy a neoprávněným přístupem;
 • zajistit, že je chráněno soukromí osob, a rovněž může existovat požadavek na provedení posouzení vlivu na ochranu údajů, je-li příslušným národním leteckým úřadem požadováno;
 • poskytnout dálkově řídícímu pilotovi pokyny, jak minimalizovat obtěžování působené hlukem a emisemi;
 • zajistit, že pilot provádějící let a jiný odpovědný personál splňují všechny podmínky předepsané pro provoz ve „specifické“ kategorii;
 • uchovávat záznamy o provozu dronu; a
 • udržovat dron ve stavu způsobilém pro zajištění bezpečného provozu.

Regulatorní odkaz: UAS.SPEC.050 nařízení (EU) 2019/947.

Jako dálkově řídící pilot musíte:

Před letem:

 • absolvovat výcvik a zkoušku požadované pro druh provozu, do kterého budete zapojen;
 • mít relevantní aktuální informace týkající se zeměpisných zón publikovaných národním leteckým úřadem;
 • zkontrolovat překážky a přítomnost osob nezapojených do provozu (jisté výjimky jsou v podkategorii provozu A1 se soukromě zhotoveným dronem nebo dronem s označením třídy C0);
 • zkontrolovat, zda je dron způsobilý pro let a provoz, který bude provádět;
 • zkontrolovat, že dálkové ovládání pracuje správně (je-li to použitelné);
 • zajistit, že hmotnost dronu je v mezích kategorie nebo podkategorie zamýšleného provozu;
 • zajistit, že provozní prostředí je slučitelné s omezeními danými v oprávnění nebo prohlášení, a
 • zajistit, že jsou o zamýšleném provozu informovány letové provozní služby (ATS), uživatelé vzdušného prostoru a jiné dotčené subjekty.

Během letu ve „specifické“ kategorii musíte:

 • nepilotovat dron, jste-li nezpůsobilý, ať už v důsledku konzumace psychoaktivních/halucinogenních látek nebo alkoholu, nebo se necítíte dobře z důvodu choroby;
 • udržovat dron ve vzdálenosti, ve které jste schopen jej jasně vidět; můžete použít pozorovatele UA, ke sledování vzdušného prostoru, pokud chcete letět pomocí FPV (first person view). Pozorovatelé UA musí být vedle vás, tak aby mohli okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku, a dát vám instrukce, jak máte s dronem okamžitě přistát.
 • pokud vy nebo pozorovatel UA uvidíte letadlo s pilotem na palubě, dát mu přednost a ujistit se, že jste od něj daleko. V případě jakýchkoli pochybností ohledně provozu, byste měl s dronem okamžitě přistát.
 • dodržovat omezení daných zeměpisných zón;
 • provozovat dron v souladu s uživatelskou příručkou výrobce;
 • dodržovat postupy provozovatele;
 • nelétat tam, kde probíhají záchranářské práce (např. v případě nehody se držet mimo oblast, protože může být potřeba použití vrtulníku záchranné služby); a
 • dodržovat omezení uvedená v oprávnění nebo prohlášení.

Regulatorní odkaz: UAS.SPEC.060 nařízení (EU) 2019/947.

Drony bez štítku s označením třídy ve „specifické“ kategorii provozu

Drony ve „specifické“ kategorii nemusí mít štítek s označením třídy (s výjimkou provozu podle standardního scénáře).

Jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být vaše národní osvědčení převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022.

Zda budete muset v souvislosti s převodem osvědčení absolvovat další výcvik, bude záviset na postupu převodu, který se příslušný národní letecký úřad rozhodne použít s ohledem na dosaženou způsobilost a dokumentovanou provozní zkušenost v rámci národního regulačního rámce.

Pokud nemáte národní osvědčení své způsobilosti dálkově řídícího pilota, budete určitě muset po 31. prosinci 2020 absolvovat požadovaný výcvik odborné způsobilosti, který je předepsán pro „otevřenou“ kategorii.

Regulatorní odkaz: Článek 21 a Část A Přílohy (UAS.OPEN.020) a (UAS.OPEN.040) nařízení (EU) 2019/947.

Zajímám se o závodění s dronem a/nebo létání s dronem pomocí brýlí (FPV) ve „specifické“ kategorii

Běžně jsou závody dronů organizovány kluby a sdruženími. V takových případech bude možné žádat o příslušné oprávnění k provozu u svých národních leteckých úřadů v souladu s Článkem 16 nařízení (EU) 2019/947, který se rovněž vztahuje na organizaci těchto akcí.

Pokud jsou zde diváci, provoz spadá do „specifické“ kategorie provozu a je třeba zažádat o oprávnění k provozu od národního leteckého úřadu.

Nařízení vám umožňuje létat s dronem bez udržování přímého očního kontaktu s dronem, pokud máte vedle sebe osobu, pozorovatele UA, udržující přímý oční kontakt s dronem, sledující vzdušný prostor, aby bylo jisté, že neohrožujete další strany (např. letadla, stavby nebo osoby). Pozorovatelé UA musí být vedle vás, tak aby s vámi mohli okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku, a dát vám instrukce, jak máte s dronem okamžitě přistát. V každém případě, i během provozu FPV, je dálkově řídící pilot stále zodpovědný za bezpečnost letu.

Regulatorní odkaz: Článek 4 písm. d) nařízení (EU) 2019/947.

Je-li akce organizována klubem nebo sdružením, který/které získal/získalo oprávnění k provozu od národního leteckého úřadu, nebo organizátor získal oprávnění k provozu pro provoz ve „specifické“ kategorii, je přítomnost diváků povolena.

Soukromě zhotovené drony jakékoli hmotnosti mohou být provozovány ve „specifické“ kategorii, pokud jsou uvedeny v oprávnění k provozu vydaném příslušným národním leteckým úřadem.

Mám v úmyslu poskytovat služby (komerční a jiné) s dronem (drony) ve „specifické“ kategorii

Počínaje datem 31. prosince 2020 bude jakékoli oprávnění vydané jedním členským státem platné v ostatních členských státech EASA. Provozovatel dronu je povinen získat oprávnění k provozu od národního leteckého úřadu státu zápisu do rejstříku (registrace), případně předložit národnímu leteckému úřadu prohlášení (pokud má v úmyslu provádět provoz podle standardního scénáře).

U provozu, na který se vztahuje standardní scénář (STS), musí provozovatel dronu zaslat národnímu leteckému úřadu státu, kde má v úmyslu provádět provoz, kopii prohlášení a kopii potvrzení o přijetí a úplnosti, které obdržel od národního leteckého úřadu státu zápisu do rejstříku (registrace). Poté může provozovatel dronu zahájit provoz v souladu s požadavky standardního scénáře a s ověřením zeměpisné zóny publikované národním leteckým úřadem, kde je provoz prováděn. Standardní scénáře jsou založeny na použití dronů označených štítkem s označením příslušné třídy (C5 nebo C6).

U provozů, na které se nevztahuje standardní scénář ve „specifické“ kategorii, musí provozovatel dronu zajistit, aby zmírňující opatření předložená v jeho původním posouzení rizik byla vhodná pro nové prostředí, ve kterém plánuje provoz, nebo je nezbytné je aktualizovat.

Poté musí provozovatel dronu předat národnímu leteckému úřadu členského státu zamýšleného provozu žádost, která musí obsahovat:

 1. kopii oprávnění k provozu uděleného národním leteckým úřadem členského státu zápisu do rejstříku (registrace); spolu s
 2. místem (místy) zamýšleného provozu, včetně aktualizovaných zmírňujících opatření.

Poté, co národní letecký úřad státu zamýšleného provozu obdrží žádost, přezkoumá navrhované aktualizované zmírňující opatření. Potvrdí provozovateli dronu, že žádost je dostačující. Jakmile provozovatel obdrží potvrzení, může zahájit zamýšlenou činnost. Pokud bylo provozovateli dronu uděleno národním leteckým úřadem státu zápisu do rejstříku (registrace) osvědčení LUC (osvědčení provozovatele lehkých UAS) s právy ke schvalování jeho vlastního provozu, musí poskytnout národnímu leteckému úřadu státu zamýšleného provozu:

 • kopii podmínek oprávnění LUC a
 • místo nebo místa zamýšleného provozu.

Regulatory reference: article 13 of EU regulation 2019/947.

Jakákoli národní schválení, osvědčení, oprávnění, prohlášení vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022. Nové žádosti o oprávnění, osvědčení podané po 1. lednu 2022 musí být plně v souladu s příslušným nařízením EU.

Jsem návštěvník / provozovatel dronu „specifické“ kategorie ze státu mimo EU

Veškerý provoz dronů prováděný v členských státech EASA musí být v souladu s nařízením pro drony bez ohledu na státní příslušnost provozovatele nebo dálkově řídícího pilota. Jako rezident státu mimo EU jste tedy povinen se zaregistrovat u příslušného národního leteckého úřadu první země EU, kde hodláte létat.

V rámci registrace vám bude přiděleno „registrační číslo provozovatele UAS“, které musí být uvedeno (např. pomocí nálepky) na všech dronech, které provozujete. Úplný řetězec registrovaného provozovatele (registrační číslo doplněné o tři přidělené doplňkové znaky) musí provozovatel nahrát do „systému identifikace na dálku“,identifikačního e-systému bezpilotního letadla („e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno.

Jakmile se jednou zaregistrujete v hostitelské zemi, bude registrace provozovatele dronu platná v celé Evropě a provozovatel bude muset dodržovat všechna ustanovení nařízení pro drony.

Pokud máte v úmyslu provádět provoz ve „specifické“ kategorii, musíte požádat o oprávnění k provozu u národního leteckého úřadu členského státu (členských států) EU, kde jste se zaregistroval, nebo předložit prohlášení pro standardní scénář.

Pokud chcete provádět provoz v jiném členském státě, než ve kterém jste se zaregistroval, musíte postupovat stejným způsobem jako všichni ostatní státní příslušníci členského státu, kde jste se zaregistroval.

Regulatorní odkaz: Článek 41 odst. 1) a 2) nařízení (EU) 2019/945.

Vzhledem k tomu, že mezi agenturou EASA a dalšími zeměmi dosud není zavedeno žádné vzájemné uznávání, nebude v oblasti dronů školení nebo kvalifikace získané ve vaší zemi pobytu v EU přijato. Předtím, než budete moci se svým dronem létat, budete muset absolvovat požadovaný výcvik. Mezitím mohou jiné státy vytvořit předpisy, které mohou být považovány Evropskou komisí za rovnocenné předpisům v EU. Informace o budoucím uznávání budou zveřejněny na webových stránkách Evropské komise, jakmile budou dokončeny.

Chtěl bych vědět o osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC)

Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC) je osvědčení o schválení organizace. Po dosažení jisté provozní praxe v rámci regulačního rámce EU mohou provozovatelé dronů požádat příslušný národní letecký úřad státu zápisu do rejstříku (registrace), aby jejich organizace byla posouzena, s cílem prokázat, že jsou schopni sami posuzovat riziko provozu. Požadavky, které mají provozovatelé dronů prokázat, jsou definovány v Části C nařízení (EU) 2019/947. Pokud je národní letecký úřad přesvědčen, vydá osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC) a udělí provozovotelům dronů práva na základě jejich úrovně vyzrálosti. Práva mohou umožňovat organizaci, aby si sama schvalovala provoz, aniž by žádala o schválení.

Práva mohou být jedno nebo více z následujících:

 • provádět provoz pokrytý standardními scénáři, aniž by podal prohlášení;
 • sám schvalovat provoz prováděný provozovatelem dronu a pokrytý PDRA, aniž by žádal o povolení;
 • sám schvalovat veškerý provoz prováděný provozovatelem dronu, aniž by žádal o povolení.

Abyste mohli žádat o LUC, musíte být organizace (právnická osoba), nicméně některé činnosti mohou být zajišťovány subdodavatelsky.

Regulatorní odkaz: UAS.LUC.010.

To závisí na právech udělených národním leteckým úřadem.

Regulatorní odkaz: Článek 5 nařízení (EU) 2019/947.

Platnost LUC je neomezená, dokud organizace splňuje požadavky LUC. LUC může být zrušeno nebo se ho může držitel vzdát.

Regulatorní odkaz: UAS.LUC.080 nařízení (EU) 2019/947.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní