Exportní osvědčení letové způsobilosti – letadla

Vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (EOLZ)

Export letadel

 • Do EU
 • Mimo EU

Export letadel do EU (podle M.A.903 a podle ML.A.905)

Pokud je letadlo zapsané v leteckém rejstříku převáděno v rámci EU, žadatel musí:

 1. informovat původní členský stát, ve kterém členském státě bude zapsáno do leteckého rejstříku, potom
 2. požádat nový členský stát o vydání nového osvědčení letové způsobilosti (OLZ) v souladu s Částí 21
  (Nařízení Komise (EU) č. 748/2012).
  Původní osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) musí zůstat platné do dne uplynutí jeho platnosti.
  ARC se v tomto případě nepřevydává.

Pokud je letadlo letově nezpůsobilé nebo letadlo nemá platné ARC, použijí se články M.A.904 nebo ML.A.906.
Platí tedy pravidla jako při dovozu letadla ze třetí země. Země importu bude na letadlo pohlížet jako na letadlo dovážené ze třetí země, kromě požadavku na vystavení EOLZ.

Při exportu letadla mezi členskými státy EU se Exportní osvědčení letové způsobilosti (EOLZ) nevydává.


Export letadel do zemí mimo EU

Žádost o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (EOLZ) se podává na formuláři CAA/F-ST-121-n/06.

ÚCL vydá EOLZ na základě žádosti, jestliže žadatel prokáže ÚCL, že toto letadlo vyhovuje k datu vystavení EOLZ dále uvedeným požadavkům:

 1. Nové letadlo vyrobené v České republice musí vyhovovat požadavkům pro vydání Osvědčení letové způsobilosti.
 2. Použité letadlo zapsané v Leteckém rejstříku České republiky musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti vydané ÚCL. Pokud jde o transferované letadlo, musí mít zároveň platné Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC).
 3. Použité letadlo musí mít provedenou veškerou údržbu v souladu s platným programem údržby. ÚCL může přihlédnout při plnění tohoto požadavku k údržbě prováděné podle jiného schváleného programu údržby. Příslušná prohlídka musí být provedena organizací oprávněnou nebo uznanou ÚCL k provádění údržby daného typu letadla.
 4. Letadlo nemusí vyhovět požadavkům odstavců a) až c) tohoto ustanovení, jestliže je to přijatelné pro letecký úřad státu dovozu a jestliže to písemně tento letecký úřad potvrdí (toto musí být zjištěno před vydáním EOLZ). ÚCL tuto skutečnost v Exportním osvědčení letové způsobilosti vyznačí.
 5. Musí být splněny zvláštní požadavky leteckého úřadu státu dovozu (pokud jsou známy).

Pro použité letadlo musí být předloženo s žádostí také řádně vyplněné doporučení pro vydání ARC (netýká se letadel spadajících pod Část ML, Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014).

Upozornění: EOLZ je možné vystavit pouze letadlu, které je zapsané v Leteckém rejstříku ČR (LR ČR).
Pokud dojde k výmazu letadla z LR ČR před vydáním EOLZ, potom již není možné EOLZ vydat.

Schéma procesu odprodeje letadla, vystavení EOLZ

Poznámka: Není-li požadováno leteckým úřadem státu dovozu, nemusí být EOLZ vydáno.

ÚCL vydá EOLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55e.).
Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.


Směrnice CAA‑ST‑087‑n/06 „Postupy pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti pro použitá letadla, motory a vrtule“

Postup pro žadatele o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti dle postupů předpisu L 8/A pro nově vyrobená sériová letadla


Poslední aktualizace: 07. 04. 2022

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická