Typové osvědčování hlukové způsobilosti letadel

(platí jen pro letadla dle Přílohy II nařízení (ES) č. 216/2008)

Účelem typového hlukového osvědčování způsobilosti letadel je prokázání plnění příslušných ustanovení – hlukových limitů dle platných standardů předpisů L-16/1 (Annex 16/I ICAO) nebo JAR 36 případně jiných standardů.

Jak postupovat jako žadatel?

A) Podání žádosti
-Žadatel podá na ÚCL písemnou žádost o ověření typové hlukové způsobilosti letadla zpravidla společně v souvislosti s ověřením typové letové způsobilosti letadla.
-Ve společné žádosti žadatel uvede:
1. Typ a verze letadla.
2. Záznamy všech dodatečných úprav provedených za účelem splnění předpisu L16/I. a nebo JAR 36 (v případě “Uznání typu”).
3. Maximální hmotnost, pro kterou žadatel hodlá prokázat plnění požadavků předpisu L16/I. , nebo JAR 36.
4. Schválenou letovou příručku pro letoun daného typu se zapracovanými posledními změnami k datu podání této žádosti (v případě “Uznání typu”).
5. Žadatel předloží návrh s přesnou adresou právnické nebo fyzické osoby, která je držitelem příslušného oprávnění provádět měření vnějšího hluku letadel.
6. Předloží návrh předpisové základny (viz. kapitola 2), časový program a metodiku měření hluku.

B) Předpisová základna
– Žadatel ve společné žádosti, v části týkající se typové hlukové způsobilosti letadel (THZL), uvede návrh předpisové základny pro hlukovou způsobilost se všemi doplňky a změnami platnými k datu vydání typového osvědčení letadla. C) Přehled plnění požadavků hlukového standardu

C) Přehled plnění požadavků hlukového standardu
– Žadatel předloží ÚCL s dostatečným předstihem před prováděním průkazných měření “Plán průkazu plnění hlukového standardu” který může být vypracován v takové formě, aby později sloužil jako “Přehled plnění požadavků hlukového standardu”. Součástí tohoto “Plánu…” bude i stanovení odborného licencovaného pracoviště, které bude zajiš?ovat vlastní měření.

D) Závěrečná část
-Žadatel zodpovídá za vypracování závěrečné zprávy o typové hlukové zkoušce. V případě, že měření provádí jiná organizace, odpovídá žadatel za tu část zprávy, která obsahuje přepočet (redukci) výsledků podle postupů, předepsaných standardem, schváleným jako předpisová základna a za zhodnocení, jak jsou plněny požadavky tohoto standardu.
-ÚCL na základě výsledků uvedených v závěrečné zprávě posoudí a schválí (neschválí) závěrečnou zprávu a data, která žadatel navrhne do schválené průvodní dokumentace (do Letové příručky – kap. 4: Normální Postupy) pro daný typ letounu.
Dokumentem osvědčujícím typovou hlukovou způsobilost letadel je příslušným leteckým úřadem schválené prohlášení v průvodním dokumentu, kterým je zpravidla letová příručka příslušného typu letounu.

Kontakt

Ing. Miroslav Červinka – vedoucí Referátu způsobilosti pohonných jednotek
tel: +420 225 421 136

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická