fbpx

Nařízení Komise (ES) č. 690/2009

Nařízení Komise (ES) č. 690/2009 ze dne 30. července 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.

Touto změnou dochází k aktualizaci znění odstavce 1 článku 6 nařízení (ES) č. 216/2008 v souladu s novelizací Přílohy 16 Chicagské úmluvy.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.