fbpx

Nařízení Komise (EU) 2018/395

Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Toto nařízeni stanovuje podrobná pravidla letového provozu balonů, pokud takové letadlo splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008 a nevztahuje se na letový provoz s upoutanými balony.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 8. dubna 2019.