fbpx

Nařízení Komise (EU) 2015/2338

Nařízení Komise (EU) 2015/2338 ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na letové zapisovače, zařízení pro určení polohy pod vodou a systémy sledování letadel.

Toto nařízení doplňuje do nařízení (EU) 965/2012, přílohy I (Definice) nové definice a dále pak upravuje stávající a doplňuje nové články týkající se letových zapisovačů, zařízení pro určení polohy pod vodou a systémů sledování letadel do přílohy IV (Část CAT), přílohy  VI (Část NCC) a přílohy VIII (Část SPO).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.