fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014.

Toto nařízení stanovuje podrobnou klasifikaci událostí, ke kterým se má odkazovat při hlášení událostí v rámci povinných systémů podávání zpráv podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 376/2014. Klasifikace je uvedena v přílohách I až V tohoto nařízení.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 15. 11. 2015.