fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel.

1.    Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2020.

2.    Ustanovení čl. 5 odst. 5 se použije ode dne změny dodatku 1 přílohy, kterou se tento dodatek aktualizuje o použitelné standardní scénáře. Členské státy mohou v souladu s čl. 5 odst. 5 přijímat prohlášení provozovatelů bezpilotních systémů založená na vnitrostátních standardních scénářích, pokud tyto scénáře splňují požadavky bodu UAS.SPEC.020 přílohy, a to až do změny tohoto nařízení, kterou se dodatek 1 přílohy aktualizuje o standardní scénář.

3.    Ustanovení čl. 15 odst. 3 se použije ode dne 1. července 2021.