Změny v předpisech

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborná připomínková řízení k návrhům změn leteckých předpisů.

Návrhy změn leteckých předpisů - připomínková řízení

Níže uvádíme přehled právě probíhajících připomínkových řízení. Vaše případné připomínky k uvedeným návrhům či jiné podněty na změnu stávajícího znění leteckých předpisů podávejte prosím pomocí níže umístěného připomínkového formuláře - buď jedním ze způsobů, který je v něm stanoven, nebo přímo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené u konkrétního návrhu.


doc.pngPřipomínkový formulář k návrhu změny předpisu


L 10/II
Změna č. 91 
Změny vychází z Amendmenu 91 ICAO Annexu 10, Volume II. Týkají se výslovnosti čísel a aktualizace odkazů v souvislosti se změnami Annexu 15 a zavedením PANS-AIM (Doc 10066).
Předpokládané datum účinnosti změny je 16. listopadu 2018.
 3.8.2018 skovronova@caa_cz  icon_pdf.gif
 L 10/IV
Změna č. 90
Změny vychází z Amendmenu 90 ICAO Annexu 10, Volume IV a týkají se palubního protisrážkového systému (ACAS), sekundárního přehledového radaru (SSR) a multilateračního přehledového systému WAM (Wide Area Multilateration).
Předpokládané datum účinnosti změny je 16. listopadu 2018.
 3.8.2018 skovronova@caa_cz  icon_pdf.gif
 L 15
Změna č. 40

Změny vychází z Amendmenu 40 ICAO Annexu 15. Tato změna představuje významnou restrukturalizaci Annexu 15 s cílem usnadnit začlenění nových technických požadavků. Změny jsou zaměřeny na reorganizaci dokumentace AIM (Aeronautical Information Management), tak aby požadavky na vysoké úrovni zůstaly součástí Annexu 15, kdežto technické specifikace a provozní postupy se začlení do nového dokumentu PANS-AIM (Doc 10066). Obsahuje také revidovanou terminologii, vymezení odpovědností a vztahy mezi subjekty, které poskytují letecké informace.
Předpokládané datum účinnosti změny je 16. listopadu 2018.
3.8.2018 skovronova@caa_cz  icon_pdf.gif
L 8
Změna č. 106 
Změny vychází z Amendmenu 106 ICAO Annexu 8 a týkají se:
  • schvalování a celosvětového uznávání organizací oprávněných k údržbě letadel (AMO),
  • konstrukčních standardů,
  • požadavků na zachování letové způsobilosti,
  • nahrazování halonů v systémech potlačování požárů nákladových prostorů a
  • elektronických záznamů údržby letadel (EAMR).
U Hlav 3–9 stávající Části V dojde pouze k přečíslování na VA (nejsou v návrhu obsaženy).
Předpokládané datum účinnosti změn je 16. listopadu 2018, pokud není v textu uvedeno jinak.
2.8.2018  skovronova@caa_cz  icon_pdf.gif
L 17
Změna č. 16
Změny vychází z Amendmenu 16 ICAO Annexu 17 a týkají se reference na „Aviation Security Training Packages“, rovněž zahrnují nová a revidovaná ustanovení týkající se sdílení a předávání informací, detekčních kontrol cestujících a jejich příručních zavazadel a také bezpečnostních kontrol palubních zásob a kybernetických hrozeb.
Předpokládané datum účinnosti změny je 16. listopadu 2018.
2.8.2018 skovronova@caa_cz  icon_pdf.gif
L 3
Změna č. 78 a 4/ČR
Změna č. 78 byla připravena na základě dopisu generálního sekretáře ICAO, č.j. AN 10/1.1-18/32 ze dne 3. dubna 2018. Změny se týkají zavedení poradní informační služby pro kosmické počasí, zlepšení poskytování informací SIGMET meteorologickou výstražnou službou, informací o úniku radioaktivního materiálu do atmosféry, informací SIGMET a AIRMET, zavedení IWXXM (ICAO Meteorological Information Exchange Model). Změna č. 4/ČR se týká změn článků platných jen pro ČR a vychází z podnětu ČHMÚ, odboru letecké meteorologie. Předpokládané datum účinnosti je od 8. listopadu 2018. 1.8.2018 skovronova@caa_cz icon_pdf.gif
L 14
Změna č. 14
Změna 14 byla připravena na základě dopisu generálního sekretáře ICAO, č.j. AN 4/1.2.27-18/23 ze dne 29. března 2018. Změny se týkají především šířky RWY, TWY, vzdálenosti mezi RWY a TWY nebo kódového značení letiště a dále reflektují změny, které jsou dané restrukturalizací Annexu 15 a zavedením PANS-AIM (Doc 10066). Předpokládané datum účinnosti je od 8. listopadu 2018. 18.7.2018  horejskova@caa_cz  icon_pdf.gif
L 14H
Změna č. 8 
Změna 8 byla připravena na základě dopisu generálního sekretáře ICAO, č.j. AN 4/16.9-18/24 ze dne 29. března 2018. Změna se týká změn referencí, požadavků na kvalitu dat a požadavků na zjišťování chyb digitálních dat, které jsou dané restrukturalizací Annexu 15 a zavedením PANS-AIM (Doc 10066).
Předpokládané datum účinnosti je od 8. listopadu 2018.
18.7.2018   horejskova@caa_cz icon_pdf.gif
Předpis
(změna)
Komentář Termín pro podání připomínek Kontaktní osoba Příloha


Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

V současné době je možné podávat připomínky k návrhům EASA na změnu předpisů, tzv. EASA NPA. Více informací naleznete na samostatné stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).

Výběr jazyka česky english