Jak podat a vyřídit žádost o jazykovou doložku

1         Požadavky na zapsání jazykových doložek

1.1        ICAO English jazyková způsobilost

Žadatel o jazykovou doložku angličtina ICAO musí prokázat alespoň provozní úroveň 4 jazykových znalostí vykonáním zkoušky v organizaci osvědčené ÚCL nebo příslušným úřadem jiného státu EASA. Žádost musí být doložena certifikátem s vyznačením dosažené úrovně znalostí. Dosažená úroveň určuje platnost doložky takto:

Úroveň 4 – platnost 4 roky od data zkoušky

Úroveň 5  – platnost 6 let od data zkoušky

Úroveň 6 – neomezená platnost*

1.2        Převod  jazykové způsobilosti ICAO English z průkazu FAA USA

Doložka „English proficient“ v průkazu FAA je považována za rovnocennou úrovni ICAO 4. Období platnosti pro úroveň odborné způsobilosti v délce 4 let začíná datem posledního zdokumentovaného kontrolního letu v souladu s § 61.56 Hlavy 14 Kodexu Federálních předpisů (CFR) s oprávněným examinátorem FAA nebo letovým instruktorem certifikovaným FAA.

Pokud si žadatel přeje mít ve svém průkazu způsobilosti podle části FCL zapsanou úroveň jazykových znalostí angličtiny 5 nebo 6, musí postupovat podle bodu 1.1 výše.

1.3        ICAO jazyková doložka –  jiný jazyk než angličtina

Doložka pro jiný jazyk než angličtina může být zapsaná do průkazu žadatele, který nesplňuje bod (1.1), na základě radiotelefonních práv přiznaných jiným členským státem EASA (např. v průkazu radiotelefonisty). Pokud tento doklad neobsahuje úroveň znalosti jazyka, bude přiznaná úroveň 4 a platnost začíná dnem vydání příslušného potvrzení / dokladu.

1.4        Radiotelefonní práva angličtina pro držitele IR

Zkouška z IFR angličtiny u osvědčené organizace nebo potvrzení examinátora o úspěšném provedení zkoušky dovednosti**, během které žadatel prokázal schopnost používat anglický jazyk při R/T komunikaci související se všemi fázemi letu, včetně nouzových situací a potvrzení o absolvování kurzu** nebo zkoušky teoretických znalostí** v anglickém jazyce. (** IR, CB-IR, BIR, MPL nebo ATP/IR)

2         Žádost a její přílohy

  1. Žádost   – podepsaná vždy v originále žadatelem či zmocněncem (případně odeslaná přes datovou schránku)
  2. Doklad totožnosti – pouze, pokud je žadatelem cizinec, dostatečná je kopie průkazu
  3. Certifikát o zkoušce ze znalosti jazyka (případně příslušný dokument dle postupu v bodě1.3 výše) – originál nebo ověřená kopie, případně elektronicky podepsaná verze certifikátu či pdf certifikát v autorizované konverzi, kterou provádí vybrané pobočky pošty nebo CzechPoint*
  4. Pověřená organizace pro jazykové zkoušky, která není schválená ÚCL – kopie osvědčení o schválení vydaného příslušným úřadem členského státu EASA
  5. Osvědčení zdravotní způsobilosti vydané v souladu s Part-MED
  6. Průkaz způsobilosti
  7. Plná moc – pokud je žadatel zastupován zmocněncem (podpis na plné moci ověřený být nemusí, lze zaslat i elektronicky jako pdf s naskenovaným podpisem)
  8. Poplatek 100 Kč – k úhradě budete vyzváni po podání žádosti

* Pokud bude předložen certifikát s úrovní 6 od organizace pověřené úřadem jiného členského státu EASA, ÚCL si vyhrazuje právo vždy ověřit pravost předloženého certifikátu u daného úřadu. V ostatních případech pouze při pochybnostech o pravosti předloženého certifikátu.  Žádost tak nebude zpracována na počkání.
Pokud bude předložen certifikát od pověřené organizace ÚCL, při pochybnostech o jeho náležitostech může být soulad se schválenými podmínkami interně prověřován, ani tehdy tak nelze zpracování žádosti na počkání garantovat.

3         Způsob podání žádosti a její vyřízení

Žádosti vyřizuje oddělení letecký rejstřík. Pokud žádost neobsahuje veškeré náležitosti, budete vyzváni k doplnění nebo je předem domluven způsob výměny průkazu. Pokud žádost ve stanovené lhůtě nebude doplněna o chybějící náležitosti, řízení o žádosti bude zastaveno.

3.1        Osobní podání

Žádost předložíte osobně nebo prostřednictvím zmocněnce v úředních hodinách na oddělení letecký rejstřík. Budete vyzváni k úhradě poplatku, který lze uhradit hotově na pokladně, případně převodem (na místě obdržíte pokyny k úhradě). Platební karty jsou přijímány. Pokud máte certifikát ze zkoušky pouze v on-line verzi elektronicky podepsanou, budete na místě vyzvání úřední osobou, která bude žádost zpracovávat, abyste jí poskytli tento certifikát v elektronické podobě na její e-mailovou adresu.

Žádost je zpravidla vyřízena na počkání (vyjma doložek úrovně ICAO 6, viz výše).

3.2        Korespondenčně

Žádost včetně všech příloh pošlete poštou či kurýrem. Po obdržení žádosti Vám na poskytnutou e-mailovou adresu v žádosti bude odeslán předpis pro úhradu správního poplatku. Po provedené úhradě (platba bude připsána na účet ÚCL nebo bude doloženo potvrzení o provedené platbě) bude Vaše žádost zpracována a následně nový průkaz odeslán na adresu trvalého pobytu v ČR (případně jinou uvedenou korespondenční adresu v ČR).

Upozornění: ÚCL pro zajištění doručení nezasílá průkazy na adresy v zahraničí. Žadatel s trvalým pobytem, resp. doručovací adresou v zahraničí, je povinen si průkaz vyzvednout osobně či k vyzvednutí pověřit zmocněnce. Případně může žadatel pro odeslání průkazu na jakoukoliv adresu využít kurýrní službu na své náklady.

Poznámka: výjimečně lze předem domluvit, že s ohledem na pracovní povinnosti žadatele nebude stávající průkaz odeslán spolu se žádostí, ale bude vrácen až po obdržení průkazu nového. Tento způsob je potřeba vždy odsouhlasit dopředu telefonicky s úřední osobou oddělení letecký rejstřík, jinak budete vyzváni, abyste stávající průkaz fyzicky doložili.

3.3        Elektronicky datovou schránkou případně e-mailem na adresu podatelny

Žádost včetně všech příloh pošlete ze své datové schránky, případně z datové schránky zmocněnce. Samotná žádost v tomto případě nemusí obsahovat vlastní podpis – autorizace žadatele probíhá přihlášením do datové schránky. Po obdržení žádosti Vám na poskytnutou e-mailovou adresu v žádosti bude odeslán předpis pro úhradu správního poplatku. Po provedené úhradě (platba bude připsána na účet ÚCL nebo bude doloženo potvrzení o provedené platbě) bude Vaše žádost zpracována a následně nový průkaz odeslán na adresu trvalého pobytu v ČR (případně jinou uvedenou korespondenční adresu v ČR). Po domluvě může dojít k výměně průkazů také při osobní návštěvě na ÚCL. Vložený certifikát je akceptovaný v elektronické podobě pouze opatřený elektronickými podpisy nebo jako pdf v autorizované konverzi.

Podání e-mailem na adresu podatelny podatelna@caa.cz  je možné pouze v případě, že žadatel nebo jeho zmocněnec opatří i samotnou žádost kvalifikovaným elektronickým podpisem a certifikát bude rovněž opatřen elektronickými podpisy nebo bude vložen jako pdf v autorizované konverzi.

Pokud žádost nebo certifikát nebudou mít uvedené náležitosti pro podání datovou schránkou nebo e-mailem, budete vyzváni k doplnění jiným způsobem.

Upozornění: ÚCL pro zajištění doručení nezasílá průkazy na adresy v zahraničí. Žadatel s trvalým pobytem, resp. doručovací adresou v zahraničí, je povinen si průkaz vyzvednout osobně či k vyzvednutí pověřit zmocněnce. Případně může žadatel pro odeslání průkazu na jakoukoliv adresu využít kurýrní službu na své náklady.

Poznámka: Elektronické podání je vhodné vždy konzultovat dopředu telefonicky s úřední osobou oddělení letecký rejstřík, aby se předem domluvil způsob výměny průkazu, jinak budete vyzváni, abyste stávající průkaz fyzicky doložili.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu