Obecné informace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (dále jen „nařízení 1107“), stanovuje pravidla pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (dále jen „PRM cestující“), aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci.

Letecký dopravce nesmí z důvodu zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace odmítnout rezervaci nebo přijetí PRM cestujícího na palubu. Výjimky z výše uvedeného jsou dle nařízení 1107 možné pouze z důvodu dodržení platných bezpečnostních požadavků (ze stejného důvodu smí letecký dopravce požadovat, aby byl PRM cestující doprovázen další osobou, která je schopna PRM cestujícímu poskytnout potřebnou pomoc) nebo v případech, kdy velikost letadla nebo jeho dveří nástup na palubu nebo přepravu PRM cestujícího reálně neumožňuje.

Pokud letecký dopravce využije některou z výše uvedených výjimek, okamžitě informuje dotčeného PRM cestujícího o důvodech, které ho k tomu vedly. Na požádání informuje letecký dopravce dotčeného PRM cestujícího o těchto důvodech písemně, a to do pěti pracovních dnů od data žádosti.

PRM cestující má dále nárok na poskytnutí bezplatné pomoci na letištích (při odletu, příletu i během tranzitu) a při nástupu do letadla. Za poskytnutí pomoci na letišti odpovídá provozovatel letiště.

PRM cestujícím se doporučuje, aby se o rozsahu poskytovaných služeb a případných omezeních informovali předem. Stejně tak se doporučuje, aby PRM cestující o svých požadavcích, zvláště pokud cestují s elektronickým invalidním vozíkem, s asistenčním psem nebo pokud potřebují přídavný kyslík na palubě letadla, informovali prodejce letenky, leteckého dopravce nebo provozovatele letiště minimálně 48 hodin před plánovaným odletem.

V případě, kdy cestující shledá, že byla ze strany leteckého dopravce nebo provozovatele letiště porušena jeho práva vyplývající z nařízení 1107, může se poté, co neúspěšně uplatnil stížnost u leteckého dopravce, resp. provozovatele letiště, obrátit se stížností na místně příslušný národní dozorový orgán . V případě, že se stížnost týká asistence na letišti v ČR nebo směřuje-li proti leteckému dopravci se sídlem v ČR, je k jejímu vyřízení příslušný Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“). Stížnost se podává prostřednictvím elektronické pošty na adresu podatelna@caa.cz, datovou schránkou (ID DS: v8gaaz5) nebo zasláním stížnosti na adresu Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6. Stížnost lze případně podat i ústně nebo telefonicky do protokolu.

Úřad po zaevidování stížnosti vyzve leteckého dopravce, resp. provozovatele letiště k vyjádření. V návaznosti na vyjádření Úřad vyhodnotí další postup, kdy stížnost buď uzavře, nebo zahájí přestupkové řízení, pokud má důvodnou pochybnost, že došlo k porušení nařízení 1107, resp. zákona o civilním letectví. Cestující je o všech krocích Úřadu vhodným způsobem informován.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost