Informace pro účastníky výběrových řízení u Úřadu pro civilní letectví

Slovo úvodem

Úřad pro civilní letectví (dále je „ÚCL“) je správním úřadem s celostátní působností. Byl zřízen zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“). Pojem civilní letectví lze definovat jako letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky. Působnost ÚCL je stanovena výše uvedeným zákonem, a to zejména v oblastech staveb a provozování letadel, leteckých staveb, leteckého personálu, využívání vzdušného prostoru, leteckých služeb, provozování leteckých činností, nebo ochrany civilního letectví. Ve všech oblastech spadajících do působnosti ÚCL vykonává úřad státní správu a státní dozor. Při výkonu státní správy postupuje ÚCL zejména podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, které stále významněji nahrazují používání národních leteckých předpisů, dále podle zákona o civilním letectví, správního řádu a zákona o kontrole.

ÚCL je služebním úřadem ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), přičemž postup při přijímání nových státních zaměstnanců upravuje zákon o státní službě a postup o přijímání do pracovního poměru zákoník práce.


Rovný přístup k uchazečům o zaměstnání

ÚCL aktivně prosazuje politiku rovného přístupu k uchazečům o zaměstnání při splnění podmínek pro přijetí do služebního poměru ve smyslu zákona o státní službě a přímo použitelných předpisů Evropské unie. Analogický postup uplatňuje i při obsazování volných pracovních míst v režimu zákoníku práce. Při splnění výše uvedených podmínek ÚCL proaktivně uplatňuje i politiku genderové rovnosti a korektnosti při výkonu své působnosti, a to včetně obsazování vedoucích pozic ženami a osobami se zdravotním postižením.

K výše uvedenému využívá zejména nástrojů definovaných v akčních strategiích a programech schválených vládou České republiky. Jedná se především o Vládní strategii a Akční plán pro rovnost žen a mužů na léta 2019 – 2020, Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Slaďování rodinného a osobního života s výkonem služby

ÚCL aktivně vytváří podmínky pro slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby a v odůvodněných případech umožňuje výkon služby z jiného místa.

Pokud to nebrání řádnému plnění služebních úkolů, může ředitel úřadu (služební orgán) se státním zaměstnancem uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa, ve které se sjednají podmínky výkonu služby. K uzavření dohody o výkonu služby z jiného místa je nutné kladné stanovisko nadřízeného představeného dotčeného zaměstnance.

Každá žádost je posuzována individuálně, a to s přihlédnutím ke specifickým podmínkám na pracovišti, charakteristice služebního místa, technickým možnostem a schopnosti zaměstnance služební činnost z jiného místa vykonávat. Vzhledem k výše uvedenému lze tento nástroj považovat za výjimečný. Vlastním podáním žádosti státním zaměstnancem o umožnění výkonu služby z jiného místa nevzniká služebnímu orgánu povinnost žádosti vyhovět.

Omezení některých práv státních zaměstnanců

Omezení některých práv státních zaměstnanců je upraveno zákonem o státní službě.

Představeným je zakázáno po dobu trvání služebního poměru vykonávat jakoukoli funkci v politické straně nebo v politickém hnutí.

Státní zaměstnanci nesmí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy je do těchto orgánů vyslán služebním orgánem.; vyslaný státní zaměstnanec jedná v těchto orgánech jako zástupce státu a je povinen prosazovat jeho zájmy.

Státní zaměstnanci mohou vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle zákona o státní službě pouze s předchozím písemným souhlasem ředitele úřadu (služebního orgánu). Toto omezení se rovněž nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle jiného zákona pro soud nebo jiný správní úřad než ten, ve kterém vykonává službu, na činnost v poradních orgánech vlády a jejich orgánech, činnost v poradních nebo jiných orgánech ústředního správního úřadu nebo ve zvláštních orgánech, které podle jiného zákona vykonávají státní správu, a na správu vlastního majetku.

Úspěšný uchazeč o přijetí do služebního poměru vykonávající jinou výdělečnou činnost je povinen před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru o této skutečnosti předem informovat a o vydání předběžného souhlasu služební orgán písemně požádat ještě před vznikem služebního poměru. Za výkon jiné výdělečné činnosti se považuje jakákoli výdělečná činnost, a to včetně souběžného pracovního poměru nebo uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Vzdělávání státních zaměstnanců

Vzdělávání státních zaměstnanců u ÚCL je realizováno v souladu se zákonem o státní službě. Zahrnuje vstupní a průběžné vzdělávání, vzdělávání představených a jazykové vzdělávání.

Součástí vstupního vzdělávání je příprava a vykonání úřednické zkoušky, která je nezbytná pro další setrvání ve služebním poměru. Na přípravu a vlastní vykonání úřednické zkoušky je poskytováno služební volno. Úřednické zkoušky státní zaměstnanci absolvují po přijetí do služebního poměru v oboru služby, který je stanoven na konkrétním služebním místě. Zpravidla se jedná o obor služby 51 – doprava. Úřednická zkouška se skládá z obecné a zvláštní části, přičemž rozsah úřednické zkoušky a její průběh upravuje prováděcí předpis k zákonu o státní službě.

V rámci průběžného vzdělávání probíhá i vzdělávání odborné, zaměřené na získání nebo prohlubování odborných znalostí nezbytných pro výkon služebních činností na konkrétním služebním místě. Odborné kurzy jsou podle druhu zaměření realizovány jak v České republice, tak i v zahraničí.

Pro státní zaměstnance zařazené na služebních místech s požadavkem znalosti anglického jazyka ÚCL organizuje jazykové skupinové nebo individuální kurzy v sídle úřadu.

Benefity

Za významné benefity lze považovat uplatňování pružného rozvržení služební doby u všech zaměstnanců ÚCL nebo povolování kratší služební doby, nebrání-li tomu řádné plnění úkolů ÚCL.

Ke stravování zaměstnanci ÚCL mohou využívat stravovací zařízení v blízkosti sídla ÚCL, Úřad poskytuje zaměstnancům stravenky Gastropass Sodexo Card.

ÚCL zaměstnancům dále poskytuje prostřednictvím fondu kulturních a sociálních potřeb UNIŠEKY FKSP v hodnotě 500,- Kč/měsíc. V případě zájmu zaměstnance lze po třech měsících od vzniku služebního nebo pracovního poměru tento benefit změnit na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve stejné výši. Vždy lze však čerpat pouze jeden z těchto benefitů.

V souladu s Kolektivní dohodou vyššího stupně uzavřenou se zástupci odborových organizací působících ve státní správě a vládou České republiky mohou státní zaměstnanci ÚCL čerpat 5 dní indispozičního volna v kalendářním roce bez předložení dokladu o důvodu nepřítomnosti v zaměstnání.

Dle výše uvedené Kolektivní dohody ÚCL dále poskytuje odměny při životních a pracovních výročích.

Nad rámec základního vybavení výpočetní technikou je zaměstnancům ÚCL poskytován, zpravidla po skončení zkušební doby služební mobilní telefon a případně, po individuálním posouzení, notebook či tablet.

Dalším benefitem sloužícím k vytváření příznivých podmínek pro výkon služby je využívání služebních vozidel při výkonu služebních činností mimo sídlo Úřadu. Tato služební vozidla nelze využívat k soukromým účelům.

Etický kodex a protikorupční politika

Obecně jsou pravidla chování státních zaměstnanců stanoveny zákonem o státní službě a dále pravidla etiky státních zaměstnanců upřesňuje Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a Etický kodex ÚCL. Definuje standardy chování státních zaměstnanců při výkonu služby i mimo ni, stanovuje postup státních zaměstnanců při případném střetu zájmů, při přijímání darů a při podezření na korupční jednání. Podrobné seznámení s touto problematikou probíhá v rámci vstupního vzdělávání.

Průběh výběrového řízení

Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa se řídí zákonem o státní službě. Je zahájeno jeho oznámením formou vyhlášení na Úřední desce ÚCL, webových stránkách ÚCL a na portálu státní služby MV ČR. Výběrové řízení vyhlašuje ředitel ÚCL coby služební orgán.

Uchazeč o přijetí do služebního poměru se řídí pokyny uvedenými v oznámení, zejména je povinen dodržet stanovenou formu pro podání žádosti, včetně připojení předepsaných příloh pro doložení splnění všech stanovených předpokladů a požadavků a způsobu jejího doručení služebnímu orgánu. V okamžiku podání žádosti musí uchazeč splňovat všechny stanovené předpoklady a požadavky pro konkrétní obsazované služební místo. Žádost musí být doručena, případně podána k přepravě poskytovatelem poštovních služeb, nejpozději v den uvedeném v oznámení.

Pro každé výběrové řízení je ředitelem ÚCL jmenována 3- členná výběrová komise, jejímiž členy jsou státní zaměstnanci nebo zástupci odborné veřejnosti. Výběrová komise provede kontrolu doručených žádostí o přijetí do služebního poměru. V případě, že uchazeč nebo žádost nesplňuje podmínky nebo náležitosti stanovené v oznámení nebo je doručena po termínu pro podání žádostí, je uchazeč z výběrového řízení vyřazen. O této skutečnosti je uchazeč písemně vyrozuměn. Uchazeči o přijetí do služebního poměru, kteří svou žádost o přijetí do služebního poměru podali včas a splňují všechny podmínky stanovené v zákoně o státní službě, jsou pozváni k vlastnímu pohovoru. Určený zaměstnanec ÚCL kontaktuje uchazeče telefonicky a následně na jeho adresu uvedenou v žádosti zašle pozvánku s upřesňujícími informacemi k organizaci a průběhu pohovoru. Součástí pozvánky jsou i tyto informace pro uchazeče. Pro urychlení výběrového řízení může být použita i elektronická komunikace. ÚCL doporučuje všem uchazečům, aby se se zaslanými informacemi důkladně seznámili.

Před zahájením pohovoru je provedena kontrola ověření totožnosti uchazeče, případně je provedeno ověření předložených listin doručených na ÚCL v prosté kopii. Součástí pohovoru může být i písemná zkouška nebo ověření úrovně znalostí anglického jazyka. U pohovoru může být přítomen i budoucí přímý představený uchazeče, který však není oprávněn do pohovoru zasahovat a neúčastní se rozhodování výběrové komise.

Po provedení pohovoru výběrová komise rozhodne o úspěšnosti či neúspěšnosti žadatele a o této skutečnosti je písemnou formou informuje. Z řad úspěšných uchazečů výběrová komise doporučí řediteli ÚCL k přijetí do služebního poměru toho nejvhodnějšího.

Podmínkou pro přijetí do služebního poměru je uzavření písemné dohody mezi služebním orgánem a předpokládaným přímým nadřízeným představeným uchazeče. Pokud tato dohoda není uzavřena, není uchazeč do služebního poměru přijat. Služební orgán a přímý nadřízený představený mohou před uzavřením dohody pozvat uchazeče k informativní schůzce.

Uchazeč o přijetí do služebního poměru může kdykoli z výběrového řízení odstoupit, a to na základě písemné informace adresované ÚCL. Odstoupení z výběrového řízení může být doručeno i prostřednictvím elektronické komunikace.

Délka výběrového řízení je zpravidla 90 dnů, výběrové řízení je zahájeno jeho vyhlášením a ukončeno vydáním rozhodnutím o přijetí do služebního poměru nebo rozhodnutím o zařazení na služební místo. Délka konkrétních výběrových řízení je individuální, může být ovlivněna stanovením délky lhůty pro podání žádostí o přijetí do služebního poměru, počtem uchazečů o přijetí apod.

Postup před přijetím do služebního poměru

Úspěšný nejvhodnější uchazeč o přijetí do služebního poměru je po uzavření dohody telefonicky a písemně informován o výsledku výběrového řízení a je následně kontaktován personalistkou ÚCL o dalším postupu.

Podmínkou pro přijetí do služebního poměru je absolvování pracovnělékařské prohlídky za účelem zjištění zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Uchazeč tuto prohlídku absolvuje u smluvního poskytovatele zdravotních služeb ÚCL, kterým je Ústav leteckého zdravotnictví se sídlem v Praze.

Úspěšný nejvhodnější uchazeč o přijetí do služebního poměru na vyžádání personalistky doručí všechny nezbytné dokumenty pro vydání rozhodnutí o přijetí do služebního poměru. Jedná se zejména o doložení odborné praxe a průběhu předchozích pracovněprávních nebo služebně právních vztahů. Pro úspěšné ukončení výběrového řízení je nezbytné poskytnutí maximální součinnosti ze strany uchazeče.

Přijetí do služebního poměru

Státní zaměstnanec je přijímán do služebního poměru na základě pravomocného rozhodnutí vydaného ředitelem ÚCL dle příslušných ustanovení zákona o státní službě. V případě, že státní zaměstnanec neabsolvoval úřednickou zkoušku z požadovaného oboru služby, délka služebního poměru se stanoví na dobu určitou v délce jednoho roku. V případě, že státní zaměstnanec absolvoval úřednickou zkoušku v jiném než požadovaném oboru služby, vykoná ve stejné lhůtě pouze zvláštní část úřednické zkoušky. Další podmínkou pro vznik služebního poměru je složení služebního slibu v den nástupu do služby. Služební slib zaměstnanec skládá před ředitelem ÚCL coby služebním orgánem nebo jím určeným státním zaměstnancem. O složení služebního slibu vydává služební orgán osvědčení.

Zařazení státního zaměstnance na základě výběrového řízení

Státní zaměstnanec, který doposud vykonává službu u jiného služebního úřadu a je úspěšným nejvhodnějším uchazečem na služební místo, o této skutečnosti neprodleně informuje personalistku ÚCL z důvodu vyžádání součinnosti jeho stávajícího služebního úřadu. V tomto případě dojde ke změně služebního zařazení státního zaměstnance k jinému služebnímu úřadu, přičemž služební poměr zůstává zachován.

Kontaktní údaje

Sídlo ÚCL: K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

Koordinátorka výběrových řízení: Jitka Seyfriedová, tlf. 225 422 776, seyfriedova@caa.cz

Personalistka ÚCL: Alena Kratochvílová, tlf. 225 421 224, kratochvilova@caa.cz

Sekce správní a bezpečnostní:

Ředitelka sekce: JUDr. Kateřina Havlíková LL.M., tel. 225 422 848, havlikova@caa.cz

Ředitel odboru bezpečnostního: Ing. Lumír Dvořák, tel.: 225 422 708, dvorak@caa.cz

Ředitelka oboru logistiky: Mgr. Božena Konvalinková, tel.: 225 421 212, konvalinkova@caa.cz

Ředitel odboru právního: Mgr. Adam Vlk (pověřen řízením), tel.: 225 422 851, e-mail: vlk@caa.cz

Sekce letová:

Ředitel sekce: Ing. Pavel Matoušek, tel.: 225 421 709, matousek@caa.cz

Ředitel odboru provozu letadel: Ing. Jan Šikýř, tel.: 225 421 687, sikyr@caa.cz

Ředitelka odboru způsobilosti leteckého personálu: Ing. Ivana Kosmeľová, tel.: 225 421 853, kosmelova@caa.cz

Sekce technická:

Ředitel sekce: Ing. Vít Zárybnický, tel.: 225 421 135, zarybnicky@caa.cz

Ředitel odboru certifikace a inženýringu: Ing. Marek Lapiš, Ph.D., tel.: 225 422 762, lapis@caa.cz

Ředitel odboru způsobilosti letadel v provozu: Ing. Jaroslav Seyfried, tel.: 225 421 843, seyfried@caa.cz

Sekce provozní:

Ředitel sekce: Ing. Vítězslav Hezký, tel.: 225 422 501, hezky@caa.cz

Ředitel odboru navigačních služeb: Ing. Josef Kopp, tel.: 225 422 735, kopp@caa.cz

Ředitel odboru letišť a leteckých staveb: v současné době neobsazeno

Ředitel odboru vnějších vztahů a speciálních činností: v současné době neobsazeno

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost