Uplatnění nařízení (EK) č. 2016/539

Nařízením (EK) č. 2016/539 se mění nařízení (EK) č. 1178/2011 v platném znění (Aircrew Regulation) ve věcech výcviku, zkoušek a pravidelného přezkušování pilotů v souvislosti s navigací založenou na výkonnosti (PBN = Performance Based Navigation). 


1. Definice PBN: Navigací založenou na výkonnosti (PBN) se rozumí prostorová navigace založená na výkonnostních požadavcích pro letadla provozovaná na tratích ATS, na postupech přiblížení podle přístrojů nebo ve stanoveném vzdušném prostoru.

2. Další definice související s PBN: Viz nařízení (EK) č. 2016/539 nebo konsolidované znění nařízení (EK) č. 1178/2011 (Aircrew Regulation).

3. Kvalifikace pilota PBN: Je vždy součástí kvalifikace IR.

4. Práva držitele kvalifikace IR/PBN: Létat podle postupů navigace založené na výkonnosti.

5. Kvalifikace EIR a PBN: Kvalifikace PBN se netýká kvalifikace EIR, viz článek 4a (1) nařízení (EK) č. 2016/539.

6. Zápis kvalifikace PBN do průkazu pilota: Zapisuje se do průkazu pilota za lomítko za kvalifikaci IR, případně za kvalifikaci LVO, je-li zapsána, ve tvaru např. B 737 300-900/IR/LVO/PBN nebo MEP land/IR/PBN. Kvalifikaci PBN, stejně jako LVO, na rozdíl od všech ostatních kvalifikací, může do průkazu pilota ručně zapsat examinátor i v případě, že v něm dosud zapsána nebyla. Pokud examinátor provede ruční zápis kvalifikace PBN do průkazu pilota k formuláři žádosti a zprávy (Application and Report Form a MPA Training, Skill Test or Proficiency Check for ATPL, MPL and Type Ratings) přiloží i kopii průkazu pilota s novým zápisem kvalifikace PBN.

7. Využití kvalifikace PBN pro různé kvalifikace IR: V průkazu pilota může být platná kvalifikace IR zapsána na několika řádcích, např. A320/IR/LVO/PBN a MEP land/IR. Kvalifikace PBN zapsaná u jedné z platných kvalifikací IR může být využívána i pro ostatní kvalifikace IR zapsané v průkazu pilota, u kterých zapsána není, ale pouze za podmínek přesně stanovených v Dodatku 8 k Part-FCL, podobně jako je to s využitím kvalifikace IR i pro typové / třídní kvalifikace, u kterých zapsána není.

8. Doba platnosti kvalifikace PBN: Má stejnou dobu platnosti jako kvalifikace IR, u níž je zapsána v průkazu pilota.

9. Získání kvalifikace PBN: Kvalifikaci PBN lze získat následujícími způsoby:

a.    Současně s prvním získáním kvalifikace IR, byla-li kvalifikace PBN součástí výcviku IR a zkoušky dovednosti IR, nebo

b.    Jako rozšíření platné kvalifikace IR po absolvování schváleného teoretického kurzu a letového výcviku PBN v ATO nebo u držitele AOC (ATO nebo držitel AOC vydá uchazeči certifikát) a zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti IR, jehož součástí je i zkouška dovednosti PBN, nebo

c.    Jako rozšíření platné kvalifikace IR, je-li žadatel již prokazatelně seznámen s provozem PBN v obchodní letecké dopravě nebo u jiného provozovatele (provozovatel vydá uchazeči certifikát). Examinátor potvrdí formulář žádosti a zprávy (Application and Report Form a MPA Training, Skill Test or Proficiency Check for ATPL, MPL and Type Ratings) po absolvování přezkoušení PBN z teoretické části i praktické části za letu. V tom případě musí žadatel odpovědět examinátorovi před přezkoušením za letu na 8 ústních otázek souvisejících s provozem PBN, z toho minimálně 6 odpovědí musí být správných. 

10. Instruktor oprávněný poskytovat výcvik PBN: 

Každý TRI, IRI nebo FI – FCL.905.FI(G) IR, který má v průkazu pilota u platné kvalifikace IR zapsánu kvalifikaci PBN. Na zápisu instruktorské kvalifikace v průkazu pilota se po získání kvalifikace PBN jako součást kvalifikace IR nic nemění. SFI nebo STI, který získal dle odstavce 9 výše  kvalifikaci PBN, musí požádat ÚCL o vydání nového osvědčení SFI nebo STI, kde bude právo poskytovat výcvik PBN zapsáno. 

11. Examinátor oprávněný provádět zkoušky dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti PBN:

Každý TRE, IRE a FE, který je podle odstavce 10 výše oprávněn poskytovat výcvik PBN. Na osvědčení TRE, IRE a FE se po získání práva provádět zkoušky dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti PBN nic nemění. SFE, který je dle bodu 10 výše oprávněn provádět zkoušky dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti PBN, musí požádat ÚCL o vydání nového osvědčení SFE, kde bude právo provádět zkoušky dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti PBN zapsáno.

12. Informace pro ATO schválená pro poskytování výcviku IR:

a.    ATO schválená pro poskytování výcviku IR jsou povinna co nejdříve aktualizovat příručky pro výcvik pro získání kvalifikace IR tak, aby tento výcvik zahrnoval i výcvik kvalifikace PBN, a takto aktualizované příručky předložit ÚCL ke schválení. Po dodržení postupů pro výcvik v takto aktualizovaných a schválených příručkách bude poskytovaný výcvik IR zahrnovat i výcvik PBN.

b.    ATO schválená pro poskytování výcviku IR by měla zvážit i schopnost poskytovat výcvik, kterým držitel už platné kvalifikace IR rozšíří svá práva na PBN ve smyslu odstavce 9 (b) výše. Pokud se ATO rozhodne takový výcvik poskytovat, musí aktualizovat příručku pro výcvik IR tak, aby obsahovala i tento druh výcviku, a předložit ji ÚCL ke schválení.

c.    ATO schválená pro poskytování výcviku IR jsou povinna ve spolupráci s organizací CAMO, která zajišťuje zachování letové způsobilosti jejich letadel, rozlišit letadla schopná poskytovat výcvik IR na ta, která jsou schopna poskytovat výcvik IR bez kvalifikace PBN, a ta, která jsou schopna poskytovat výcvik IR včetně kvalifikace PBN, viz odstavec 15 níže. Součástí provozní příručky ATO musí být i seznam letadel schopných poskytovat výcvik IR s rozlišením těch, která jsou schopna poskytovat výcvik IR bez kvalifikace PBN, a těch, která jsou schopna poskytovat výcvik IR včetně kvalifikace PBN. Pro přehlednost situace ÚCL doporučuje, aby ATO zajistily, že součástí dokumentů na palubě letadla je i seznam letadel, která ATO provozuje, a jsou schopna poskytovat výcvik IR s rozlišením, která z nich jsou schopna poskytovat výcvik IR bez PBN, a která z nich jsou schopna poskytovat výcvik IR včetně PBN.

d.    Zachování platnosti té části osvědčení ATO, která se týká poskytování výcviku IR, viz odstavec 17 „Přechodná ustanovení“ níže.

13. Informace pro držitele AOC a ostatní provozovatele letů IFR:

a.    Držitelé AOC a ostatní provozovatelé letů IFR, kteří mají příručku pro výcvik schválenou ÚCL, by měli zvážit i schopnost poskytovat výcvik, kterým držitel už platné kvalifikace IR rozšíří svá práva na PBN ve smyslu odstavce 9 (b) výše. Pokud se tito provozovatelé rozhodnou takový výcvik poskytovat, musí aktualizovat svou příručku pro výcvik tak, aby obsahovala i výcvik PBN ve smyslu odstavce 9 (b) výše a předložit ji ÚCL ke schválení.

b.    Držitelé AOC a ostatní provozovatelé letů IFR jsou povinni ve spolupráci s organizací CAMO, která zajišťuje zachování letové způsobilosti jejich letadel, rozlišit letadla schopná provozu IFR na ta, která jsou schopna provozu IFR bez PBN, a ta, která jsou schopna provozu IFR včetně PBN, viz odstavec 15 níže. Pro přehlednost situace ÚCL doporučuje, aby tito provozovatelé zajistili, že součástí dokumentů na palubě letadla je i seznam letadel, která provozovatel provozuje, a jsou schopna provozu IFR s rozlišením na ta, která jsou schopna provozu IR bez PBN, a ta, která jsou schopna provozu IFR včetně PBN.

c.    Zachování platností AOC, případně práva provozovatele provádět lety IFR, viz odstavec 17 „Přechodná ustanovení“ níže.

14. Záznamy:

a. Formuláře žádosti a zprávy (Application and Report Form a MPA Training, Skill Test or Proficiency Check for ATPL, MPL and Type Ratings) pro zkoušku dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti IR budou po aktualizaci obsahovat i informace týkající se PBN.

b. ÚCL přijímá i formuláře žádosti a zprávy (Application and Report Form a MPA Training, Skill Test or Proficiency Check for ATPL, MPL and Type Ratings) jiných členských států EASA, odpovídají-li příslušným požadavkům Part-FCL.

c. Pokud formulář žádosti a zprávy (Application and Report Form a MPA Training, Skill Test or Proficiency Check for ATPL, MPL and Type Ratings) pro zkoušku dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti IR dosud nebyl aktualizován pro PBN, může examinátor, který ho vyplňuje a potvrzuje, potvrdit získání / prodloužení platnosti kvalifikace PBN ručně psanou poznámkou v závěru formuláře.

15. Letadla pro provoz PBN: Musí být schválena pro provoz IFR a schopna provádět přiblížení IFR 2D/3D založené na GNSS.

16. Zkouška dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti IR / PBN: Pro získání / prodloužení platnosti kvalifikace PBN musí být při zkoušce dovednosti / přezkoušení odborné způsobilosti IR / PBN provedeno minimálně 1 přiblížení 2D nebo 3D založené na GNSS a potvrzené examinátorem ve formuláři žádosti a zprávy (Application and Report Form a MPA Training, Skill Test or Proficiency Check for ATPL, MPL and Type Ratings). Další požadavky na získání kvalifikace PBN, viz odstavec 9 výše.

17.  Přechodná ustanovení:

a.    Výše uvedená opatření platí už nyní.

b.    Piloti s kvalifikací IR bez PBN mohou provádět lety a přiblížení na tratích, kde se nepožadují práva PBN, pouze do 25.8.2020. Po tomto datu musí být kvalifikace PBN součástí příslušné kvalifikace IR, viz nařízení (EK) č. 2016/539, článek 4 (a)(5).

c.    Z odstavce 17 (b) výše vyplývá, že kvalifikace IR se po 25.8.2020 stává neplatnou, není-li její součástí kvalifikace PBN.

d.    Z odstavce 17 (b) výše vyplývá, že každý výcvik IR v ATO, jehož součástí nebyl výcvik PBN, musí skončit nejpozději tak, aby uchazeč v takovém výcviku byl schopen získat kvalifikaci PBN nejpozději do 25.8.2020, a to včetně zkoušky dovednosti PBN.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu