Můžu požádat o změnu poznávací značky u zapsaného letadla?

Zákon o civilním letectví změnu poznávací značky u již zapsaného letadla nepřipouští. Jediným možným způsobem, jak dosáhnout změny poznávací značky, je letadlo z leteckého rejstříku vymazat a poté znovu zapsat pod novou poznávací značkou. Vzhledem ke zvýšené administrativní zátěži tohoto procesu nejen v rámci oddělení leteckého rejstříku a s ohledem na skutečnost, že zákon tuto […]

Musí mít zástavní smlouva formu notářského zápisu?

Ne, nemusí, na formu zástavní smlouvy pro zápis zástavního práva do leteckého rejstříku nejsou kladeny žádné legislativní požadavky.

Jak dlouho trvá zápis letadla do leteckého rejstříku?

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech až ve lhůtě 60 dnů (§ 71 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.) Obvykle je rozhodnutí vydáno do dvou týdnů, celková doba […]

Musí být ověřený podpis na kupní smlouvě nebo zástavní smlouvě?

Ne, podpis být ověřený nemusí. V tomto ohledu není kladen žádný legislativní požadavek na smlouvy, které jsou předkládány pro zápis pro leteckého rejstříku. Je to věcí ujednání smluvních stran, pokud tak samy chtějí učinit pro větší právní jistotu.

Musím podepsat žádost, kterou odesílám datovou schránkou?

Ne, žádost, která je odesílána datovou schránkou, není třeba podepsat, uplatní se zde fikce podpisu. Procesní úkon, učiněný prostřednictvím datové schránky za podmínek uvedených v §18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. má stejné účinky jako procesní úkon učiněný písemně a podepsaný osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka. !!! Pozor neplatí pro smlouvy, které […]

Může zmocněnec udělit plnou moc další osobě?

Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníka jednala, jen je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak může učinit, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Doporučený vzor plné moci

Musí být ověřený podpis na plné moci?

Náležitosti plné moci upravuje v § 33 zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který rovněž stanovuje, kdy je třeba podpis na plné moci ověřit. Podpis nemusí být ověřený, pokud je plná moc udělena : a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení, b) pro celé jedno konkrétní řízení Podpis musí být ověřený, […]

Musím mít ověřený podpis na žádosti?

Ne. Podpis na žádosti leteckého rejstříku není třeba ověřovat, v tomto ohledu není na žádosti leteckého rejstříku kladen žádný legislativní požadavek.

Jaké doklady jsou potřeba k provozu UAS v obci?

Co se týče reálných možností provozu v zastavěném území obce a dokladů, které má mít provozovatel k dispozici, zde je situace následující: K provozu v tzv. „otevřené“ kategorii provozu by měl provozovatel UAS předložit: registraci provozovatele (dokument, kterým Úřad vydal unikátní kód provozovatele UAS, resp. unikátní kód provozovatele samotný (ve tvaru CZE87astrdge12k8); doklad o absolvování online výcviku dálkově řídícího […]

Exportní osvědčení letové způsobilosti (EOLZ)

Pokud je letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR (LR ČR) exportováno do jiné země musí žadatel informovat ÚCL, ve kterém členském státě bude letadlo zapsáno do leteckého rejstříku a požádat o vydání EOLZ. Žádosti o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (EOLZ) se podává na formuláři CAA/F‑ST‑121‑n/06. ÚCL vydá (EOLZ) na základě žádosti, jestliže žadatel prokáže […]

« Předchozí stránka Další stránka »