Exportní osvědčení letové způsobilosti (EOLZ)

Pokud je letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR (LR ČR) exportováno do jiné země musí žadatel informovat ÚCL, ve kterém členském státě bude letadlo zapsáno do leteckého rejstříku a požádat o vydání EOLZ. Žádosti o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (EOLZ) se podává na formuláři CAA/F‑ST‑121‑n/06. ÚCL vydá (EOLZ) na základě žádosti, jestliže žadatel prokáže […]

Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ)

Předpis L8/A, bod 4.3.4Předpis L16/I Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví musí být na palubě každého civilního letadla, které je zahrnuto do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2,3,4,5,6,8,10,11 a 12, doklad osvědčující hlukovou způsobilost. Žádost musí být podána na ST písemně a to nejméně 30 dní před […]

Zvláštní osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ)

Předpis L8/A, bod 2.7 a 6.3 Před vydáním ZOLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑214-n/1 „Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro netransferovaná letadla“. Formulář je také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/. ZOLZ je vydáváno v kategorii: Experimentální Povolení k letu Pro omezené použití Pro zvláštní účely V případě ZOLZ v kategorii Povolení […]

Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)

Předpis L8/A, bod 2.7 a 6.3 Před vydáním OLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑214-n/1 „Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro netransferovaná letadla“. Formulář je také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/. V případě prodloužení OLZ se žádá písemně, formou dopisu. Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů […]

Exportní osvědčení letové způsobilosti (EOLZ)

Export letadel do EU (podle M.A.903 a podle ML.A.905) Pokud je letadlo zapsané v leteckém rejstříku převáděno v rámci EU, žadatel musí: informovat původní členský stát, ve kterém členském státě bude zapsáno do leteckého rejstříku, potom požádat nový členský stát o vydání nového osvědčení letové způsobilosti (OLZ) v souladu s Částí 21 (Nařízení Komise (EU) č. 748/2012).Původní […]

Povolení k letu (PtF)

Povolení k letu musí být vydána letadlům, která nesplňují nebo u kterých nebylo prokázáno, že splňují, použitelné požadavky na letovou způsobilost, ale jsou způsobilá k bezpečnému letu za přesně stanovených podmínek (viz Nařízení Komise  (EU) č. 748/2012, Hlava P). Před vydáním PtF musí být schváleny letové podmínky. Vydané PtF musí obsahovat odkaz na schválené letové podmínky. V situacích, které […]

Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ)

Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví musí být na palubě každého civilního letadla, které je zahrnuto do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 a 12, doklad osvědčující hlukovou způsobilost. Žádost musí být podána na ST písemně a to nejméně 30 […]

Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC)

Každé transferované letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR, které má vydáno Osvědčení letové způsobilosti (OLZ), musí mít jako jeho nedílnou součást vydáno i Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC). Bez platného ARC není letadlo letově způsobilé. ARC osvědčuje, že letadlo, pro které bylo vydáno, je v době kontroly letově způsobilé. ARC smí být vydáno, když: byla úspěšně dokončena […]

Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)

Před vydáním OLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑193-n/09 („Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti a Osvědčení kontroly letové způsobilosti“ (popř. CAA/F‑ST-243-n/18). Formuláře jsou také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/. Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů před uvažovaným zahájením přejímky letadla. K žádosti musí být přiloženy tyto dokumenty: […]

Nedaří se mi zaregistrovat, jak mám dále postupovat?

Pokud Váš proces registrace provozovatele nebo pilota i po úspěšném absolvování testu teoretických znalostí neproběhne v pořádku, není Vám doručen doklad o registraci provozovatele nebo absolvování výcviku, údaje uvedené v dokladech jsou nesprávné nebo se při registraci setkáte s jinými problémy, kontaktujte prosím Úřad pro civilní letectví e-mailem na adrese podatelna@caa.cz s uvedením Vašich kontaktních […]

« Předchozí stránka Další stránka »