Žádost o změnu zástavního práva k letadlu

(Upravuje § 5a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; § 1a odst. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jak podat žádost?

Pokud dojde ke změně podmínek již zapsaného zástavního práva k letadlu, je možné požádat o jeho změnu.

Lze využít formulář č. CAA-F-ZLP-018-1-22, pokud je žadatelů (vlastníků) více, připojí se také formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22 nebo je možné žádost podat volnou formou.

 • Podává vlastník letadla (zástavní dlužník) spolu se zástavním věřitelem
 • Žádost obsahuje:
  • údaje o žadatelích,
  • určení pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, včetně výše a doby splatnosti pohledávky,
  • označení letadla, k němuž se zřizuje zástavní právo (minimálně druh, typ, poznávací značka a výrobní číslo).
 • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
 • Správní poplatek: nepodléhá správnímu poplatku
 • Přílohy k žádosti:
  • V případě, že se jedná o občany ČR nebo právnické osoby se sídlem v ČR, ÚCL si tyto doklady opatří sám z centrální evidence nebo veřejných rejstříků. Zahraniční právnická osoba předloží ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku. Zahraniční fyzická osoba-podnikatel předloží výpis z veřejného rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence. Zahraniční fyzická osoba předloží průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
  • Stejnopis nebo ověřená kopie dokladu o zřízení zástavního práva,
  • Volnou formou sdělení, jaké informace se mění.

Doplňující informace

Informaci o skutečnosti, zda je letadlo zatížené zástavním právem, je možné ověřit v leteckém rejstříku on-line .

Pokud je potřeba získat výpis z leteckého rejstříku s informací o zapsaném zástavním právu, je možné požádat o výpis z leteckého rejstříku, výpis Úřad vyhotovuje v českém nebo anglickém jazyce. Nejrychlejší způsob, jak takový výpis získat, je podání žádosti přes portál ÚCL.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu