Žádost o zápis zástavního práva k letadlu

(Upravuje § 5a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; § 1a odst. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jak podat žádost?

1. PORTÁL ÚCL

On-line podání včetně úhrady správního poplatku přes platební bránu:

Portál ÚCL – odkaz pro přihlášení

Výhody:

 • Elektronický interaktivní formulář pro pohodlné podání on-line
 • Při podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře zákonná sleva na správním poplatku 20 % (maximálně do výše 1000 Kč)

Podmínky pro možné využití:

 • přihlášení žadatele pomocí identity občana
 • účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba ČR
 • znalost základních technických údajů o letadle, ke kterému se bude žádost vztahovat
 • mít dostupné informace o vlastnících a provozovatelích včetně jejich případných zástupců nebo pověřených osob (IČO u právnických osob, u fyzických osob číslo občanského průkazu)
 • úhrada správního poplatku na konci procesu se provádí prostřednictvím platební karty
2. FORMULÁŘ

Formulář ke stažení pro podání datovou schránkou, osobně nebo e-mailem:

CAA-F-ZLP-018-1-22 – žádost o zápis zástavního práva

CAA-F-ZLP-020-0-22 – příloha žádosti, připojí se vždy, pokud je v řízení více účastníků (spoluvlastnictví)

 • Podává vlastník letadla (zástavní dlužník) spolu se zástavním věřitelem
 • Žádost obsahuje:
  • údaje o žadatelích,
  • označení letadla, k němuž se zřizuje zástavní právo (minimálně druh, typ, poznávací značka a výrobní číslo),
  • určení pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, včetně výše a doby splatnosti pohledávky
 • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
 • Správní poplatek: 2000 Kč

Přílohy k podání

 • Totožnost
  • V případě, že se jedná o občany ČR nebo právnické osoby se sídlem v ČR, ÚCL si tyto doklady opatří sám z centrální evidence nebo veřejných rejstříků. Zahraniční právnická osoba předloží ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku. Zahraniční fyzická osoba-podnikatel předloží výpis z veřejného rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence. Zahraniční fyzická osoba předloží průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
 • Stejnopis nebo ověřená kopie dokladu o zřízení zástavního práva (obvykle zástavní smlouva)

Doplňující informace

Informaci o skutečnosti, zda je letadlo zatížené zástavním právem, je možné ověřit v leteckém rejstříku on-line .

Pokud je potřeba získat výpis z leteckého rejstříku s informací o zapsaném zástavním právu, je možné požádat o výpis z leteckého rejstříku, výpis Úřad vyhotovuje v českém nebo anglickém jazyce. Nejrychlejší způsob, jak takový výpis získat, je podání žádosti přes portál ÚCL.

Smluvní zástavní právo k letadlu vzniká dnem zápisu zástavního práva do leteckého rejstříku podle pořadí došlých žádostí. Smluvní zástavní práva zapsaná v leteckém rejstříku před účinností zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, pokud nadále trvají, se považují za zástavní práva vzniklá dnem, kdy byla zapsána do leteckého rejstříku.

Na vznik zástavních práv k leteckým motorům a vrtulím, náhradním dílům k letadlu, jeho letadlovým částem a zařízením a na zápis těchto práv do leteckého rejstříku, se vztahuje ustanovení § 5a obdobně. V tomto případě však doporučujeme žádost dopředu konzultovat s oddělením leteckého rejstříku.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu