Žádost o zápis letadla do leteckého rejstříku

(Upravuje § 5 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; § 1a odst. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jakým způsobem podat žádost?

1. PORTÁL ÚCL

On-line podání včetně úhrady správního poplatku přes platební bránu:

Portál ÚCL – odkaz pro přihlášení

Výhody:

 • Elektronický interaktivní formulář pro pohodlné podání on-line
 • Při podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře zákonná sleva na správním poplatku 20 % (maximálně do výše 1000 Kč)

Podmínky pro možné využití:

 • přihlášení žadatele pomocí identity občana
 • účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba ČR
 • znalost základních technických údajů o letadle, ke kterému se bude žádost vztahovat
 • mít dostupné informace o vlastnících a provozovatelích včetně jejich případných zástupců nebo pověřených osob (IČO u právnických osob, u fyzických osob číslo občanského průkazu)
 • úhrada správního poplatku na konci procesu se provádí prostřednictvím platební karty
2. FORMULÁŘ

Formulář ke stažení pro podání datovou schránkou, osobně nebo e-mailem:

CAA-F-ZLP-019-1-22 – žádost o zápis letadla

CAA-F-ZLP-020-0-22 – příloha žádosti, připojí se vždy, pokud je v řízení více účastníků (vlastník není shodný s provozovatelem nebo jde o spoluvlastnictví)

 • Podává vlastník letadla / provozovatel
 • Žádost obsahuje:
  • označení účastníků řízení (vlastník, provozovatel),
  • údaj o druhu a typu letadla, výrobní číslo a ostatní základní technické údaje
 • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
 • Správní poplatek:
  • letadla s maximální vzletovou hmotností vyšší než 10 tun – 8 000 Kč
  • letadla s maximální vzletovou hmotností 10 tun a nižší – 3 000 Kč

Přílohy k podání

 • Totožnost
  • V případě, že se jedná o občany ČR nebo právnické osoby se sídlem v ČR, ÚCL si tyto doklady opatří sám z centrální evidence nebo veřejných rejstříků. Zahraniční právnická osoba předloží ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku. Zahraniční fyzická osoba-podnikatel předloží výpis z veřejného rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence. Zahraniční fyzická osoba předloží průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
 • Prokázání vlastnictví
  • Doklad o nabytí letadla (originál nebo ověřená kopie kupní smlouvy, darovací smlouvy, Bill of Sale apod., v rámci elektronického podání je preferován dokument elektronicky podepsaný, případně dokument převedený do autorizované konverze)
 • Provozní smlouva
  • Originál nebo ověřená kopie dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu, není-li vlastník současně provozovatelem (v rámci elektronického podání je preferován dokument elektronicky podepsaný, případně dokument převedený do autorizované konverze)
 • Souhlas vlastníka se zápisem do leteckého rejstříku
  • není-li vlastník současně provozovatelem letadla (možno vyplnit přímo do formuláře žádosti)
 • Výmaz/ nezápis ze zahraničí
  • Potvrzení, že letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu, pokud jde o zápis letadla pořízeného v zahraničí (doložit kopií dokladu o výmazu nebo o nezápisu letadla z leteckého rejstříku státu dovozu)
 • Pojistka
  • Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla – Pojistný certifikát (kopie)
  • Není třeba přikládat, pokud jde o zápis bez provozovatele (možné pouze v případě, že vlastník bude z ČR/EU)
 • Originál nebo ověřená kopie dokladu o zástavním právu váznoucím na letadle, bylo-li zřízeno – viz – Žádost o zápis zástavního práva k letadlu.

Doplňující informace

Do leteckého rejstříku může být zapsáno pouze letadlo, které není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu. Zápisem do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost České republiky. Při zápisu letadla do leteckého rejstříku je přidělena poznávací značka a je vydáno Osvědčení o zápisu letadla, které osvědčuje vlastnictví letadla.

Informaci o skutečnosti, zda je letadlo zapsané v leteckém rejstříku, je možné ověřit v leteckém rejstříku on-line .

Pokud je potřeba získat výpis z leteckého rejstříku s informacemi o zapsaném letadlu, je možné požádat o výpis z leteckého rejstříku, výpis Úřad vyhotovuje v českém nebo anglickém jazyce. Nejrychlejší způsob, jak takový výpis získat, je podání žádosti přes Portál ÚCL.

Bližší informace o procesu zápisu letadla do leteckého rejstříku lze najít v návodu, jak zapsat letadlo letadlo do leteckého rejstříku.

Provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní věřitel a osoby, jichž se zápis v leteckém rejstříku týká, jsou povinni neprodleně ohlásit a doložit Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku, a jedná-li se o právnickou osobu, přidělené identifikační číslo osoby, pokud nebylo obsaženo v žádosti o zapsání letadla do leteckého rejstříku.

V případě, že je letadlo vybaveno buď na základě použitelných předpisových požadavků nebo na základě dobrovolného rozhodnutí provozovatele/vlastníka letadla polohovým majákem nehody (ELT), musí být ELT registrován u státního podniku Řízení letového provozu České republiky.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu