NÁLEŽITOSTI KUPNÍ SMLOUVY NA LETADLO

Kupní smlouva na letadlo musí splňovat jednak obecné náležitosti kupní smlouvy stanovené v ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zvláštní náležitosti dané zejména ustanovením § 5b zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“).

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví , ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 1a uvádí, že spolu s žádostí o zapsání letadla do leteckého rejstříku žadatel doloží ověřenou kopii dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu, při převodu vlastnictví k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku pak žadatel přiloží stejnopis nebo ověřenou kopii dokladu osvědčujícího nabytí letadla. Takovým dokladem je právě kupní smlouva, případně darovací smlouva. Úřad pro civilní letectví akceptuje i tzv. potvrzení o prodeji (Bill of Sale), pokud má požadované náležitosti a vyplývá z uzavřené kupní smlouvy. Vzorové potvrzení o prodeji je k dispozici na stránkách Úřadu pro civilní letectví.

FORMA SMLOUVY

 • Zákon o civilním letectví stanovuje povinnou písemnou formu kupní smlouvy.
 • Pro zápis do leteckého rejstříku je nutné dodat originál či ověřenou kopii kupní smlouvy.

NÁLEŽITOSTI SMLOUVY

IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN
 • U fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození a bydliště;
 • U právnické osoby název, IČO, sídlo.
IDENTIFIKACE LETADLA
 • Nejlépe druhem a typem letadla, výrobcem, výrobním číslem, rokem výroby a poznávací značkou.
 • Pro vyloučení pochybností lze rovněž doporučit označení veškerého příslušenství, které je spolu s letadlem předmětem převodu vlastnického práva (zařízení, dokumentace apod.).
KUPNÍ CENA
 • Kupní cena včetně způsobu úhrady kupní ceny.
MÍSTO PLNĚNÍ
TERMÍN PLNĚNÍ
SPECIFIKACE PŘÍPADNÝCH VAD LETADLA
 • Nejedná se o povinnou náležitost, nicméně lze doporučit, aby ve smlouvě byly jednoznačným způsobem specifikovány vady letadla pro vyloučení případných sporů po uzavření smlouvy.
EXISTENCE ZÁSTAVNÍCH A JINÝCH VĚCNÝCH PRÁV
 • Nejedná se o povinnou náležitost, ale je vhodné ve smlouvě vymezit, zda na letadle nevázne zástavní či jiné věcné právo.
 • Smluvní strany by zároveň měly mít na vědomí, že při převodu vlastnictví k zastavenému letadlu je třeba souhlasu zástavního věřitele.
PODPISY OBOU SMLUVNÍCH STRAN A DATUM

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A ÚČINNOST SMLOUVY

 • Kupní smlouva na letadlo nabývá účinnosti až dnem zápisu do leteckého rejstříku (§ 5b odst. 1 zákona o civilním letectví). Je proto vhodné do smlouvy zapracovat ustanovení o nutné součinnosti smluvních stran potřebné pro zápis letadla do leteckého rejstříku a upravit, kdo bude platit správní poplatek za zápis.

Výše uvedený výčet náležitostí kupní smlouvy není vyčerpávající a není uzpůsoben konkrétním požadavkům jednotlivých případů, proto Úřad pro civilní letectví neodpovídá za vniklou škodu způsobenou jakýmkoli, byť i částečným užitím informací výše uvedených. Výše uvedené informace rovněž nejsou právní službou, ani právní službu nenahrazují. V případě jakýchkoli pochybností či nejasností doporučujeme obrátit se na advokáta a zajistit si kvalifikovanou právní pomoc.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu