Kategorie provozu UAS

Provoz bezpilotních systémů v Evropě se dělí do 3 hlavních kategorií:

 • „Otevřená“ (Open) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika není vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu, ani prohlášení provozovatele UAS před uskutečněním provozu;
 • „Specifická“ (Specific) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadováno povolení příslušného úřadu před uskutečněním provozu, s uvážením zmírňujících opatření identifikovaných v posouzení provozního rizika, s výjimkou určitých standardních scénářů, u kterých je prohlášení provozovatele dostačující, nebo případu, kdy je provozovatel držitelem osvědčení provozovatele lehkého UAS (LUC) s příslušnými právy;
 • „Certifikovaná“ (Certified) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadována certifikace bezpilotního systému, osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota a schválení provozovatele příslušným úřadem, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti.

Provoz v rámci „Otevřené“ (Open) kategorie

Pro Vaši snadnější orientaci naleznete níže základní přehled hlavních znaků „otevřen“ provozní kategorie.

Kategorie „otevřeného“ provozu bezpilotních systémů se dělí na tři podkategorie A1, A2 a A3 na základě odlišných provozních omezení, požadavků na dálkově řídícího pilota a technických požadavků na bezpilotní systém. V zásadě nicméně platí, že:

 • provoz bezpilotních letadel nesmí být v konfliktu s případnými omezeními vyplývajícími s uspořádání vzdušného prostoru. Pro identifikaci možné kolize s uspořádáním nebo aktuálním využitím vzdušného prostoru mapový nástroj AisView (http://aisview.rlp.cz/), případně DronView (http://dronview.ans.cz/). U druhé aplikace, specializované na provoz bezpilotních systémů, jsou pro konkrétní oblasti provozu uváděny reálné možnosti a/nebo podmínky provozu v místě – ale pozor – vždy pouze s ohledem na využití vzdušného prostoru, nikoliv s ohledem na rizika vůči zemi;
 • pilot udržuje bezpilotní letadlo ve vizuálním dohledu a provádí důkladnou vizuální kontrolu vzdušného prostoru v okolí bezpilotního letadla s cílem zabránit jakémukoli riziku srážky s letadlem s posádkou na palubě. Dálkově řídící pilot let přeruší, pokud takový provoz představuje riziko pro jiné letadlo, osoby, zvířata, životní prostředí nebo majetek
 • maximální výška letu činí nejvýše 120 m nad zemí;
 • letadla provozovaná v rámci této kategorie se rozdělují do tříd letadel, označovaných C0 až C4 (případně další speciální třídy). Štítek se značkou třídy letadla má předepsanou podobu i umístnění na letadle a na letadle se nachází již při uvedení výrobku na trh EU. Bezpilotní systémy, které nejsou v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, nespadají do výše uvedených tříd a nejsou opatřena uvedenými štítky v okamžiku uvedení na trh EU, je povoleno nadále provozovat za následujících podmínek:
  • v podkategorii A1 po přechodné období do 1. ledna 2023, jde-li o bezpilotní letadlo o maximální vzletové hmotnosti bezpilotního letadla nižší než 500 g, včetně užitečného zatížení;
  • v podkategorii A1, pokud:
   • jde o bezpilotní systémy, které nejsou soukromě zhotoveny;
   • byly uvedeny na trh přede dnem 1. ledna 2023; a
   • maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla je nižší než 250 g, včetně užitečného zatížení;
  • v podkategorii A2 po přechodné období do 1. ledna 2023, jde-li o letadlo s maximální vzletovou hmotností 500 g a vyšší, avšak nižší než 2 kg, za předpokladu, že:
   • pilot získá osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota pro podkategorii A2;
   • letadlo je provozováno při zachování minimální vodorovné vzdálenosti 50 m od osob nezapojených do provozu;
  • v podkategorii A3 po přechodné období do 1. ledna 2023, jde-li o letadlo s maximální vzletovou hmotností 500 g a vyšší, avšak nižší než 25 kg;
  • v podkategorii A3, pokud:
   • jde o bezpilotní systémy, které nejsou soukromě zhotoveny;
   • byly uvedeny na trh přede dnem 1. ledna 2023; a
   • maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla je 250 g a vyšší, avšak nižší než 25 kg, včetně užitečného zatížení;
  • v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů bez příslušného oprávnění klubu nebo sdružení do 1. ledna 2023;
 • provoz je uskutečňován v rámci jedné z následujících podkategorií:
Podkategorie A1:
 • provoz bezpilotních letadel:
  • po přechodné období do 1. ledna 2023 s maximální vzletovou hmotností nižší než 500 g (bez uvedení třídy letadla);
  • s maximální vzletovou hmotností nižší než 250 g (bez uvedení třídy letadla), pokud jde o bezpilotní systémy, které nejsou soukromě zhotoveny a byly uvedeny na trh přede dnem 1. lednem 2023; nebo
  • provoz letadel tříd C0 a C1;
  • přelétávání shromáždění osob je zakázáno;
  • přelétávání osob nezapojených do provozu je v zásadě možné. Kdykoliv je to však možné, měl by se pilot přelétávání osob nezapojených do provozu vyhnout, a kde je to nevyhnutelné (neočekávaná situace), by měl postupovat s mimořádnou opatrností;
  • provozovatel letadla je registrován a letadlo je označeno registračním číslem provozovatele;
  • pilot je registrován a je držitelem dokladu o absolvování online výcviku (pro podkategorie provozu A1 a A3)(pro letadla bez uvedení třídy, případně pro třídu C1);
  • pilot je obeznámen s pokyny výrobce poskytnutými výrobcem bezpilotního systému;
Podkategorie A2:

Podkategorie A2 je zaměřena na provoz, při kterém se předpokládá, že významná část letu bude prováděna v blízkosti lidí. Minimální vzdálenost od osob nezapojených do provozu se pohybuje od 5 m do 50 m. Vzdálenost 5 m je přípustná pouze v případě, že bezpilotní letadlo má zapnutou funkci nízkorychlostního režimu a vzdáleně řídící pilot provedl vyhodnocení situace, pokud jde o počasí, výkonnost bezpilotního letadla a vyhrazení (segregaci) přelétávané oblasti.

 • provoz bezpilotních letadel:
  • po přechodné období do 1. ledna 2023 s maximální vzletovou hmotností 500 g a vyšší, avšak nižší než 2 kg (bez uvedení třídy letadla); případně
  • provoz letadel třídy C2;
 • přelétávání shromáždění osob je zakázáno;
 • přelétávání osob nezapojených do provozu je zakázáno;
 • provoz v bezpečné horizontální vzdálenosti od osob minimálně 50 m (v případě letadel třídy C2 se tato vzdálenost snižuje na 30 m, případně až na 5 m s využitím aktivní funkce nízkorychlostního režimu „low speed mode“). Doporučená horizontální vzdálenost bezpilotního letadla od osob by neměla být menší než je výška letadla nad zemí (tzv. pravidlo 1:1); v žádném případě však nesmí jít pod uvedené minimální vzdálenosti;
 • provozovatel letadla je registrován a letadlo je označeno registračním číslem provozovatele;
 • pilot je registrován a je držitelem dokladu o absolvování online výcviku (pro podkategorie provozu A1 a A3)(pro letadla bez uvedení třídy, případně pro třídu C2);
 • pilot je držitelem osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota (pro podkategorii provozu A2)(pro letadla bez uvedení třídy, případně pro třídu C2)
 • pilot je obeznámen s pokyny výrobce poskytnutými výrobcem bezpilotního systému;
 • provozovatel je povinen zajistit informování všech osob zapojených do provozu bezpilotního letadla přítomných v oblasti provozu o rizicích a jejich výslovného souhlasu se svou přítomností;
Podkategorie A3:

Podkategorie A3 se zabývá provozem, který je prováděn v takové oblasti, kde dálkově řídící pilot důvodně očekává, že v dosahu bezpilotního letadla, v němž létá v průběhu úkolu, nebudou ohroženy žádné osoby nezapojené do provozu. Kromě toho musí být provoz prováděn v bezpečné horizontální vzdálenosti minimálně 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí.

 • provoz bezpilotních letadel:
  • po přechodné období do 1. ledna 2023 s maximální vzletovou hmotností 500 g a vyšší, avšak nižší než 25 kg (bez uvedení třídy letadla);
  • s maximální vzletovou hmotností 250 g a vyšší, avšak nižší než 25 kg, pokud jde o bezpilotní systémy, které nejsou soukromě zhotoveny a byly uvedeny na trh přede dnem 1. ledna 2023; nebo
  • provoz letadel tříd C2, C3 a C4;
 • přelétávání shromáždění osob je zakázáno;
 • provoz v prostoru, kde dálkově řídící pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby v okruhu, v němž je provozováno bezpilotní letadlo po celou dobu provozu bezpilotního systému (tzn. oblast provozu by měla být prostá osob nezapojených do provozu);
 • provoz v bezpečné horizontální vzdálenosti minimálně 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí;
 • provozovatel letadla je registrován a letadlo je označeno registračním číslem provozovatele;
 • pilot je registrován a je držitelem dokladu o absolvování online výcviku (pro podkategorie provozu A1 a A3)(pro letadla bez uvedení třídy, případně pro třídu C2, C3, C4).
 • pilot je obeznámen s pokyny výrobce poskytnutými výrobcem bezpilotního systému;
 • provozovatel je povinen zajistit informování všech osob zapojených do provozu bezpilotního letadla přítomných v oblasti provozu o rizicích a jejich výslovného souhlasu se svou přítomností.

UPOZORNĚNÍ: výše uvedený přehled práv, povinností a provozních možností není zdaleka úplný a dle stavu zavádění regulačního rámce, provozní zkušenosti a vývoje trhu s bezpilotními letadly bude dle potřeby aktualizován.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní