Bezpečnostní výcvik

Kontaktní údaje osob oprávněných uskutečňovat odbornou přípravu

Postup pro nové zájemce o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy

I.) Fyzická osoba, která hodlá vykonávat činnost školitele, oznámí tuto skutečnost Úřadu prostřednictvím portálu pro školitele podle § 86c odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., alespoň 45 dnů před podáním žádosti o vydání rozhodnutí správního orgánu zakládajícího právo k výkonu této činnosti.

II.) Pro získání Povolení k uskutečňování odborné přípravy dle § 85x odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdější předpisů (dále jen „Povolení”), musí fyzická osoba (dále jen „žadatel”) podat na Úřad pro civilní letectví, Odbor bezpečnostní, žádost o vydání Povolení vč. požadovaných příloh (viz níže) prostřednictvím portálu pro školitele nejdříve 45 dnů od podání oznámení.

Přílohy k žádosti:

  1. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nutno doložit v den konání zkoušky);
  2. čestné prohlášení o dosavadní vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy obsahující popis veškerých vykonávaných činností souvisejících s ochranou civilního letectví před protiprávními činy, včetně délky jejich trvání;
  3. návrh obsahu, rozsahu a formy odborné přípravy, kterou žadatel hodlá uskutečňovat;
  4. platný doklad ověření spolehlivosti vydaný Úřadem pro civilní letectví (vyjma případů dle § 85e odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb.).
  5. platný doklad o absolvování odborné přípravy školitelů – E4 dle NPBV

Povolení bude fyzické osobě vydáno pouze po splnění všech podmínek dle bodu 3.1.4 NPBV:

a) předložením výše požadované dokumentace (viz přílohy k žádosti)

b) složením zkoušky před odbornou tříčlennou komisí složenou ze zaměstnanců Úřadu zahrnující: 

  • teoretickou zkoušku – absolvování písemného testu s minimální úspěšností 80 %
  • praktickou zkoušku – prezentace, která spočívá v ústním vysvětlení vylosovaného tématu v délce trvání minimálně 15 minut, přičemž příprava na tuto prezentaci je minimálně 30 minut s využitím libovolných pomůcek.

Postup pro stávající školitele

V případě obnovy povolení k provádění odborné přípravy je možné rovnou postupovat dle bodu II.). V případě změny rozsahu je nutné dodržet body I.) a II.).

Zpoplatnění

Vykonání zkoušky odborné způsobilosti je zpoplatněno dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Aktuální výše poplatku je 500,- Kč. Pro platbu je nutné využít platební bránu v portálu pro školitele .

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor bezpečnostní