fbpx

Bezpečnostní výcvik

Kontaktní údaje osob oprávněných uskutečňovat odbornou přípravu


Informace k podání žádosti o vydání Povolení k uskutečňování odborné přípravy

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat činnost školitele, oznámí tuto skutečnost Úřadu, podle § 86c odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, alespoň 45 dnů před podáním žádosti o vydání rozhodnutí správního orgánu zakládajícího právo k výkonu této činnosti.

Pro získání Povolení k uskutečňování odborné přípravy dle § 85x odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdější předpisů (dále jen „Povolení“), musí fyzická osoba (dále jen „žadatel“) podat na Úřad pro civilní letectví, Odbor bezpečnostní, žádost o vydání Povolení.

Přílohy k žádosti:

  1. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v originále nebo ověřené kopii;
  2. čestné prohlášení o dosavadní vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy obsahující popis veškerých vykonávaných činností souvisejících s ochranou civilního letectví před protiprávními činy, včetně délky jejich trvání;
  3. návrh obsahu, rozsahu a formy odborné přípravy, kterou žadatel hodlá uskutečňovat;
  4. potvrzení o ověření spolehlivosti vydané Úřadem pro civilní letectví.


Řádně vyplněný a podepsaný originál žádosti a přílohy stanovené bodem 3.1.3 Národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky (NPBV) žadatel:

  • podá na Úřad pro civilní letectví formou osobního doručení na podatelnu; nebo
  • zašle na adresu Úřad pro civilní letectví, Sekce správní a bezpečnostní, Odbor bezpečnostní, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6, případně prostřednictvím datové schránky (identifikátor v8gaaz5) nebo na e-mail podatelna@caa.cz se zaručeným elektronickým podpisem.


Při zaslání e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu nebo faxem na číslo +420 220 561 823 je potřeba do 5 dnů žádost doručit jednou z výše uvedených možností. Jelikož se jedná o povolení pro fyzickou osobu, musí být žádost podepsána a podána vždy tou fyzickou osobou, která o vydání povolení žádá (u elektronického podání platný certifikát FO).

Povolení bude fyzické osobě vydáno pouze po splnění všech podmínek dle bodu 3.1.4 NPBV.