Postup pro udělení výjimky pro výcvik a přezkoušení dle Části-ORO k nařízení (EU) č. 965/2012 (opatření související s pandemií Covid-19) – AKTUALIZACE!!!

24. 11. 2020

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) s ohledem na zachování přijatelné úrovně bezpečnosti bude na základě individuálních žádostí provozovatelů obchodní letecké dopravy udělovat v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) výjimky z požadavků Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 týkajících se provádění výcviku a přezkoušení provozovatele dle této části podle následujících podmínek:    

I. Výjimku je možné udělit pouze pro následující druhy výcviku a přezkoušení dle Části-ORO:

1) Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem (OPC) v souladu s bodem ORO.FC.230(b) a ORO.FC.330;

2) Traťově orientovaná hodnocení v souladu s bodem ORO.FC.A.245(d), je-li to použitelné;

3) Výcvik a přezkoušení v používání nouzového a bezpečnostního vybavení  v souladu s bodem ORO.FC.230(d);

4) Letový výcvik v souladu s bodem ORO.FC.230(f);

5) Opakovací výcvik a přezkoušení palubních průvodčí v souladu s bodem ORO.CC.140;

6) Opakovací výcvik technických posádek v souladu s bodem ORO.TC.135;

7) Traťové přezkoušení v souladu s bodem ORO.FC.230(c);

8) Opakovací výcvik v oblasti nebezpečného zboží v souladu s bodem          ORO.GEN.110(j) a je-li to použitelné i podle bodu SPA.DG.105(a)

9) Opakovací výcvik CRM v souladu s bodem ORO.FC.230(e)(1) a (e)(2)    

10) Opakovací výcvik a přezkoušení v souladu s bodem ORO.FC.130.

11) Výcvik pro získání kvalifikace pilota k řízení z kteréhokoli pilotního sedadla v souladu s bodem ORO.FC.235.

UPOZORNĚNÍ: Výjimky nelze uplatnit na teoretické části výše uvedených výcviků.

Pro provedení teoretického výcviku provozovatel využije možnosti uvedené v poradenském materiálu (GM) EASA – https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_guidelines_-_virtual_classroom_instruction_and_distance_learning_is.pdf

II. Podmínky pro udělení výjimky:

1) Výjimky je možné udělit pouze v případě, že provozovatel letadel, na něhož se vztahuje Část-ORO nemůže splnit požadavky pro prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle odstavce I obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, omezení v provozu letadel, činnosti provozovatelů zařízení pro simulaci letu (FSTD), apod. Toto musí být provozovatelem s žádostí prokazatelně doloženo.

2) O výjimky lze žádat od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021. Končí-li platnost uvedených výcviků v tomto období, může být jejich platnost na základě schválené výjimky prodloužena maximálně o 4 měsíce.

3) Ke dni podání žádosti o výjimky musí být výcviky a přezkoušení dle odstavce I platné. Je-li to použitelné u daného výcviku, musí mít personál platnou třídní nebo typovou kvalifikaci.

4) Provozovatel s žádostí o výjimku kromě jiného doloží:

(a) řádnou analýzu rizik a odpovídající zmírňující opatření (při jejich stanovení může vycházet z bodu 7 EASA GM uvedeného v odst. II(5)).

(b) dodatečné a udržovací výcviky poskytnuté personálu v rámci předchozích udělených výjimek dle Oznámení ÚCL 1533-20-301 (Rev. 1, výjimky do 31. 7. 2020) a 1533-20-301 (Rev. 2, výjimky do 30. 11. 2020) – tzn. doklad prokazující absolvování takového výcviku a příslušné výukové materiály a/nebo osnovu výcviku; a

(c) ke každému výcviku a členu personálu termín posledního řádného výcviku.

5) ÚCL bude žádosti o výjimky posuzovat v souladu s GM EASA (doporučujeme provozovatelům, aby z něj vycházeli i při přípravě žádosti o výjimku) – https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/easa_covid-19_guidelines_extension_exemptions_article_71br_ops_issue_1_19nov2020_0.pdf

a) V souladu s článkem 2 uvedeného GM není možné jednomu členu posádky v rámci prodloužení kvalifikací provozovatele dle odstavce I prodloužit platnost typové kvalifikace o více než 8 měsíců od uplynutí platnosti původní typové kvalifikace získané nebo prodloužené plně v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 1178/2011.

b) V souladu s odstavcem 5 uvedeného GM se prodloužení kvalifikací automaticky nevztahuje na prodloužení kvalifikací souvisejících se zvláštními druhy provozu (LVO, EFB, MNPS PBN, ETOPS, HOIST, HEMS, HOFO atd.), provozu se strmým přiblížením, se zkrácenou délkou přistání, na úzkých drahách, práva posádky řídit letadlo z kteréhokoliv pilotního sedadla a pro získání/udržení traťové kvalifikace pro složité oblasti provozu, pro vykonávání práv člena posádky v těchto druzích provozu musí provozovatel předložit a provést přezkoušení (OPC) odpovídající těmto právům.

c) V souladu s odstavcem 6 uvedeného GM není nutnost karantény po příjezdu do místa výcviku nebo po návratu z něho důvodem pro udělení výjimky z výcviků a přezkoušení dle odstavce I tohoto oznámení.

d) Úřad bude dále posuzovat i ostatní body uvedené v GM jako např., ale nikoliv pouze, možnost provedení výcviku v jiných než obvykle využívaných zařízení, možnost nahrazení části výcviku na FSTD výcvikem na letadle, kterým provozovatel disponuje atd.

III. Podání žádosti o výjimku

Žádost o výjimku provozovatel podá dle postupu ÚCL: https://www.caa.cz/dokumenty/predpisy/udelovani-vyjimek-dle-cl-144-zakladniho-narizeni/


Postup pro udělení výjimky pro výcvik a přezkoušení dle Části-ORO k nařízení (EU) č. 965/2012 (opatření související s pandemií Covid-19)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor