Udělování výjimek dle čl. 14(4) Základního nařízení

Udělování výjimek dle čl. 14(4) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (dále jen „Základní nařízení“)

Pravomoci ÚCL ve vztahu k udělení výjimky

 1. Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) může v souladu s čl. 14(4) Základního nařízení udělit výjimky z plnění základních požadavků Základního nařízení a z prováděcích pravidel k němu.
 2. ÚCL může udělit výjimky pouze v případě nepředvídaných naléhavých provozních okolností nebo časově omezených provozních potřeb, není-li tím nepříznivě ovlivněna úroveň bezpečnosti.
 3. Udělení nebo neudělení výjimky sdělí ÚCL žadateli v souladu s národní legislativou (formou Rozhodnutí).
 4. Jsou-li výjimky uděleny opakovaně nebo na dobu delší jak dva měsíce, musí ÚCL tyto výjimky oznámit Evropské komisi, Evropské agentuře pro bezpečnost letectví EASA (dále jen „Agentura“) a ostatním členským státům. Agenturu je nutné notifikovat na předepsaném formuláři (Exemption Notification Form), který je společně s dalšími informacemi o ustanovení o pružnosti uveden na webových stránkách Agentury na adrese: https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/flexibility-provisions 

Pravomoci Agentury ve vztahu k udělení výjimky

 1. Agentura, v souladu s čl.14(5) Základního nařízení musí vyhodnotit, zda je výjimka oznámená ÚCL dle výše uvedeného bodu (a)(4) méně omezující než použitelná ustanovení Společenství a do jednoho měsíce od výše uvedeného oznámení výjimky vydá doporučení Evropské komisi o tom, zda je tato výjimka v souladu s obecnými bezpečnostními cíli Základního nařízení nebo jakékoli jiné právní normy EU.
 2. Není-li výjimka v souladu se základními bezpečnostními cíli Základního nařízení nebo jakoukoli jinou právní normou EU, musí Evropská komise přijmout rozhodnutí o nepovolení výjimky. V tom případě musí ÚCL výjimku zrušit.

Postupy pro podání žádosti o udělení výjimky

 1. Žadatel musí podat žádost o udělení výjimky na předepsaném formuláři, který je uveden na konci stránky tohoto poradenského materiálu, na adresu:

  Úřad pro civilní letectví
  K letišti 1149/23
  160 08 Praha 6 

  případně elektronicky na adresu podatelna@caa.cz.
 2. V souladu s předepsaným formulářem musí žádost o udělení výjimky obsahovat minimálně následující údaje:
 • Konkrétní specifikaci požadavku evropského regulačního rámce, z kterého je výjimka žádána.
 • Důvod pro udělení výjimky (pouze z důvodů nepředvídaných naléhavých provozních okolností nebo časově omezených provozních potřeb).
 • Datum účinnosti, délka trvání výjimky a informace o tom, zda je žádáno o opakovanou výjimku
 • Pokud je žádáno o výjimku na dobu delší než 2 měsíce, nebo výjimku opakovanou, musí být doloženo, že jde o odůvodněnou potřebu, kterou nelze řešit výjimkou kratší, nebo jinak.

Podrobný popis přijatých opatření, kterými se prokazuje, že bude zachována úroveň bezpečnosti a že bezpečnost nebude nepříznivě ovlivněna. Přijatá opatření musí vycházet z provedeného a zdokumentovaného vyhodnocení bezpečnostních rizik v souladu se zavedeným a udržovaným systémem řízení bezpečnostních rizik (pokud je zaveden). Příslušná dokumentace musí být nedílnou součástí žádosti o udělení výjimky.  


Formulář žádosti o udělení výjimky dle čl. 14(4) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008