Udělování výjimek dle čl. 71(1)(2) Základního nařízení

Udělování výjimek dle Článku 71(1) a 71(2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139  (dále jen „Základní nařízení“)

Pravomoci ÚCL ve vztahu k udělení výjimky

 1. Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) může v souladu s čl. 71(1) a 71(2) Základního nařízení udělit výjimky z plnění základních požadavků Základního nařízení a z prováděcích pravidel k němu.
 2. ÚCL může udělit výjimky pouze v případě nepředvídaných naléhavých provozních okolností a/nebo časově omezených provozních potřeb, není-li tím nepříznivě ovlivněna úroveň bezpečnosti nebo vliv na životní prostředí. ÚCL neudělí výjimku, která by měla nežádoucí vliv na tržní prostředí. Žádosti o takové výjimky předává k řešení Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.
 3. Před udělením výjimky, která sama, nebo v kombinaci s předchozími stejnými výjimkami, přesahuje dobu 8 měsíců (dle Článku 71(2) Základního nařízení), musí ÚCL získat kladné stanovisko od Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.
 4. Udělení nebo neudělení výjimky sdělí ÚCL žadateli v souladu s národní legislativou (formou Rozhodnutí).
 5. Udělení výjimky musí ÚCL oznámit Evropské komisi, Agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví EASA (dále jen „EASA“) a ostatním členským státům.

Pravomoci Agentury ve vztahu k udělení výjimky

 1. EASA musí vyhodnotit, zda ze strany ÚCL oznámená výjimka dle Článku 71(2) splňuje všechny požadavky a podmínky Článku 71(1) a do tří měsíců po oznámení vydá v této věci doporučení Evropské komisi.
 2. Evropská komise může do tří měsíců od přijetí doporučení formou rozhodnutí oznámit, že výjimka není udělena v souladu s danými podmínkami a ÚCL tuto výjimku na základě tohoto rozhodnutí zruší.

Postupy pro podání žádosti o udělení výjimky

Žadatel musí podat žádost o udělení výjimky na předepsaném formuláři, který je uveden v příloze tohoto poradenského materiálu jedním z následujících postupů:

 1. Do datové schránky ÚCL.
 2. Na adresu:
  • Úřad pro civilní letectví
   K letišti 1149/23
   160 08 Praha 6 
 3. Elektronicky na adresu podatelna@caa.cz se zaručeným elektronickým podpisem.
 4. Osobně.

V souladu s předepsaným formulářem musí žádost o udělení výjimky obsahovat minimálně následující údaje:

 1. Konkrétní specifikaci požadavku evropského regulačního rámce, z kterého je výjimka žádána.
 2. Důvod pro udělení výjimky (pouze z důvodů nepředvídaných naléhavých provozních okolností a/nebo časově omezených provozních potřeb), včetně zdůvodnění.
 3. Požadované datum účinnosti, délka trvání výjimky a informace o tom, zda je žádáno o opakovanou výjimku
 4. Pokud je žádáno o výjimku na dobu delší než 8 měsíců, nebo výjimku opakovanou, která v součtu přesáhne 8 měsíců, prokázání, že jde o odůvodněnou potřebu, kterou nelze řešit výjimkou kratší, nebo jinak.
 5. Podrobný popis přijatých opatření, kterými se prokazuje, že bude zachována úroveň bezpečnosti a že bezpečnost nebude nepříznivě ovlivněna. Přijatá opatření musí vycházet z provedeného a zdokumentovaného vyhodnocení bezpečnostních rizik v souladu se zavedeným a udržovaným systémem řízení bezpečnostních rizik (pokud je zaveden). Příslušná dokumentace musí být nedílnou součástí žádosti o udělení výjimky.
 6. Analýza nebo prohlášení prokazující, že výjimka negativně neovlivní dopad na životní prostředí.

Formulář žádosti o udělení výjimky dle Článku 71(1) a 71(2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor