Osvědčení hlukové způsobilosti

Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví musí být na palubě každého civilního letounu a vrtulníku, který je zahrnut do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 a 12 doklad osvědčující hlukovou způsobilost.

Podle Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 musí být umožněno každé fyzické nebo právnické osobě, pod jejímž jménem je, nebo bude, letadlo zapsáno v leteckém rejstříku ČR, podat žádost o vydání Osvědčení hlukové způsobilosti podle Hlavy I, Části 21, a toto osvědčení po splnění požadavků obdržet.

Podle kapitoly 4.3 předpisu L 8/A patří mezi doklady letové způsobilosti jednotlivého letadla Osvědčení hlukové způsobilosti (L 8/A platí pro letadla dle Přílohy I Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1139).

1. Účel

Tento návod vysvětluje postup vydání Osvědčení hlukové způsobilosti letadlu zapsanému v LR ČR.

2. Související legislativa

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139
 • Nařízení Komise (EU) č. 748/2012, a příslusná Část 21
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v posledním platném znění
 • Vyhláška č. 108/1997 Sb., v posledním platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v posledním platném znění
 • L 8/A – Letová způsobilost letadel, v posledním platném znění
 • L 7 – Poznávací značky, v posledním platném znění
 • L 16 /I – Ochrana životního prostředí, v posledním platném znění

Poznámka: Evropská legislativa má právní přednost před národní, která může být použita jako doplňková nebo v oblastech evropskou legislativou nepokrytých.

3. Definice

Pro účely tohoto návodu:

 • Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ) – pro transferovaná letadla se vystavuje na formuláři EASA Form 45, nebo na formuláři CAA‑F‑TI‑004‑n/97, popř. CAA‑F‑TI‑006-n/97 pro letadla annexovaná.
 • Transferovaná letadla – letadla, jejichž Typové certifikáty / osvědčení (TC/TO) byly převedeny pod správu Evropské agentury pro bezpečnost v civilním letectví (EASA) od 28. září 2003, nebo jejichž TC/TO byly vydány EASA.
 • Netransferovaná/Annexovaná letadla – letadla vyhovující podmínkám Přílohy (Annexu) I Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1139.

4. Žádost o vydání OHZ

Žádost musí být podána na ÚCL, Sekci technickou písemně, a to nejméně 30 dní před požadovaným datem vystavení. Formulář žádosti není předepsán, žádost má formu dopisu.

Žádost musí obsahovat níže uvedené požadavky (viz také Nařízení Komise (EU) č. 748/2012, Část 21):

 • Typové označení letadla
 • Výrobce letadla
 • Výrobní číslo letadla
 • Typ motoru
 • Typ vrtule, je-li to použitelné
 • Poznávací značku
 • Datum a místo předvedení letadla k prohlídce, je-li požadována
 • Maximální vzletová hmotnost
 • Maximální přistávací hmotnost, je-li to použitelné
 • Hlukový standard
 • Dodatečné modifikace za účelem vyhovění hlukovému standardu, je-li to použitelné
 • Boční hladinu hluku při plném výkonu, je-li to použitelné
 • Hladinu hluku při přiblížení, je-li to použitelné
 • Hladinu hluku při přeletu (letadlo, vrtulník) podle použitelnosti
 • Hladinu hluku při vzletu, je-li to použitelné
 • Přílohy:
  • Prohlášení o shodě, je-li letadlo nové,
  • Příloha k typovému osvědčení EASA pro hluk, pokud byla vydána pro transferované letadlo, nebo kopie listů z Letové příručky s uvedenými hlukovými limity, případně jiný dostatečný průkaz o plnění použitelných standardů hlukových certifikačních hladin,
  • doklad o zaplacení správního poplatku pro vydání OHZ (v souladu se Zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 54e), 54f))

ÚCL provede kontrolu předložených dokumentů (žádost + přílohy) a kontrolu dokladu o zaplacení správního poplatku.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická