Osvědčení hlukové způsobilosti

Úvod

0.1.   Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví musí být na palubě každého civilního letounu a vrtulníku, který je zahrnut do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2,3,4,5,6,8,10,11 a 12, doklad osvědčující hlukovou způsobilost.

0.2.   Podle nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 musí být umožněno každé fyzické nebo právnické osobě, pod jejímž jménem je, nebo bude, letadlo zapsáno v leteckém rejstříku ČR, podat žádost o vydání Osvědčení hlukové způsobilosti podle Hlavy I, Části 21 a toto osvědčení po splnění požadavků obdržet.

0.3.   Podle kapitoly 4.3 předpisu L 8/A (platí pro letadla dle Annex II) patří mezi doklady letové způsobilosti jednotlivého letadla Osvědčení hlukové způsobilosti.

1. Účel

1.1. Tento návod vysvětluje postup vydání Osvědčení hlukové způsobilosti letadlu zapsanému v LR ČR.

2. Použité zkratky

   LZ – Zákon o civilním letectví (Zákon č. 49/1997 Sb.)

   OHZ – Osvědčení hlukové  způsobilosti

   ST – Sekce technická

   TO – Typové osvědčení výrobku

   ÚCL – Úřad pro civilní letectví České republiky

3. Související legislativa

3.1.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 – společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA)

3.2.  Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 – prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

3.3.    Část 21 – Příloha k Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ve znění následujících nařízení, která Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 mění

3.4.    Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví v posledním platném znění

3.5.    Prováděcí vyhláška 108/1997 Sb. v posledním platném znění

3.6.    Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v posledním platném znění

3.7.    L 8 / A – Letová způsobilost letadel v posledním platném znění

3.8.    L 7 – Poznávací značky v posledním platném znění

3.9.    L 16 /I – Ochrana životního prostředí v posledním platném znění

   Poznámka: Evropská legislativa má právní přednost před národní, která může být použita jako doplňková nebo v oblastech evropskou legislativou nepokrytých.

4. Definice

   Pro účely tohoto návodu:

4.1.    Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ) – osvědčení hlukové způsobilosti dle Hlavy I, Části 21, pro letadla transferovaná (vydává se na formuláři 45 EASA) nebo OHZ dle předpisu L 8/A, bod 4.3.4 pro letadla netransferovaná (vydává se na formuláři CAA/F-TI-004-n/97 nebo CAA/F-TI-006-n/97).

4.2.   Transferovaná letadla – letadla, jejichž TO byla převedena pod správu Evropské agentury pro bezpečnost v civilním letectví (European Aviation Safety Agency – EASA) od 28. září 2003, nebo jejichž TO byla vydána EASA.

4.3.   Netransferovaná letadla – letadla vyhovující podmínkám Annex II k Nařízení Komise (ES) č. 216/2008.

5. Žádost o vydání OHZ

5.1.    Žádost musí být podána na ST ÚCL písemně a to nejméně 30 dní před požadovaným datem vystavení. Formulář žádosti není předepsán, musí však obsahovat níže uvedené požadavky. Viz. také Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, Část 21, články 21A.204(b)(1), 21B.420(b)(2)

5.2.        Obsah žádosti:

 • Typové označení letadla
 • Výrobce letadla
 • Výrobní číslo letadla
 • Typ motoru
 • Typ vrtule, je-li to použitelné
 • Poznávací značka
 • Datum a místo předvedení letadla k prohlídce, je-li požadována
 • Maximální vzletová hmotnost
 • Maximální přistávací hmotnost, je-li to použitelné
 • Hlukový standard
 • Dodatečné modifikace za účelem vyhovění hlukovému standardu, je-li to použitelné
 • Boční hladina hluku při plném výkonu, je-li to použitelné
 • Hladina při přiblížení, je-li to použitelné
 • Hladina hluku při přeletu (letadlo, vrtulník) podle použitelnosti
 • Hladina hluku při vzletu, je-li to použitelné

5.3.        Přílohy:

 • Prohlášení o shodě, je-li letadlo nové
 • pokud byla vydána pro transferované letadlo, Příloha k typovému osvědčení EASA pro hluk, nebo Letová příručka, (kopie listů s uvedenými hlukovými limity), případně jiný dostatečný průkaz o plnění použitelných standardů hlukových certifikačních hladin
 • doklad o zaplacení správního poplatku pro vydání OHZ (v souladu se Zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v posledním platném znění, položka 54, sazba pod písmenem E)

5.4.  ÚCL provede kontrolu předložených dokumentů (žádost + přílohy) a kontrolu dokladu o zaplacení správního poplatku.