Zavedení postupu nepřímého schválení Programu údržby letadla v obchodní letecké dopravě

Z důvodu možnosti implementace postupu nepřímého schvalování programu údržby (dále jen postupu PÚ) v obchodní letecké dopravě, stanovuje ÚCL následující podmínky pro zavedení tohoto postupu do praxe. Postup nepřímého schvalovaní vychází z nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, Část M, bod M.A.302, resp. (EU) č. 1321/2014. Tento postup schvalování PÚ a jeho změn lze použít, pokud je zachování letové způsobilosti letadel řízeno oprávněnou organizací k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) v souladu s oddílem A hlavou G části M tohoto nařízení. Postup musí být schválen a popsán řádnou změnou PÚ a v rámci výkladu řízení zachování letové způsobilosti (CAME).

Podmínky pro použití postupu nepřímého schválení PÚ:

 • schválení postupu není pro stávající CAMO automatické a podléhá zhodnocení činnosti CAMO a provozovatele ze strany Úřadu (ÚCL). U nových CAMO se postup může udělit nejdříve po dvou letech platnosti oprávnění a provedení celkového auditu.
 • ÚCL si vyhrazuje právo na odebrání práva nepřímého schválení PÚ
 • schválený postup lze použít, pokud se jedná o úpravy/doplnění PÚ v souladu s údaji pro zachování letové způsobilosti stanovenými držitelem TC, STC, EASA, FAA, Úřadem.

Např.: doplnění schváleného STC, doplnění AD, aktualizace MP dle schválených dat od držitele TC, přidání nového letadla již provozovaného modelu (série) nebude-li podstatná změna jeho vybavení, změny P/N nebo přístupových zón.

Aktualizace MP na základě schválených dat od držitele TC by měla být zapracována nejpozději do 6 měsíců od jejich vydání.

 • schválený postup nelze použít, pokud se  PÚ odchyluje od hodnot předepsaných/doporučených v údajích pro zachování letové způsobilosti stanovených držiteli typových certifikátů (TC), EASA, FAA, Úřadu nebo jiné země, která TC vydala.

Např.: přechod na jiný systém údržby, prodloužení předepsaných lhůt, změna (navýšení) intervalů prohlídek uvedených v PÚ, omezení rozsahu nebo vypuštění některých úkonů údržby, zařazení letadla do vzorkového programu – sampling program. Dále pak oboustranná dohoda Úřadů pro schválení PÚ dle nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, bod M.1, resp. (EU) č. 1321/2014 a zavedení nového typu letadla do flotily řízených letadel.

 • pro předání PÚ a jeho změn ke schválení nebo předání již nepřímo schváleného PÚ a jeho změn na ÚCL se použije formulář CAA/F-TI-047-n/00 v platném znění
 • PÚ a jeho změny schválené postupem nepřímého schvalování je nutné na ÚCL dodat co nejdříve, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po jeho schválení provozovatelem. ÚCL provede zhodnocení klasifikace změny PÚ a informuje provozovatele vrácením schváleného formuláře CAA/F-TI-047-n/00 (elektronicky). V případě, že klasifikace změny PÚ neodpovídá stanovaným kritériím, bude formulář CAA/F-TI-047-n/00 vrácen zpět jako neschválený. Příslušná změna PÚ pak bude muset být zaslána na ÚCL k přímému schválení. Po dobu schvalování bude v platnosti původní schválená revize.
 • s ohledem na roční kontrolu PÚ podle bodu M.B.302, nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, resp. (EU) č. 1321/2014 bude provozovatel zasílat na ÚCL seznam provedených změn PÚ
 • v případě již schváleného postupu je nutné tento postup aktualizovat dle podmínek viz výše

Kritéria pro udělení/odebrání práva nepřímého schvalování PÚ/CAME/MOE/MOM

Základní lhůta pro všechny nové organizace M/F, 145, M/G pro získání práva pro nepřímé schvalování PÚ/CAME/MOE/MOM je 24 měsíců, tj. po uzavření první auditní periody průběžného dozoru ÚCL.

Důvodem tohoto opatření je nabytí příslušné praxe a jejího ověření ÚCL.

Základní kritéria pro získání práva a to pro všechny uvedené nové organizace:

 • Žádný nález úrovně 1
 • Žádný nález úrovně 2 vedoucí k zahájení Správního řízení (SŘ)
 • Žádný nález spojený se změnováním PÚ/CAME/MOE/MOM

Kritéria pro odebrání práva:

 • Nález úrovně 1
 • Nález úrovně 2 vedoucí k zahájení SŘ
 • Opakovaný nález spojený s nedodržením postupu nepřímého změnování PÚ/CAME/MOE/MOM

Po odebrání práva je lhůta nové zkušební doby 12 měsíců.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická