fbpx

Restrikce spojené s COVID-19

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech postupovat takto:

  • dovozy
  • platnost ARC
  • platnost oprávnění.

Dovozy

ÚCL informuje veřejnost, že po dobu trvání cestovních restrikcí nemohou pracovníci úřadu vyjíždět na zahraniční služební cesty. Z toho důvodu není možné provádět kontroly letadel při dovozu do ČR ze třetích zemí dle standardních postupů.

Vzhledem ke snaze zajistit i v tomto období možnost dovozu a uvedení do provozu letadla ze třetí země, přistoupil ÚCL v takovýchto případech k vydání Povolení k letu (Permit to Fly) pro přelet letadla ze třetí země do České republiky.

Před vydáním Povolení k letu musí být letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR a musí mít schválený Program údržby.

Doklady letové způsobilosti budou vydány po fyzické prohlídce letadla a po kontrole dokumentace k letadlu po příletu do ČR.

Bližší informace budou žadateli sděleny při podání žádosti o vydání OLZ na příslušném oddělení (Oddělení dopravních letadel, Oddělení malých letadel).


Platnost ARC

1. Letadla řízená CAMO/CAO organizací

Úkonem, na který je možné udělit výjimku, je třetí prodloužení platnosti ARC u letadel řízených CAMO / CAO organizací v případě, že není možné ze strany CAMO / CAO organizace provést úplnou kontrolu letové způsobilosti.

ARC bude možné prodloužit maximálně o 8 měsíců a výjimka bude udělena bez správního poplatku podle položky 55 Zmocnění ke snížení poplatku za změny v dokladech.

Bližší informace budou žadateli sděleny při komunikaci s příslušným oddělením (Oddělení dopravních letadel, Oddělení malých letadel).

2. Letadla neřízená CAMO/CAO organizací provozovaná v nekomerčním provozu

Následující informace platí pro letadla provozovaná v neobchodním provozu, která nejsou řízena CAMO / CAO organizací (zachování letové způsobilosti řídí vlastník) a dále pak pro letadla annexová.

Vzhledem k tomu, že je v současné době vládními nařízeními znemožněn volný pohyb osob mezi okresy, není možné pro pověřené / oprávněné pracovníky provést roční prohlídku a následnou KLZ spojenou s vydáním ARC / Prodloužením OLZ.

ÚCL se proto rozhodl umožnit mimořádnou změnu platnosti ARC / OLZ letadel, u kterých tyto dokumenty propadají v období po 1.3.2021. Ke změně platnosti může dojít po splnění následujících podmínek:

  • Letadlo musí mít provedenu veškerou plánovanou údržbu dle platného programu údržby (žádná údržba včetně roční prohlídky nesmí být propadlá).
  • Na letadle musí být provedeny všechny aplikovatelné Příkazy k zachování letové způsobilosti (AD).
  • Na letadle nesmí být žádné neodstraněné závady, které mají vliv na letovou způsobilost.

Prakticky se změna platnosti provede tak, že vlastník / provozovatel zašle ARC / OLZ, jehož platnost propadla po 1.3.2021, nebo se blíží doba jeho propadnutí, tomu, kdo provedl vydání tohoto ARC, nebo u annexových letadel tomu, kdo provedl prodloužení OLZ. To může být buď pověřená / oprávněná osoba, CAMO / CAO organizace, příslušně oprávněná organizace údržby nebo ÚCL. Společně s originálem ARC / OLZ zašle dále: 

  • žádost o výjimečnou změnu data platnosti,
  • uvolnění do provozu po provedené údržbě,
  • aktuální seznam AD a
  • kopii strany z letadlové knihy nebo palubního deníku, kde je vidět aktuální nálet letadla.

Pověřený / oprávněný pracovník, pracovník oprávněné organizace či pracovník ÚCL po kontrole všech požadovaných dokumentů vyznačí novou platnost ARC / OLZ, do 15.10.2021 ( přeškrtne stávající datum platnosti ARC / OLZ a vedle něj vepíše nové datum a připojí odkaz na COVID výjimku a svůj podpis) a zašle doklad zpět žadateli. Pověřený / oprávněný pracovník nebo pracovník oprávněné organizace následně oznámí ÚCL, že provedl změnu platnosti a doloží to kopií změněného ARC / OLZ.
Společně s touto kopií zašle na ÚCL prohlášení s následujícím textem: „Prohlašuji, že z důvodu cestovních restrikcí spojených s opatřeními vlády proti šíření nemoci COVID 19 jsem nemohl provést Kontrolu letové způsobilosti a vydat letadlu následně nové ARC / prodloužit OLZ, proto jsem využil možnost výjimečné změny doby platnosti původního dokladu.“

 Pokud pověřený / oprávněný pracovník, který původní ARC vydal nebo prodloužil OLZ, není z nějakého důvodu k zastižení, obrátí se žadatel přímo na ÚCL.

Z výše uvedeného postupu tedy plyne, že roční prohlídka nesmí být propadlá, to znamená, že pokud není platnost roční prohlídky svázána s platností ARC / OLZ a roční prohlídka je stále platná, provede se změna doby platnosti ARC / OLZ bez nutnosti provést roční prohlídku. Tato prohlídka však musí být provedena v řádném termínu.
Pokud je však platnost roční prohlídky svázána s platností ARC / OLZ, musí být roční prohlídka provedena před změnou data platnosti ARC / OLZ. Připouští se však, že roční prohlídku může jednorázově provést osvědčující personál s příslušným oprávněním a ne oprávněný pracovník, jak je to požadováno při standardní KLZ prováděné oprávněným pracovníkem.

V okamžiku, kdy se protiepidemická opatření uvolní natolik, že bude možné provádět roční údržbu a KLZ standardním způsobem, vyhlásí ÚCL datum ukončení možnosti požádat o změnu platnosti ARC / OLZ. Od tohoto data již nebude možné žádat o změnu platnosti. Všechna ARC / OLZ, která byla prodloužena, se nechají doběhnout do 15.10.2021. Pak musí i na těchto letadlech, v případě vydávání ARC oprávněným pracovníkem, následovat provedení nové roční prohlídky a KLZ a následné vydání nového ARC s platností jednoho roku.

Následující schéma ukazuje časové možnosti prodloužení ARC/OLZ.


Platnost oprávnění

Oprávnění k výrobě, údržbě a k řízení zachování letové způsobilosti v případě, kdy dojde k překročení dvouletého auditního období, kdy z důvodu nouzového stavu nebude možné provést audit organizace ze strany ÚCL, tato oprávnění zůstávají v platnosti na základě administrativního auditu a vystavení Doporučující zprávy pro zachování platnosti oprávnění (interní dokument ÚCL). Celkový audit bude proveden v nejkratší možné době podle aktuální situace nouzového stavu.

Bližší informace budou žadateli sděleny při komunikaci s příslušným oddělením (Oddělení výroby, Oddělení údržby).


Po ukončení cestovních restrikcí ÚCL přestane posuzovat nové žádosti o vydání OLZ, prodloužení platnosti ARC a překročení dvouletého auditního období výše uvedeným postupem a začne vyřizovat agendu standardními postupy.


Poznámka: V případě vydávání prvního povolení k letu (PtF) podle Hlavy P Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 nově vyrobeným letadlům pro jiné účely, než je uvedeno v 21.A.701(a), body 1 a 2 (vývoj a prokazování požadavků předpisů), se výjimka ze základního nařízení neuděluje. ÚCL posoudí požadovanou dokumentaci k letadlu, vč. letových podmínek, bez fyzické kontroly letadla. Po odstranění nedostatků či stanovení dodatečných omezení, ÚCL vydá žadateli PtF s platností jen na 6 měsíců. Za vydání PtF bude účtován poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Kontakty:

FunkceJménoE-mail
Ř/OZLIng. Jaroslav Seyfriedseyfried@caa.cz
V/MLIng. Pavel Valentavalenta@caa.cz
V/DLIng. Jan Žaloudekzaloudek@caa.cz
V/ÚDRIng. Jaromír Lanklank@caa.cz
V/VÝRIng. Ladislav Tomečektomecek@caa.cz

Poslední aktualizace: 09. 03. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu