Osvědčování vybavení

Osvědčování vybavení letadel je schvalování jednotlivých letadlových částí a zařízení, které mají být zastavěny do typově certifikovaných výrobků, tj. letadel, motorů, vrtulí. Prakticky se jedná o prokázání vyhovění použitelným požadavkům pro letadlové části a zařízení, které mají být zastavěny do typově certifikovaného výrobku. V dalším textu jsou popsány postupy osvědčování vybavení pro dvě předpisová prostředí, podle předpisů Evropské unie a podle národních předpisů České republiky. Je zde uveden i postup použitelný při použití vybavení schváleného podle postupů TSO v předpisovém prostředí FAA.

Upozornění: K tématu osvědčování vybavení je na tomto místě nutné zdůraznit, že jakákoliv forma osvědčení vybavení není sama o sobě postačující ke schválení zástavby daného vybavení do letadla, ale že je to pouze osvědčení o plnění použitelných požadavků na úrovni samotné položky vybavení (component-level), nikoliv schválení její zástavby do finálního výrobku (product-level), tedy do letadla, motoru nebo vrtule. Pro schválení zástavby vybavení do finálního výrobku (letadla, motoru, vrtule) je vždy nutné získat buď schválení nového typového návrhu (TN), nebo příslušné změny TN finálního výrobku (VZTN, NZTN, STC, STAN).

Osvědčování vybavení podle Nařízení Komise (EU) č. 748/2012, Part 21

Požadavky na osvědčování vybavení určeného k zástavbě do tzv. transferovaných typů letadel (EASA types) stanovuje Hlava K Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (dále jen Part 21), viz webové stránky EASA.

V principu existují tři způsoby průkazu vyhovění vybavení použitelným požadavkům, obdobné v evropském předpisovém prostředí EASA i v národním předpisovém prostředí ČR.

Položku vybavení lze osvědčit jedním z uvedených způsobů:

a) ve spojení s postupy typové certifikace pro (finální) výrobek, do kterého má být vybavení zastavěno; položka vybavení se tedy osvědčuje společně s letadlem (motorem, vrtulí) při jeho typové certifikaci nebo změně TC/STC, nebo

b) samostatně, tedy na úrovni jednotlivé položky vybavení, podle postupů ETSO dle Hlavy O, Part 21, existují-li pro konkrétní osvědčované vybavení použitelné standardní požadavky uvedené v CS-ETSO, nebo

c) v případě tzv. normalizovaných dílů (standard parts) se při jejich osvědčování prokazuje plnění požadavků úředně uznaných technických norem. Nejčastěji používanou definici standard parts lze nalézt v AMC 21.A.303(c), Part 21.

V případě některých konkrétních položek vybavení letadla může být právem Evropské unie nebo opatřeními agentury EASA výslovně požadováno jejich schválení ve smyslu para 21.A.305, Part 21 (nejčastěji je takový požadavek formulován slovy „must/shall be approved“ apod.). Často se tak děje např. v použité certifikační specifikaci, případně požadavkem provozního předpisu, který je použitelný pro zamýšlený vzdušný prostor nebo druh provozu letadla. V takovém případě musí letadlová část nebo zařízení vyhovět použitelným technickým specifikacím dle ETSO nebo specifikacím, které agentura přijala v konkrétním případě jako rovnocenné a jiný způsob osvědčení takového vybavení není přijatelný.

Typickým případem je avionické vybavení, které se používá pro komunikaci se systémy ATC a záchranného systému, např. VHF komunikace, odpovídače ATC a tísňové vysílače ELT. Tyto položky musí před zástavbou do finálního výrobku mít příslušné schválení ETSOA (případně TSOA či jiné pro Agenturu přijatelné schválení) a nemohou být osvědčeny způsobem uvedeným v bodě a) výše (tedy společně s letadlem), ani způsobem c).

Osvědčování podle postupů ETSO lze aplikovat pouze u těch letadlových částí a zařízení, které jsou uvedeny v certifikační specifikaci CS-ETSO, v souladu s postupy uvedenými v Hlavě O, Part 21, viz webové stránky EASA.

Vyšetřování žádostí o schválení vybavení podle certifikační specifikace CS-ETSO provádí vždy přímo EASA, není tedy delegováno na ÚCL.

V případech, kdy je vybavení schváleno podle postupů TSO v předpisovém prostředí FAA (tedy má vydané schválení TSO Approval, TSOA), postupuje se podle postupu tzv. „reciprocal acceptance“ uvedeném v para. 3.3.3  dokumentu Technical Implementation Procedures for Airworthiness and Environmental Certification (TIP), vydaném na základě Bilaterální dohody (BASA) mezi EASA a FAA, viz webové stránky EASA.

Prakticky je v těchto případech nutné ověřit, zda pro dané TSO FAA existuje ekvivalentní ETSO EASA se shodnými požadavky. Pokud ano, je vybavení se schválením TSOA automaticky akceptováno, bez nutnosti jeho validace agenturou EASA.

Z této automatické akceptace ale existuje řada výjimek. Typickým případem (ale nikoliv jediným), kdy neexistují shodné požadavky mezi příslušným TSO a ETSO, jsou všechny položky ETSO, které mají v označení za pomlčkou číslo 2, tedy například TSO-C153/ETSO-2C153 Integrated Modular Avionics (IMA). V těchto případech nelze využít automatickou akceptaci a vybavení i nadále podléhá validačnímu procesu.

Osvědčování vybavení podle předpisu L 8/A

Osvědčování vybavení letadel v národním předpisovém prostředí je definováno jako prokazování typové způsobilosti tzv. ostatních výrobků letadlové techniky (formální termín používaný národním předpisem L 8/A pro vybavení letadel), které mají být zastavěny do typově certifikovaných letadel, motorů nebo vrtulí.

Požadavky na osvědčování vybavení určeného k zástavbě do tzv. annexových typů letadel (non‑EASA types, tedy do letadel vyňatých z působnosti Základního nařízení (EU) č. 2018/1139 na základě kritérií uvedených v Annexu I tohoto nařízení)  stanovuje národní předpis L 8/A v kapitole 2.4, Hlava 2, viz webové stránky ŘLP. Praktické postupy osvědčování vybavení v národním předpisovém prostředí jsou popsány v poradním oběžníku ÚCL PO/ST-20-7(X) Osvědčování vybavení.

Provádět osvědčování vybavení určeného k zástavbě do annexových typově certifikovaných výrobků, v národním předpisovém prostředí, způsobem a) viz výše, tedy ve spojení s postupy typové certifikace, může ve shodě s příslušnými postupy držitel nebo žadatel o Oprávnění organizace k projektování.

Při provádění osvědčování vybavení určeného k zástavbě do annexových typově certifikovaných výrobků, v národním předpisovém prostředí, způsobem b) viz výše, tedy samostatně, na úrovni jednotlivé položky vybavení, nevydává ÚCL národní schválení vybavení letadla. Namísto něj může žadatel navrhnout úřadu k akceptaci vybavení mající schválení ETSOA, TSOA nebo jiný přijatelný rovnocenný dokument.

Poznámka: V minulosti byly v národním prostředí vydávány tzv. Souhlasy s použitím výrobku v civilním letectví, vydávané do roku 2004 pro letadlové části a zařízení zastavěné do typově schválených letadel, motorů a vrtulí. Tyto Souhlasy zůstávají v platnosti bez časového omezení, pokud jsou dodržovány podmínky platné při jejich vydání.

Souhrnné informace k tématu Souhlasů a seznam v minulosti vydaných Souhlasů jsou dostupné na zvláštní stránce.

Pro úplnost je vhodné na závěr zmínit ještě tzv. Evidenční list vybavení (ELV), který je zvláštním případem dokladu typové způsobilosti ostatních výrobků letadlové techniky, a je vydávaný v případech, kdy osvědčení instalovaného vybavení provádí ÚCL. ELV slouží pouze pro interní potřebu Úřadu a žadateli proto není vydáván, viz poradní oběžník ÚCL PO/ST-20-7(X) Osvědčování vybavení.

Podpůrné dokumenty a odkazy

(EU) 748/2012, Part 21 a související AMC a GM

Easy Access Rules for Initial Airworthiness

CS-ETSO

List of ETSO authorisations

Předpis L8/A Letová způsobilost letadel – Postupy

Poradní oběžník PO/ST-20-7(X) Přijatelné postupy pro osvědčování vybavení

Souhlasy s použitím výrobků v civilním letectví

Technical implementation procedures for airworthiness and environmental certification between the FAA of the USA and the EASA of the EU


Poslední aktualizace: 27. 05. 2021

Správce stránky: Oddělení konstrukce

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická