Schválený agent

Seznam schválených agentů

Postup pro recertifikaci

Schválený agent je letecký dopravce, agent, zasílatel nebo jakýkoli podobný subjekt, který zajišťuje bezpečnostní kontroly týkající se nákladu nebo pošty.

Požadavky pro výkon činnosti schváleného agenta:

  1. splnění oznamovací povinnosti;
  2. obdržení základních opatření formou rozhodnutí Úřadu;
  3. zpracování bezpečnostního programu, podpis „Prohlášení o závazcích“;
  4. předložení žádosti o schválení.

Postup schvalování schváleného agenta:

1.    Žadatel v souladu s § 86c zákona o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů zašle Úřadu oznámení o tom, že hodlá vykonávat činnost schváleného agenta. Oznámení obsahuje tyto základní informace vzor oznámení:

a.    důvod oznámení;
b.    identifikace žadatele – právnické nebo podnikající fyzické osoby:

i.    název / jméno podle obchodního nebo živnostenského rejstříku;
ii.    adresa;
iii.    IČ;

c.    podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické nebo fyzické osoby;
d.    identifikační údaje bezpečnostního manažera – osoby odpovědné za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, která je držitelem platného dokladu o spolehlivosti vydaného Úřadem (případně Osvědčení fyzické osoby podle zákona 412/2015, o ochraně utajovaných informací):

i.    titul, jméno a příjmení;
ii.    datum narození;
iii.    telefon;
iv.    email.

2.    Po obdržení Rozhodnutí o stanovení základních opatření žadatel určí v souladu s platnou evropskou a národní legislativou osoby, které se budou podílet na ochraně letectví před protiprávními činy a vyžádají si Ověření spolehlivosti u Úřadu (termín pro vydání ověření je 30 dní):

Pro tyto osoby zabezpečí absolvování odpovídajícího školení v souladu NPBV u školitele schváleného Úřadem. Seznam školitelů je uveden na webových stránkách Úřadu – Školitelé.

3.    Žadatel zpracuje nebo zabezpečí zpracování Bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy schváleného agenta a vyplní „Prohlášení o závazcích – schválený agent“.
Struktura Bezpečnostního programu a vzor „Prohlášení o závazcích“ je uveden v Národní bezpečnostní program.

4.    Nejdříve po 45 dnech od podání oznámení o výkonu činnosti schváleného agenta zašle žadatel na Úřad „Žádost o schválení schváleného agenta“ vzor žádosti. Přílohou této žádosti bude Bezpečnostní program schváleného agenta a Prohlášení o závazcích.

Na základě přijaté žádosti Úřad uskuteční ověření na místě s cílem ověřit splnění všech požadavků pro výkon činnosti schváleného agenta.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor bezpečnostní