Stanovisko ÚCL k řadě dotazů a podání k problematice chemtrails

3. 11. 2021

Vzhledem k velkému počtu dotazů a podání k problematice chemtrails, které Úřad pro civilní letectví v minulých týdnech obdržel a na které nelze odpovídat individuálně, vydáváme následující stanovisko.


Úřad pro civilní letectví („Úřad“) obdržel sérii podání k prošetření a podniknutí kroků k tomu, aby se zastavilo domnělé cílené vypouštění chemických látek letadly (tzv. chemtrails), čímž má docházet k otravám, újmám na zdraví  a poškození přírody jedovatými postřiky na území České republiky.

Úřad je orgánem státní správy a dozorovým orgánem v oblasti civilního letectví. Níže uvedené informace jsou proto uvedeny s ohledem na kompetence svěřené Úřadu právě pouze v oblasti dozoru nad dodržováním bezpečnosti v civilním letectví.

Pokud se týká výše uvedené série podání, je třeba sdělit, že žádné z nich neobsahuje informace a dostatečné důkazy o tom, že by docházelo k porušování právních předpisů a pravidel aplikovaných v rámci civilního letectví. I přesto Úřad považuje za vhodné sdělit několik zásadních skutečností k dané problematice.

Předně je třeba říci, že se v rámci vyjádření nebudeme zabývat schválenou činností provádění chemických postřiků v zemědělství v rámci tzv. zvláštního provozu. K takové činnosti zmíněná podání nesměřují. Ta se zaměřují na identifikaci a posuzování stop, které zůstávají v atmosféře po průletu civilních nebo vojenských letadel a jsou viditelné lidským okem nebo záznamovým zařízením.

Takovými stopami jsou zcela běžně kondenzační čáry. Ty vznikají sloučením horkých výstupních plynů z proudových motorů s okolním studeným vzduchem, čímž dochází k tvorbě ledových krystalků. Zjednodušeně tak můžeme říci, že za letadly vznikají dlouhé a viditelné stopy, které jsou však svojí podstatou shodné s oblačností. Skutečnost, že takové stopy často vznikají v obrazcích, je dána tím, že letadla se často pohybují po tzv. tratích, které jsou i s ohledem na ochranu životního prostředí a ekonomiku provozu co nejvíce přímé. Je tak běžné, že letadla létají tzv. za sebou, případně pouze v rozdílných výškách letu. Jelikož složení atmosféry není stálé a zejména vlhkost a teplota vzduchu se může měnit v rámci výšky i proudění, je běžné, že kondenzační čáry mohou být přerušované nebo že u letadel letících v různých výškách mohou zcela chybět. Nicméně je mylné považovat takové kondenzační čáry za cílené vypouštění chemických látek a případně tím dokazovat, že některá letadla tyto látky vypouštějí a jiná ne, nebo že dokonce pilot takové zařízení ovládá.

Pokud se týká složení kondenzačních čar, proudové motory, kromě již zmíněných vodních par, produkují také chemické sloučeniny vznikající spalováním paliva. Tyto emise jsou regulovány Mezinárodní organizací pro civilní letectví a množství a složení chemických látek je zjišťováno v rámci certifikačního procesu leteckých motorů. Dopadem emisí vznikajících leteckým provozem na životní prostředí se pak zabývají mimo jiné i organizace EU, jako například Agentura EU pro bezpečnost letectví (EASA) nebo Evropská komise. Posuzování dopadů leteckého provozu na životní prostředí je i jedním z ukazatelů pravidelně vyhodnocovaných v rámci regulace tzv. Jednotného evropského nebe.

Pokud se týká konstrukce letadel a souvisejícího certifikačního procesu, ten je v EU dozorován evropskými autoritami, jmenovitě agenturou EASA, která stanovuje procesy i pro dozor nad prováděním konstrukčních změn. Zde je třeba sdělit, že i jedna ze zmiňovaných problematik, kterou je možnost vypouštění paliva, je schváleným postupem za stanovených podmínek pouze pro nouzové účely. Za důkaz vypouštění chemických látek pak nelze brát ani skutečnost, že ne všechna letadla jsou dohledatelná na zobrazovacích zařízeních komerčních subjektů, která však nejsou schválená pro používání v civilním letectví a proto je nelze považovat za oficiální informace.

Úřad si je vědom, že uvedené informace nemůžou mít ambici přesvědčit ty, kteří chtějí věřit nepodloženým teoriím. Snahou bylo pouze podat základní popis reálného systému fungujícího v civilním letectví a doložit, že veškeré činnosti mají reálný fyzikální základ, jsou popsány právními předpisy a postupy a jsou dozorovány kompetentními orgány. Vyvracením teorií s nepodloženými nebo záměrně upravovanými informacemi se pak Úřad pro civilní letectví nebude nadále zabývat.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor