Nová podoba výpisu z Rejstříku trestů pro účely ověření spolehlivosti

9. 7. 2024

S účinností k 1. 7. 2024 došlo k novele zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, kdy nově jsou přílohou výpisu z Rejstříku trestů občanů ČR také informace o případných pravomocných odsouzeních v jiném státě EU či ve Spojeném Království (UK). Občané ČR, kteří dlouhodobě pobývali v těchto státech, tak nově nemusí k žádostem o ověření spolehlivosti přikládat doklady obdobné výpisu z Rejstříku trestů z těchto států.

Dne 1. 7. 2024 nabyla účinnosti první část velké novely zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. V rámci této části novely došlo zejména k úpravě textace ustanovení § 13 tohoto zákona, který nově stanoví, že přílohou výpisu z Rejstříku trestů (dále jen „RT“), který se týká občana ČR, jsou informace o jeho pravomocných odsouzeních soudy jiného členského státu Evropské unie nebo Spojeného království a údaje navazující na tato odsouzení, nejde-li o odsouzení, u nichž podle zaslaných navazujících údajů došlo v tomto státě k jejich zahlazení nebo jiné skutečnosti, pro kterou se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, odsouzení, na která se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, anebo odsouzení, jejichž předání pro jiné účely než pro trestní řízení odsuzující stát vyloučil.

Výše uvedené znamená, že nově všechny výpisy z RT, které jsou vydávány k občanům ČR, obsahují rovněž srovnatelné informace z jiných států EU a z UK.

Ustanovení § 85e odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že přílohou žádosti o ověření spolehlivosti má být doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, v němž žadatel v období 5 let přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. S ohledem na výše uvedené však bude postačovat, pokud Úřad bude u žadatele, který je občanem ČR a který takto pobýval pouze v jiném státě EU či UK, mít k dispozici výpis z (českého) RT ze dne 1. 7. 2024 i novější, protože ten nově obsahuje i informace, které jsou pro účely ověření bezúhonnosti žadatele dle zákona o civilním letectví potřebné. Výpisy z RT si Úřad v současnosti opatřuje sám z moci úřední, takže ve výše uvedených případech nemusí žadatel přikládat ani doklad obdobný výpisu z RT ze zahraničí, ani výpis z (českého) RT.

Upozorňujeme však, že výše uvedené se nevztahuje na následující situace, kde je nadále doklad obdobný výpisu z RT vyžadován:
– jste občan ČR, který v období 5 let přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ve státě mimo EU či UK. V takovém případě je nutno nadále doložit doklad obdobný výpisu z RT z tohoto státu.
– nejste občan ČR. V takovém případě nadále musíte standardně doložit doklad obdobný výpisu z RT státu, kterého jste státním příslušníkem, a případně také z dalších států, kde jste v období 5 let přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců pobýval (včetně států EU či UK).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost