Základní informace o leteckém rejstříku

Zákon č. 49/1997 Sb.  o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů definuje Letecký rejstřík České republiky (dále také jen “letecký rejstřík”) takto:

Letecký rejstřík je evidencí civilních letadel (s výjimkou sportovních létajících zařízení), jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice, případně v jiném členském státě Evropské unie (§ 4 a § 99a zákona č. 49/1997 Sb.).

Definice letadla: Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely zákona o civilním letectví se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 25 kg (§ 2 zákona č. 49/1997 Sb.).

Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam a každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není.

Letecký rejstřík je dostupný pro veřejnost on-line.

Do leteckého rejstříku může být zapsáno pouze letadlo, které není zapsáno v leteckém rejstříku jiného státu. Zápisem letadla do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost České republiky.
Úřad přidělí letadlu při zápisu do leteckého rejstříku rejstříkovou značku a vydá osvědčení o zápisu letadla.

Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku osvědčuje vlastnictví k letadlu. Zápis vlastnického práva do leteckého rejstříku má konstitutivní charakter.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu