Oddělení letecký stavební úřad

Ing. Jiří Kříž

vedoucí oddělení letecký stavební úřad

životopis


V čele oddělení Letecký stavební úřad je vedoucí. Vedoucí řídí činnost oddělení, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Jmenuje písemnou formou svého zástupce po dobu své nepřítomnosti.

Vedoucí oddělení plní ve své působnosti v rámci odboru následující úkoly:

  • podepisuje dokumenty v souladu s podpisovým řádem;
  • plní veškeré povinnosti vyplývající z působnosti ÚCL jako speciálního stavebního úřadu pro civilní letecké stavby;
  • vyhlašuje ochranná pásma leteckých staveb a leteckých zařízení;
  • zpracovává, vede a publikuje data týkající se letišť v rámci evidence letišť;
  • řídí a koordinuje zpracování směrnic, postupů a příruček inspektorů v souladu s příslušnými předpisy pro provádění státního dozoru nad civilními leteckými stavbami;
  • schvaluje všechny letecké stavby a všechny příslušné stavby na území letišť v souladu s platnou právní úpravou, řeší nepovolené stavby a zodpovídá za pasportizaci stávajícího stavu;
  • plní další úkoly dle nařízení ředitele odboru a ředitele sekce.