Prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle Části-ORO

30. 3. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 týkajících se provádění výcviku a přezkoušení provozovatele dle této části.    

I. Výjimka je platná pouze pro následující druhy výcviku a přezkoušení dle Části-ORO:

 1. Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem (OPC) v souladu s bodem ORO.FC.230(b) a ORO.FC.330;
 2. Traťově orientovaná hodnocení v souladu s bodem ORO.FC.A.245(d), je-li to použitelné;
 3. Výcvik a přezkoušení v používání nouzového a bezpečnostního vybavení v souladu s bodem ORO.FC.230(d);
 4. Pozemní a letový výcvik v souladu s bodem ORO.FC.230(f);
 5. Opakovací výcvik a přezkoušení palubních průvodčí v souladu s bodem ORO.CC.140;
 6. Opakovací výcvik technických posádek v souladu s bodem ORO.TC.135;
 7. Traťové přezkoušení v souladu s bodem ORO.FC.230(c);
 8. Opakovací výcvik v oblasti nebezpečného zboží v souladu s bodem ORO.GEN.110(j) a je-li to použitelné i podle bodu SPA.DG.105(a)
 9. Opakovací výcvik CRM v souladu s bodem ORO.FC.230(e)(1) a (e)(2)     
 10. Opakovací výcvik a přezkoušení v souladu s bodem ORO.FC.130.

II. Doba platnosti výjimky

 1. Končí-li doba platnosti výcviku a přezkoušení dle odstavce I výše před 30. 11. 2020 včetně, prodlužuje se jejich platnost o 4 měsíce.  

III. Podmínky pro udělení výjimky

 1. Výjimka se uděluje pouze v případě, že provozovatel letadel, na něhož se vztahuje Část-ORO nemůže splnit požadavky pro prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle odstavce I obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, omezení v provozu letadel, činnosti provozovatelů zařízení pro simulaci letu (FSTD), apod.
 2. Ke dni udělení výjimky musí být výcviky a přezkoušení dle odstavce I platné.
 3. Provozovatelé dle Části-ORO využívající tuto výjimku v rámci zmírňujících opatření přijatých systémem řízení musí alespoň:
  1. v případě výcviku a přezkoušení dle odstavce I(1), I(2) a I(7) zajistit, že držitelé průkazu způsobilosti dle Části-FCL (personál provozovatele):
   • mají platnou třídní nebo typovou kvalifikaci;
   • absolvují udržovací výcvik a následné vyhodnocení provozovatelem (způsob vyhodnocení si určí každý provozovatel sám) k zajištění přijatelné úrovně znalostí pro provoz na dané třídě nebo typu letadla. Vyhodnocení musí také zahrnovat mimořádné a nouzové postupy spojené s danou třídou nebo typem; a
   • absolvují jakákoliv dodatečná cvičení související s oprávněními dle Části-SPA, je-li to použitelné.
  2. v případě výcviku a přezkoušení dle odstavce I(3) až I(6), I(8) a I(9) a OPC v souladu s bodem ORO.FC.330 u provozovatelů obchodního SPO a provozovatelů obchodní letecké dopravy dle bodu ORO.FC.005(B)(1) a (2) zajistit členům letových posádek dokončení dodatečného výcviku pomocí jakýchkoliv dostupných a odpovídajících prostředků.

Poznámka: „Jakékoliv dostupné a odpovídající prostředky“ znamená, že provozovatelé poskytují členům posádky další výcvik, aby kompenzovali prodlouženou platnost různých prvků výcviku podle Části-ORO a případně Části-SPA. To lze provést například prostřednictvím briefingu / výukových prezentací / bulletinů / videa / apod.

IV. Postup pro udělení výjimky

 1. Provozovatel zajistí splnění požadavků uvedených v pododstavci III(2) a III(3).
 2. Příslušný examinátor provozovatele nebo osoba odpovědná za výcvik posádek provozovatele zkontroluje plnění výše uvedených požadavků.
 3. Osoba uvedené v ust. 2 tohoto odstavce zaznamená prodlouženou platnost výcviků a přezkoušení do záznamů člena letových posádek.
 4. Pověřená osoba provozovatele vyplní formulář PROHLÁŠENÍ společně pro všechny členy letových posádek provozovatele a zašle ho e-mailem na adresu:  podatelna@caa.cz.
 5. Individuální výjimky nebo souhlasy týkající se výcviků dle odstavce I vydané ÚCL před datem 30. 3. 2020 se ruší. Provozovatelé, kterým byly uděleny, se od tohoto data řídí tímto postupem.

Oznámení výjimky pro výcvik a přezkoušení dle Části-ORO k nařízení Evropské komise (EU) č. 965/2020

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief