Prodloužení platnosti některých dokumentů nutných ke zkouškám teoretických znalostí a pro žadatele o průkazy a kvalifikace

6. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) prohlášením ředitele sekce letové uděluje výjimku (dále jen „výjimka“)  z požadavků Part-FCL.025, FCL.060, FCL140A, FCL.140.H, FCL.725, FCL.735.A, FCL.735.H, FCL.805, FCL.825, FCL.830 a bodu (1) odstavce H Dodatku 3 k Příloze I (Part-FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro osoby, které žádají nebo budou žádat Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) o vydání průkazu pilota letounů nebo vrtulníků.       

I. Příslušné osoby:

 1. Osoby, které podstupují nebo budou podstupovat teoretické zkoušky na ÚCL (dále jen „uchazeči“).  
 2. Osoby, které žádají nebo budou žádat ÚCL o vydání průkazu nebo kvalifikace (dále jen „žadatelé).
 3. Osoby, které se zúčastňují výcvikových kurzů MCC(A)/(H), modulový teoretický ATP(H), NIGHT(A)/(H) a EIR ve výcvikových organizacích osvědčených ÚCL (dále jen „studenti“).

II. Doba platnosti výjimky

 1. Končí-li doba platnosti kteréhokoliv z následujících dokumentů v období od  01.03.2020 do 31.07.2020:
  1. Doporučení výcvikovou organizací pro teoretické zkoušky,
  2. Osvědčení o absolvování teoretických zkoušek pro účely vydání průkazu nebo kvalifikace IR / EIR,

je jejich doba platnosti prodloužena do 31.07.2020.

 1. Byla-li kterákoliv ze zahájených teoretických zkoušek CPL(A)/(H), IR(A)/(H), EIR, ATPL(A)/(H) a ATPL/IR(H) nepřístupná od 16.03.2020, maximální doba pro tuto zkoušku se prodlužuje o dobu, po kterou byla pro uchazeče nepřístupná.  Poznámka: Datum znovuzahájení teoretických zkoušek není dosud znám. Jakmile bude znám, bude to zveřejněno na www.caa.cz – Aktuality.
 2. Končí-li kterékoliv z období v následujících případech v době od 01.03.2020 do 31.07.2020:
  1. Doba mezi zahájením třídního / typového výcvikového kurzu a absolvováním příslušné zkoušky dovednosti,
  2. Doba mezi absolvováním zkoušky dovednosti a žádostí o vydání příslušné třídní / typové kvalifikace,
  3. Doba mezi zahájením a ukončením zkoušky dovednosti IR(A)/(H) nebo EIR,

jejich platnost se prodlužuje do 31.07.2020.

 1. Překročí-li doba mezi zahájením a ukončením výcvikových kurzů MCC (A)/(H), modulový teoretický ATP(H), NIGHT(A)/(H) nebo EIR původní maximální dobu, po kterou se může konat, jejich povolená doba trvání se prodlužuje do 31.07.2020.  

III. Podmínky pro udělení výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že uchazeč, žadatel nebo student nemůže splnit požadavky uvedené výše obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, přístupu na ÚCL, provozu výcvikových organizací a činnosti examinátorů, a to po splnění následujících požadavků:    

 1. U Doporučení výcvikovou organizací pro teoretické zkoušky (původní doba platnosti 12 měsíců) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile se uchazeč přihlásí na další pokus.
 2. U Osvědčení o absolvování teoretických zkoušek pro účely vydání průkazu nebo kvalifikace IR / EIR (původní doba platnosti 24 měsíců pro PPL a 36 měsíců pro ty ostatní) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile žadatel podá žádost o vydání příslušného průkazu nebo kvalifikaci IR / EIR.
 3. U zahájených teoretických zkoušek CPL(A)/(H), IR(A)/(H), EIR, ATPL(A)/(H) a ATPL/IR(H),  které byly nepřístupné  od 16.03.2020, se jejich maximální doba pro zkoušku (původně 18 měsíců) prodlužuje o dobu, po kterou byly tyto zkoušky pro uchazeče nepřístupné.  ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile se uchazeč přihlásí na další pokus.
 4. Pro dobu mezi zahájením třídních / typových výcvikových kurzů a absolvováním příslušné zkoušky dovednosti (původní doba maximálně 6 měsíců) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile žadatel podá žádost o vydání příslušné kvalifikace.
 5. Pro dobu mezi absolvováním zkoušky dovednosti a podáním žádosti o vydání příslušné třídní / typové kvalifikace (původní doba maximálně 6 měsíců) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile žadatel podá žádost o vydání příslušné kvalifikace.
 6. Pro dobu mezi zahájením a ukončením zkoušky dovednosti IR(A)/(H) / EIR (původní doba maximálně 6 měsíců) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile žadatel podá žádost o vydání příslušné kvalifikace.  
 7. Pro doby mezi zahájením a ukončením výcvikových kurzů MCC (A)/(H) (původní doba maximálně 6 měsíců), modulový teoretický ATP(H) (původní doba maximálně 18 měsíců), NIGHT(A)/(H) (původní doba maximálně 6 měsíců) a EIR (původní doba maximálně 36 měsíců) ÚCL na základě žádosti výcvikové organizace udělí výjimku. ÚCL může požadovat za nezbytné po konzultaci s výcvikovou organizací, že student musí absolvovat dodatečný výcvik.  

IV. Postup pro udělení výjimky

 1. Doporučení výcvikové organizace pro teoretické zkoušky: Netýká se studenta ani organizace. Jakmile uchazeč zahájí zkoušky, ÚCL poznamená udělení výjimky na dodané doporučení slovy:  Výjimka COVID-19.   
 2. Osvědčení o absolvování teoretických zkoušek pro vydání průkazu nebo kvalifikace IR / EIR: Netýká se studenta ani organizace. ÚCL poznamená udělení výjimky na dodané osvědčení slovy: Výjimka COVID-19
 3. Zahájené teoretické zkoušky CPL(A)/(H), IR(A)/(H), EIR, ATPL(A)/(H) a ATPL/IR(H), které byly nepřístupné od 16.03.2020: Uchazeč se přihlásí na volný termín na zkoušku.
 4. Doba mezi zahájením třídního / typového výcvikového kurzu a absolvováním příslušné zkoušky dovednosti: Netýká se studenta ani organizace. ÚCL poznamená udělení výjimky na dodaný formulář Žádosti a zprávy slovy: Výjimka COVID-19.   
 5. Doba mezi absolvováním zkoušky dovednosti a podáním žádosti o vydání příslušné třídní / typové kvalifikace: Netýká se žadatele. ÚCL poznamená udělení výjimky na dodaný formulář Žádosti a zprávy slovy: Výjimka COVID-19
 6. Doba mezi zahájením a ukončením zkoušky dovednosti IR(A)/(H) / EIR: Netýká se žadatele. ÚCL poznamená udělení výjimky na dodaný formulář Žádosti a zprávy slovy: Výjimka COVID-19
 7. Doba mezi zahájením a ukončením výcvikových kurzů MCC (A)/(H), modulového teoretického ATP(H), NIGHT(A)/(H) a EIR: Postup pro výcvikovou organizaci: Příslušná výcviková organizace zašle e-mailem na adresu podatelna@caa.cz vyplněný formulář ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY COVID-19 DLE ČJ. 1634-20-301 z 03.04.2020 a vyčká na odpověď ÚCL. Příslušná osvědčení o absolvování předmětných výcvikových kurzů vydá studentům až poté, co k této věci obdržela kladné stanovisko ÚCL.

Oznámení o prodloužení platnosti některých dokumentů nutných ke zkouškám teoretických znalostí a pro žadatele o průkazy a kvalifikace

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief