Aktualizace prováděcích opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

23. 2. 2021

Aktualizace prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/255 ze dne 18. 2. 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 1998/2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti.

Dne 18. 2. 2021 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/255, které je volně dostupné na následujícím odkazu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R0255 a které vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v tomto věstníku, přičemž se body 1 a 22 přílohy použijí ode dne 15. března 2021, bod 2 přílohy se použije ode dne 1. března 2022 a bod 14 se použije ode dne 1. července 2021.

Aktualizace prováděcího rozhodnutí Komise C(2021) 996 ze dne 19. 2. 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 8005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008

Dne 19. 2. 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí Komise C(2021) 996, které je subjektům podílejícím se na ochraně civilního letectví před protiprávními činy neboli účastníkům řízení zasíláno formou základních opatření dle § 86d odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb., zákona o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Členským státům bylo rozhodnutí Komise C(2021) 996 publikováno dne 22. 2. 2021.

Podle výrokové části rozhodnutí o stanovení základních opatření se účastníkům řízení stanovuje lhůta 30 dnů od doručení těchto opatření ke splnění povinností stanovené účastníkům řízení tímto rozhodnutím, přičemž se bod 6.1 použije ode dne 1. 3. 2022 a doplněk 6-J se použije ode dne 1. 1. 2022.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division