Upozornění ÚCL k vyhrazování vzdušného prostoru

17. 6. 2021

Úřad pro civilní letectví zaznamenal v uplynulém období případy, kdy žadatelé požadující vyhrazení vzdušného prostoru České republiky k létání jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů uvádějí ve své žádosti nesprávné nebo záměrně nepravdivé informace.

Jedná se především o požadavky adresované na civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru u Řízení letového provozu ČR, s.p., nepřesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích ode dne vyhrazení. Úřad pro civilní letectví připomíná, že toto pracoviště (AMC) může podle § 44 odst. 5 písm. a) a b) zákona o civilním letectví dočasně vyhradit části vzdušného prostoru pro jednoho uživatele nebo kategorii uživatelů k činnostem, které z důvodu zajištění bezpečnosti vyžadují ochranu. Výčet těchto činností je stanoven prováděcí vyhláškou (vyhláška MDaS č. 108/1997 Sb., v aktuálním znění), a to v jejím § 15, odst. 4. Následující § 16 této vyhlášky upřesňuje postup a pravidla pro dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru.

V této souvislosti Úřad pro civilní letectví dále upozorňuje, že zaměří svoji kontrolní činnost také na žádosti o vyhrazení, které jsou sice podány v souladu s činnostmi stanovenými vyhláškou, ale které jsou vyžadovány mimo rámec povolení k létání žadatele nebo nad rámec provozní využitelnosti žadatelem, resp. uživatelem nebo kategorií uživatelů.

Úřad tímto apeluje na všechny uživatele vzdušného prostoru, aby přistupovali k využití dočasného vyhrazení části vzdušného prostoru České republiky pouze v případech odůvodněných v souladu se zákonem o civilním letectví a jeho prováděcí vyhláškou, a to především pro zajištění bezpečnosti vyžadující ochranu letu. V této souvislosti je také upozorňováno, že vyhrazení části vzdušného prostoru pro činnosti stanovené vyhláškou, a které nejsou prováděny podle pravidel pro létání, nelze nahradit publikováním navigační výstrahy.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division