Zdravotní způsobilost

Pro některé z odborností leteckého průkazu je vyžadováno osvědčení zdravotní způsobilosti. Letový letecký personál se před vydáním průkazu způsobilosti musí podrobit lékařskému vyšetření a získat osvědčení zdravotní způsobilosti. Ostatní žadatelé jsou povinni přiznat veškeré zdravotní problémy, které by jim bránily nebo je omezovaly ve vykonávání činností leteckého personálu v rámci jejich oprávnění, organizaci, u níž jsou zaměstnáni.

Pověření lékaři

Vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti mohou pouze ÚCL pověření lékaři. Lékařské prohlídky pro zhodnocení zdravotní způsobilosti jsou rozděleny do tří skupin, přičemž každá skupina má své určení resp. omezení. Podrobnější informace o vydávání osvědčení zdravotní způsobilosti jednotlivými pověřenými lékaři lze získat na samostatné stránce Pověření lékaři.


Postupy pro zdravotní způsobilost


Informace o projektu EAMR

EASA zřídila Evropský letecko-lékařský archiv (European Aviation Medical Repository = EAMR).  Od 01.01.2022 mají všichni letečtí lékaři povinnost zadávat údaje o lékařských prohlídkách profesionálních pilotů (1. třída zdravotní způsobilosti) do EAMR. Každý pilot absolvující takové vyšetření musí leteckému lékaři sdělit svou mailovou adresu. Po absolvované lékařské prohlídce mu přijde automaticky z EAMR informační e-mail ve kterém je uvedeno, že pokud jsou jeho údaje nesprávné, nechť se obrátí na letecký úřad státu vydání jeho osvědčení zdravotní způsobilosti.


Specifika žádosti o výjimku z požadavků Part-FCL.065 pro piloty jednopilotních posádek HEMS ve věku 60+

  1. Žádost o udělení výjimky podává provozovatel HEMS podle obecných pravidel pro udělování výjimek dle čl. 71(1) a (2) Základního nařízení a s použitím zde uvedeného formuláře.
  2. Provozovatel HEMS žádá o udělení výjimky z požadavku Part-ORO.FC.100 (c) nařízení OPS, kde se praví: „Všichni členové letové posádky jsou držiteli průkazů způsobilosti a kvalifikací vydaných nebo uznaných v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost posádek letadel), které odpovídají jim přiděleným povinnostem.
  3. Provozovatel HEMS musí žádost řádně odůvodnit naléhavými provozními okolnostmi.
  4. Provozovatel HEMS musí k žádosti doložit analýzu rizik vyplývajících z požadované výjimky.
  5. Provozovatel HEMS musí k žádosti doložit návrh opatření na zmírnění výše uvedených rizik.
  6. ÚCL následně posoudí, zda navrhovaná opatření povedou ke zmírnění uvedených rizik na přijatelnou úroveň.
  7. Dojde-li ÚCL k závěru, že navrhovaná opatření povedou ke zmírnění uvedených rizik na přijatelnou úroveň, vydá provozovateli HEMS výjimku z požadavku Part-ORO.FC.100 (c) nařízení OPS s platností na 6 měsíců od dosažení věku 60 let předmětného pilota.
  8. Jedním z výše uvedených opatření bývá rozšířené lékařské vyšetření předmětného pilota v AeMC v intervalech 6 měsíců o další vyšetření nad rámec běžného vyšetření pro vydání osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy pro věk 60+, která stanoví AeMC.
  9. Absolvoval-li úspěšně předmětný pilot výše uvedené rozšířené lékařské vyšetření, případně splnil-li další opatření navržená provozovatelem HEMS, např. rozšířené přezkoušení provozovatele, ÚCL mu na základě udělené výjimky z požadavku Part-ORO.FC.100 (c) provozovateli HEMS udělí výjimku z požadavku Part-FCL.065 nařízení Způsobilost posádek letadel s platností na 6 měsíců od dosažení jeho věku 60 let.
  10. ÚCL prodlouží platnost výjimek vydaných podle bodů 7 a 9 výše o další období nad původních 6 měsíců poté, co k tomu obdržel souhlas od Ministerstva dopravy a od EASA.

Formuláře vztahující se k leteckým osvědčením zdravotní způsobilosti


Vzor žádosti o osvědčení zdravotní způsobilosti (CAA-F-150-3) 

Vzor lékařské zprávy pro 1., 2 a 3. třídu dle Part-MED (CAA-F-150-4)

Vzor zprávy o oftalmologickém vyšetření (CAA-F-150-6)

Vzor zprávy o otorinolaryngologickém vyšetření (CAA-F-150-7)

Vzor lékařského posudku pro pilota SLZ (CAA-F-150-8)

Vzor lékařského posudku pro palubní průvodčí (CAA-F-150-9)

Žádost o vydání osvědčení AME (CAA-F-150-19)

Žádost o vydání osvědčení AeMC (CAA-F-150-20)

Výkaz činnosti AME-SLZ (CAA-F-150-22)

Seznam omezení osvědčení zdravotní způsobilosti (CAA-F-150-23)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu