Ověřování spolehlivosti

Ověření spolehlivosti je proces, po jehož úspěšném absolvování a za splnění dalších podmínek mohou oprávněné osoby vstupovat do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště bez doprovodu. Ověření spolehlivosti od 1. 2. 2015 provádí výhradně Úřad pro civilní letectví v součinnosti s Policií České republiky.

Potřebné dokumenty

Formuláře pro ověřování spolehlivosti


Níže naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Jaké podmínky musím splnit, abych mohl/a ověření spolehlivosti úspěšně absolvovat?

Žadatel musí současně splňovat podmínku bezúhonnosti a důvěryhodnosti.

Za bezúhonnou se pro účely ověření spolehlivosti považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin ani nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti leteckého personálu, provozováním letiště, poskytováním leteckých služeb nebo provozováním leteckých činností, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Za důvěryhodnou se pro účely ověření spolehlivosti považuje fyzická osoba, u které nelze v souvislosti s jejím vstupem bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru spatřovat specifické riziko. Specifickým rizikem je důvodné podezření, že dosavadní chování fyzické osoby, její pracovní nebo společenské styky významně nasvědčují tomu, že by mohla vystavit civilní letectví nebezpečí protiprávního činu.


Kde mohu o ověření spolehlivosti zažádat?

Žádost o ověření spolehlivosti se podává na příslušném formuláři u Úřadu pro civilní letectví, žádost lze podat osobně, nebo jako jiné písemnosti písemně (zde).


Jaké formuláře musím vyplnit/předložit?

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví zde. V případě, že žadatel je cizincem nebo pobýval v posledních 5 letech déle než 6 měsíců nepřetržitě v jiném státě, musí spolu s formulářem žádosti doložit další doklady prokazující bezúhonnost (viz dále). Výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky není nutné předkládat, neboť bude zajištěn Úřadem pro civilní letectví.


Liší se proces ověřování spolehlivosti u osob, které nejsou občany ČR nebo pobývaly po delší dobu v cizině?

U osob, které po stanovenou dobu pobývaly mimo území ČR, se k žádosti přikládá doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, v němž žadatel v období 5 let přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy.
Je-li žadatel cizincem, přiloží k žádosti též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy.

Nevydává-li takový stát doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, přiloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

V případě členských států Evropské unie lze ve většině případů výpis z trestního rejstříku opatřit na kontaktních místech Czech POINT (více informací na webových stránkách Rejstříku trestů zde). U dokumentů vydaných cizími státy je v určitých případech vyžadováno jejich ověření apostilou, popř. superlegalizací v závislosti na tom, zda má daný stát uzavřenu s ČR příslušnou mezinárodní smlouvu. Seznam smluvních států Úmluvy o Apostile a seznam států s nimiž má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od dalšího ověření, je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.

U dokumentů, které nebyly vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, je vyžadován rovněž úřední ověřený překlad do českého jazykav souladu s § 16 odst. 1 a 2 správního řádu.

Od legalizace a úředně ověřeného překladu jsou za podmínek stanovených v nařízení (EU) č. 2016/1191 osvobozeny vybrané veřejné listiny vydané orgány EU.


Jak dlouho ověření spolehlivosti trvá?

Ověření spolehlivosti trvá obvykle 40-50 dnů ode dne doručení žádosti (§ 71 správního řádu ve spojení s § 85h zákona o civilním letectví). Ve zvlášť složitých případech může být lhůta prodloužena o dalších 30 dnů (§ 71 odst. 3 písm. a) správního řádu). Výše uvedené lhůty jsou uvedené v kalendářních dnech a řídí se ustanoveními § 44 odst. 1 a § 40 správního řádu. O ověření spolehlivosti doporučujeme požádat s dostatečným časovým předstihem před nástupem do zaměstnání.


Je žádost zpoplatněná?

Ne, za ověření spolehlivosti ani podání žádosti není vybírán žádný poplatek.


Podle jakých pravidel ÚCL při ověřování spolehlivosti postupuje?

Postup Úřadu upravuje ustanovení § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Kdo rozhoduje o tom, zda ověření spolehlivosti potřebuji pro výkon svého povolání?

Každý, kdo vstupuje do vyhrazeného bezpečnostního prostoru bez doprovodu, musí být ověřen jako spolehlivý. Součástí žádosti o ověření spolehlivosti je odůvodnění vstupu bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru.

Výjimkou jsou pouze osoby, které vykonávají službu u Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, nebo které jsou držiteli platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací. Tyto osoby se považují za spolehlivé přímo ze zákona.


Jaké důvody vstupu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru lze uvádět?

Jakékoli, pokud z nich vyplývá nutnost vstupu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru např.:

  • Pravidelný výkon povinností v rámci pracovního zařazení
  • Člen leteckého personálu

Jaká je doba platnosti ověření spolehlivosti?

Platnost dokladů spolehlivosti vydaných po 1. 2. 2015 je 5 let.


Kde mohu získat podrobnější informace?

Další informace Vám poskytne oddělení administrativních funkcí ÚCL:

email: overovani@caa.cz
tel.: 225 422 826