Ověřování spolehlivosti

Upozorňujeme držitele dokladů o spolehlivosti vydaných do 31. 12. 2021, že těmto dokladům končí platnost již 30. 6. 2024 (bez ohledu na datum uvedené na dokladu). Více informací naleznete zde: http://www.caa.cz/news/konec-platnosti-dokladu-o-spolehlivosti-vydanych-do-31-12-2021-k-30-6-2024/
V té souvislosti lze nyní očekávat vyřízení žádostí v horizontu až 60 dní, u držitelů dokladů platných do 30. 6. 2024 až do tohoto data (bez ohledu na datum podání žádosti).

Ověření spolehlivosti je proces, po jehož úspěšném absolvování a za splnění dalších podmínek mohou oprávněné osoby vstupovat do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště bez doprovodu. Ověření spolehlivosti provádí výhradně Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“).

Platnost dokladu o spolehlivosti

Doklad o spolehlivosti má obecně platnost 1 rok od jeho vydání.

Doklady o spolehlivosti vydané od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 mají platnost 1 nebo 3 roky, v závislosti na tom, zda šlo o Standardní ověření spolehlivosti s platností dokladu 3 roky, nebo o Důkladnější ověření spolehlivosti s platností dokladu 1 rok.

Doklady o spolehlivosti vydané do 31. prosince 2021 zůstávají platné až do skončení jejich platnosti, nebo nejpozději do 30. června 2024, podle toho, co nastane dříve.

Požadavek ověření spolehlivosti

Od 1. 1. 2023 upravuje česká legislativa pouze jeden druh ověření spolehlivosti s jednotným procesem pro získání dokladu a univerzální platností (1 rok). Kritériem pro vydání dokladu je bezúhonnost a důvěryhodnost žadatele.

Níže je uveden výčet vykonávaných činností, pro které je ověření spolehlivosti vyžadováno. Výčet typů odborné přípravy dle Národního programu bezpečnostního výcviku (dále jen „NPBV“) je demonstrativní.

• Člen letové posádky zaměstnávaný leteckým dopravcem Evropské unie
Typ odborné přípravy dle NPBV – D1, D2, D3

• Osoby provádějící detekční kontroly, kontroly vstupu nebo jiné bezpečnostní kontroly nebo osoby odpovídající za jejich provádění (bez ohledu na to, zda kontroly probíhají ve vyhrazeném prostoru nebo mimo něj)
Typ odborné přípravy dle NPBV – B11, B12, B13, B14, B15, B16, C11, C 12, C21, C22, C3, C4, C5, D2, D3

• Školitel, který je držitelem povolení k uskutečňování odborné přípravy podle § 85x odst. 1 zákona o civilním letectví
Typ odborné přípravy dle NPBV – E4

• Osoba ověřující ochranu letectví Evropské unie před protiprávními činy
v podmínkách ČR neaplikováno

• Osoba, která má přístup bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru (SRA/CSRA) a osoba, která má přístup bez doprovodu k leteckému nákladu a poště, poště leteckého dopravce a materiálům leteckého dopravce, palubním zásobám a letištním dodávkám, na které byly uplatněny požadované bezpečnostní kontroly (např. mechanik, někteří zaměstnanci úklidu, handlingu, duty free shopu, atd.)
Typ odborné přípravy dle Národního programu bezpečnostního výcviku – A2, C11, C12, C21, C22, C3, C4, C5

• Osoba jmenovaná subjektem, která je odpovědná za provádění bezpečnostního programu (bezpečnostní manažer)
Typ odborné přípravy dle NPBV – B17

• Osoba odpovědná za provádění vnitřní kontroly kvality subjektu
Typ odborné přípravy dle NPBV – E3

• Osoba s právy administrátora nebo s přístupem bez dozoru a bez omezení ke kritickým informačním a komunikačním systémům a údajům používaným k účelům ochrany civilního letectví před protiprávními činy uvedenými v bodě 1.7.1. prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1583 v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany letectví před protiprávními činy, nebo osoba, která byla jinak identifikována v rámci posouzení rizik v souladu s bodem 1.7.3. prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1583

Vzhledem k provázanosti jednotlivých procesů a požadavkům Národního programu bezpečnostního výcviku ověřením spolehlivosti musí disponovat rovněž následující osoby, a to i přesto, že nejsou výslovně upraveny v přímo použitelných předpisech EU:

• Osoba, která absolvuje odbornou přípravu typu A1 dle NPBV bez nutnosti vydání trvalého letištního identifikačního průkazu (týká se např. prodavačů či některých zaměstnanců úklidových služeb) • Osoba odpovědná za ochranu civilního letectví před protiprávními činy na malém letišti aeroklubového typu, které neaplikuje trvalou či dočasnou SRA/CSRA
Typ odborné přípravy dle NPBV – G1


Žádost o ověření spolehlivosti

Žádost o ověření spolehlivosti se podává prostřednictvím elektronické žádosti. Žádost lze vyplnit v českém nebo anglickém jazyce. Žadatel může zvolit mezi žádostí podanou pomocí Identity občana a mezi standardní elektronickou žádostí. V případě, že je žádost podána prostřednictvím formuláře využívajícího Identitu občana, dochází k doručení žádosti Úřadu automaticky po vyplnění žádosti a potvrzení odeslání, jedná se tedy o rychlejší způsob podání žádosti. Pokud žádost obsahuje přílohy nebo je vyplněna prostřednictvím standardního elektronického formuláře, je nutné přílohy, resp. vlastnoručně podepsanou žádost doručit Úřadu osobně, poštou nebo datovou schránkou po provedení autorizované konverze listinného dokumentu.

Elektronický formulář žádosti o ověření spolehlivosti, naleznete na následujícím odkazu (česky i anglicky):

https://ros.caa.cz/

Formulář žádosti o vydání duplikátu dokladu o spolehlivosti, který nahrazuje původně vydaný doklad v případě ztráty, zničení nebo odcizení dokladu naleznete na následujícím odkazu (česky i anglicky):

https://ros.caa.cz/duplikat


Níže naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Jaké podmínky musím splnit, abych mohl/a ověření spolehlivosti úspěšně absolvovat?

Pro získání ověření spolehlivosti musí žadatel splňovat podmínky bezúhonnosti a důvěryhodnosti.

a) za bezúhonného se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin ani nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti leteckého personálu, provozováním letiště, poskytováním leteckých služeb nebo provozováním leteckých činností, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

b) za důvěryhodného se považuje fyzická osoba, u které nelze v souvislosti s jejím vstupem bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru spatřovat specifické riziko. Specifickým rizikem je důvodné podezření, že dosavadní chování fyzické osoby, její pracovní nebo společenské styky významně nasvědčují tomu, že by mohla vystavit civilní letectví nebezpečí protiprávního činu. Důvěryhodnost je osvědčena závazným stanoviskem Policie České republiky, kterým je Úřad vázán.

Pokud podám žádost bez použití Identity občana, kam mám přílohy donést či doručit?

Formulář je nutné vytisknout, obstarat podpisem a doručit Úřadu spolu se všemi přílohami do datové schránky, poštou nebo osobně. Kontaktní údaje Úřadu najdete zde.

Jak dlouho ověření spolehlivosti trvá?

Ověření spolehlivosti trvá obvykle do 30 dnů ode dne doručení žádosti (§ 71 správního řádu ve spojení s § 85h zákona o civilním letectví). Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až na 60 dnů (§ 71 odst. 3 písm. a) správního řádu). Výše uvedené lhůty jsou uvedené v kalendářních dnech a řídí se ustanoveními § 44 odst. 1 a § 40 správního řádu. O ověření spolehlivosti doporučujeme požádat s dostatečným časovým předstihem před nástupem do zaměstnání.

Je žádost zpoplatněná?

Ne, za ověření spolehlivosti ani podání žádosti není vybírán žádný poplatek.

Nejsem občanem České republiky, popřípadě jsem dlouhodobě pobýval na území mimo Českou republiku, mohu přesto zažádat o ověření spolehlivosti?

Ano. Žadatel však musí k žádosti přiložit výpis z evidence Rejstříku trestů státu, v němž žadatel v období 5 let přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Současně je-li žadatel cizincem, přiloží k žádosti též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, přiloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. V případě členských států Evropské unie lze ve většině případů výpis z rejstříku trestů opatřit na kontaktních místech Czech POINT (více informací na webových stránkách Rejstříku trestů zde).

U dokumentů vydaných cizími státy je v určitých případech vyžadováno jejich ověření apostilou, popř. superlegalizací v závislosti na tom, zda má daný stát s Českou republikou uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu. Více informací týkajících se ověřování dokumentů včetně seznamu smluvních států Úmluvy o Apostile a seznamu států, s nimiž má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od dalšího ověření, je dostupný na internetových stránkách Ministerstva vnitra zde.

V případě nejasností či obtíží při získání výpisu z rejstříku trestů či obdobného dokladu doporučujeme obrátit se na příslušnou ambasádu.

U dokumentů, které nebyly vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, je vyžadován rovněž úředně ověřený překlad do českého jazyka v souladu s § 16 odst. 1 a 2 správního řádu.

Od legalizace a úředně ověřeného překladu jsou za podmínek stanovených v nařízení (EU) č. 2016/1191 osvobozeny vybrané veřejné listiny vydané orgány EU. Toto osvobození  se týká i výpisu z rejstříku trestů, ovšem zde je dána podmínka neexistence záznamu v rejstříku trestů. V případě, že žadatel má v rejstříku trestů záznam, nařízení (EU) č. 2016/1191 se neaplikuje.

Čím se pravidla ověřování spolehlivosti řídí?

Institut ověření spolehlivosti je upraven jak národní, tak unijní legislativou. Postup je převážně upraven v § 85e a násl. zákona o civilním letectví. Procesní postup správního řízení vychází ze správního řádu. Evropská unie pak ověření spolehlivosti upravuje v následujících nařízeních:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002
  • prováděcí  nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti
  • prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020
  • prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/103 ze dne 23. ledna 2019
  • prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1583 ze dne 25. září 2019

Kdo rozhoduje, zda ověření spolehlivosti potřebuji pro výkon svého povolání?

Dle výše uvedených předpisů jsou dány oblasti činností, pro jejichž výkon je nutné disponovat ověřením spolehlivosti. Obecně však platí, že ověření spolehlivosti potřebuje každá osoba, která vstupuje do vyhrazeného bezpečnostního prostoru bez doprovodu. Lze tedy shrnout, že bude-li v rámci Vaší vykonávané činnosti, která není uvedena v tabulce výše, nutné vstupovat bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru, musíte disponovat platným dokladem o spolehlivosti.

To neplatí, jde-li o osobu, která vykonává službu nebo závislou práci u Ministerstva obrany, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, nebo která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací. Tyto osoby se považují za spolehlivé přímo ze zákona.

Jak prodloužím platnost dokladu?

Ověření o spolehlivosti se neprodlužuje. Doklad o spolehlivosti ze zákona zaniká uplynutím doby jeho platnosti a je třeba si zažádat o nové ověření spolehlivosti postupem uvedeným výše. O nový doklad o spolehlivosti lze žádat nejdříve 3 měsíce předtím, než vyprší platnost stávajícího dokladu (s výjimkou držitelů dokladů vydaných před 1. 1. 2022, kteří mohou žádat i dříve).

Pro doložení bezúhonnosti potřebuji doložit výpis z trestního rejstříku z Ukrajiny. Mohu tento výpis vzhledem k mimořádným událostem nahradit čestným prohlášením?

Ne. Vzhledem ke skutečnosti, že Ukrajinské velvyslanectví v ČR poskytuje výpisy z ukrajinských rejstříků trestů (https://czechia.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/dovidka-pro-ne-prityagnennya-do-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-nesudimist), Úřad s účinností od 15. 6. 2022 přestal dočasně akceptovat čestná prohlášení o bezúhonnosti nahrazující výpisy z ukrajinských rejstříků trestů.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost