fbpx

Dispečer AFIS

V souvislosti se změnou leteckého předpisu L11, Dodatku N a S týkající se kompetencí dispečerů AFIS byla ÚCL zpracována pravidla pro udělování průkazů D AFIS (viz směrnice ÚCL-211) a současně bylo provedeno udělení osvědčení pro organizace zajišťující výcvik D AFIS (dle Dodatku N) a osobám poskytujícím informace známému provozu, jež nejsou držiteli průkazu pilota, řídícího letového provozu nebo D AFIS (dle Dodatku S).

Ke dni 1. 4. 2018 vstupuje v platnost změna č. 8 Směrnice ÚCL – 211 Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a dispečerů AFIS (Směrnice UCL).

Změna č. 8 doplňuje do uvedené směrnice část čtvrtou – Průkazy dispečerů AFIS, upřesňuje rozdělení pravomocí v rámci ÚCL a v návaznosti na tyto změny doplňuje či upravuje některé formuláře.

Poznámky k některým novým požadavkům:

  • nově jsou stanoveny dvě kvalifikace D AFIS a to D AFIS a D AFIS/IFR (kap. 2);
  • kvalifikace zapsaná v průkazu D AFIS je platná 3 roky (kap. 3);
  • nově se uplatňuje platnost pro letiště tzv. místní platnost (čl. 28);
  • požadavky na doložku jazykových znalostí (čl. 29);
  • přechodná ustanovení pro současné držitele průkazu D AFIS

Poznámka 1:
V souladu s leteckým předpisem L11, Dodatku N, čl. 2.8.1 musí být dispečer AFIS (dále D AFIS) držitelem průkazu způsobilosti D AFIS. Získání kvalifikace a vydávání průkazu D AFIS se řídí výše uvedeným Dodatkem N leteckého předpisu L11, dále Směrnicí ÚCL – 211 Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu, část čtvrtá a směrnicí CAA/S-SLS-004-5/2011 Směrnice pro osvědčování poskytovatelů letištních letových informačních služeb (AFIS), kapitola 3.

Poznámka 2:
Organizace osvědčené ÚCL k zajišťování výcviku D AFIS jsou:
– Aeroklub České republiky, zapsaný spolek;
– TOWER VL, s.r.o.

Poznámka 3:
Zkouška ověření znalosti komunikace v anglickém jazyce v rozsahu doporučení CEPT prováděné v rámci zkoušky pro získání všeobecného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby nenahrazuje požadavek čl. 2.8.2, Dodatku N leteckého předpisu L11.

  • nově jsou upraveny požadavky pro udržování průkazu D AFIS (čl. 35).